REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Аудит → Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ СТАТИСТИКИ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

ЗАОЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

Дипломна робота спеціаліста

на тему: "Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства"

Робота допущена до захисту Студентки 5 курсу

"____" ______________ 2006 р. заочної форми навчання

Завідувач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту за спеціальністю 7.050106

______к. е. н. , доц Пантелеєв В. П. "Облік і аудит"

Мірошниченко Марина

Володимирівна

Науковий керівник: _______________

доцент кафедри бух.обліку та аудиту Каменська Т.О.

Київ – 2006 рік

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1 Використання грошових коштів в умовах становлення ринкової економіки

1.1 Гроші: сутність, історія та функції

1.2 Правові засади організації бухгалтерського обліку на підприємстві

1.3 Організаційно-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА

Розділ 2. Облік грошових коштів

2.1 Організація готівкових розрахунків на підприємствах України

2.2. Організація безготівкових розрахунків на підприємствах України

2.3 Аналітичний та синтетичний облік грошових коштів у касі та на рахунках у банку

Розділ 3. Звіт про рух грошових коштів як основа для аналізу руху грошових коштів

3.1 Складання звіту про рух грошових коштів

3.2 Аналіз руху грошових коштів

3.3 Аналіз фінансового стану підприємства виконаємо по даним балансу, звіту про фінансові результати. 69

Розділ 4. Організація та методика аудиту грошових коштів

4.1 Організація проведення аудиту

4.2 Контроль каси та дотримання умов зберігання грошових коштів, контроль касових операцій

4.3 Контроль операцій на поточному рахунку

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

ВСТУП

Гроші – одне з найдавніших явищ суспільства – відіграють важливу роль у господарській діяльності людини. Вони завжди привертали до себе пильну увагу науковців.

Гроші – це багатофункціональна економічна форма, за допомогою якої здійснюється облік вартості, обмін, платежі, накопичення вартості.Гроші є одним з найбільш важливих розділів економічної науки. Вони є набагато більшим, ніж простий інструмент, що сприяє розвитку економіки. Добре діюча грошова система сприяє як повному використанню потужностей, так і повній зайнятості. Та навпаки, погано функціонуюча грошова система може стати головною причиною різких коливань рівня виробництва, зайнятості та цін в економіці.

На сучасному етапі, коли у більшості підприємств грошових активів не вистачає, здатність підприємствавиживати напряму залежить від уміння управляти грошовими потоками. До останнього часу управлінню грошовими активами у вітчизняній практиці не приділялося достатньої уваги. Але цей вид активів є найобмеженішим в сучасних умовах, і управління ним безпосередньо впливає на розвиток підприємства і формування кінцевих результатів його господарської діяльності. Тому грошові активи потребують посиленої уваги до себе з боку керівних органів підприємства. Управління ними ґрунтується на даних обліку через організацію і контроль за рухом грошових потоків, а також запасів грошових активів із точки зору ефективності платежів і оптимального забезпечення операційної діяльності підприємства фінансовими ресурсами. Цим і пояснюється актуальність даної роботи.

Метою дипломної роботи є більш детальне вивчення природи грошових коштів підприємства, а саме з'ясування поняття, принципи, систему грошових коштів; організації обліку грошових коштів; здійснити аналіз нормативної бази, яка регламентує питання грошових коштів у касі підприємства і на розрахункових рахунках, дослідити питання контролю та аудиту грошових коштів, а також аналізу грошових потоків.

Для досягнення цієї мети вирішуються, зокрема, такі задачі:

  • розглядаються сутність грошей, їх функції та механізм впливу на економічні процеси;

  • вивчено правове регулювання бухгалтерського обліку в Україні;

  • проаналізовано нинішній стан досліджуваного підприємства ТОВ „Вічунай-Україна";

  • наведено основні вимоги щодо організації готівкових та безготівкових розрахунків на підприємствах України;

  • наведено схему та описано етапи проведення аудиту грошових коштів;

  • приділено увагу питанню порушення законодавства з готівкового обігу та, відповідно, відповідальності за такі порушення;

Об'єктом дослідження є діяльність підприємства ТОВ "Вічунай-Україна".

Предметом дослідження є методологічні аспекти організації і ведення бухгалтерського обліку та аудиту грошових коштів.

Для вивчення предмету дослідження в роботі застосовуються різні методи та прийоми аналізу: математико-статистичні, методи економічної статистики, методи фінансового аналізу, прийоми групування, порівняння.

При написанні дипломної роботи були використані нормативно-правові документі, періодичні видання, книги, інтернет-ресурси, а також внутрішні документи ТОВ „Вічунай-Україна".

РОЗДІЛ 1 ВИКОРИСТАННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

1.1 Гроші: сутність, історія та функції

Гроші – одне з найдавніших явищ суспільства – відіграють важливу роль у господарській діяльності людини. Вони завжди привертали до себе пильну увагу науковців.

Гроші – це багатофункціональна економічна форма, за допомогою якої здійснюється облік вартості, обмін, платежі, накопичення вартості. Гроші є одним з найбільш важливих розділів економічної науки. Вони є набагато більшим, ніж простий інструмент, що сприяє розвитку економіки. Добре діюча грошова система сприяє як повному використанню потужностей, так і повній зайнятості. Та навпаки, погано функціонуюча грошова система може стати головною причиною різких коливань рівня виробництва, зайнятості та цін в економіці [18, с. 120].

Гроші – це категорія товарного виробництва і товарного обігу. Вони мають товарне походження і виражають певні виробничі відносини між товаровиробниками з приводу обміну продуктами праці через ринок. У грошах як загальному еквіваленті втілений безпосередньо суспільний характер праці. Вони дають змогу вимірювати суспільні витрати і отримані результати.

Гроші – це специфічний товар, що має властивість обмінюватися на будь-який інший товар, тобто є загальним еквівалентом.

Суть грошей визначається, як правило, лише на основі їх функціонального застосування. Прикладом такого підходу може бути характеристика суті грошей в підручнику "Економікс" Макконнела та Брю [44, с. 380]. На питання "що таке гроші?" автори підручника дають відповідь: "Гроші є тим, що вони роблять. Все те, що виконує функції грошей, є грішми".

Незважаючи на багатовікові дослідження і велику кількість теоретичних концепцій грошей, людство сьогодні не має однозначної й остаточної відповіді на питання, що таке гроші. Уявлення, які не викликали сумнівів в одних суспільних умовах, зі зміною останніх вступали в суперечність з реальною дійсністю


 
Загрузка...