REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна → Математика, Геометрія

Всього — 401 Сторінка 1 із 21

1.

Функції. Економічний сенс основних елементарних функцій

Реферат
2.

Розклад функцій в степеневий ряд. Достатні умовирозкладу в ряд Тейлора. Застосування степеневих рядів до наближеного обчислення

Реферат
3.

Числові ряди. Збіжність і розбіжність. Сума ряду. Дії над збіжними рядами. Необхідна ознака збіжності. Гармонічний ряд

Реферат
4.

Функціональний ряд, область його збіжності. Cтепеневі ряди. Теорема Абеля. Інтервал і радіус збіжності степеневого ряду. Степеневі ряди за степенями (x-a)

Реферат
5.

Лінійні однорідні рівняння

Реферат
6.

Задачі геометричного і фізичного характеру, що приводять до диференціальних рівнянь. Диференціальні рівняння першого порядку. Задача Коші

Реферат
7.

Задачі геометричного і фізичного змісту, що приводить до поняття подвійного інтеграла. Подвійний інтеграл, його властивості

Реферат
8.

Інтегрування виразів, що містять тригонометричні функції. Приклади первісних, що не є елементарними функціями. Використання таблиць неозначених інтегралів

Реферат
9.

Неперервність функції в точці і в області.Дії над неперервними функціями. Формулювання основних властивостей функцій, неперервних в замкнутій області. Точки розриву функції та їх класифікація. Павутинні моделі ринку

Реферат
10.

Числові послідовності. Границя, основні властивості границь. Нескінченно малі і нескінченно великі величини, їх властивості. Формулювання теореми про існування границі монотонної послідовності і функції. Порівняння величин. Еквівалентні нескінченно малі в

Реферат
11.

Лінійне відображення лінійного простору і його матриця, афінне відображення. Перетворення матриці відображення при заміні базису. Ортогональна матриця

Реферат
12.

Поверхні обертання.Циліндричні та конічні поверхні. Канонічні рівняння поверхонь другого порядку (сфера, еліпсоїд, гіперболоїди, еліптичний і гіперболічний параболоїди)

Реферат
13.

Системи координат (декартова, полярна, циліндрична, сферична). Довжина і координати вектора. Векторний простір. Лінійна залежність і незалежність системи векторів

Реферат
14.

Методичні вказівки до розрахункових робіт з курсу “Економетрика”

Реферат
15.

Алгоритм Дейкстра

Реферат
16.

Комп’ютерні ігри на уроках фізики

Реферат
17.

Індекси

Реферат
18.

Рівняння Бернуллі

Реферат
19.

Диференціальне числення. Функції. Область визначення. Елементарні функції. Означення функції

Реферат
20.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ з математики

Контрольна робота

 
Загрузка...