REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Аудит → Організація і методика аудиту дебіторської заборгованості

ПЛАН КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

з дисципліни : "ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ"

за темою:

"Організація і методика аудиту дебіторської заборгованості"

Вступ..............................................................................................3

 • Економічна сутність дебіторської заборгованості...............................5

 • Огляд законодавчої і нормативної бази з аудиту дебіторської заборгованості...........................................................................8

 • Задачі і джерела інформації для аудиту дебіторської заборгованості..........................................................................14

 • Методи аудиту дебіторської заборгованості....................................17

 • Аудиторський висновок про перевірку дебіторської заборгованості......19

  Висновки і пропозиції........................................................................22

  Список використаної літератури...........................................................24

  Вступ.

  В даний час в Україні відбуваються істотні зміни в господарській, економічній і соціальній діяльності підприємств. Це призводить до об'єктивної необхідності зміни системи контролю.

  Для нормального функціонування всіх ланок народного господарства необхідно, щоб підприємці, ухвалюючи рішення, мали достовірну інформацію про фінансовий стан підприємства, в частковості, про стан дебіторської заборгованості, про законність і підтверження господарських операцій, в результаті яких вона виникла.

  В даний час, коли Україну охоплює криза платежів, коли дебіторська заборгованість підприємств один одному досягла величезних сум, проведення аудиту дебіторської заборгованості має велику актуальність, оскільки це стимулює підприємство до більш ретельного і регулярного проведення інвентаризації дебіторської заборгованості, до активного проведення заходів щодо стягнення заборгованості з неплатників через арбітраж.

  Дебіторська заборгованість істотно погіршує фінансовий стан підприємства, вона є іммобілізацією грошових засобів, відверненням їх з господарського обороту, що приводить до зниження темпів виробництва і результативних показників діяльності підприємства, оскільки прострочена дебіторська заборгованость, по якій закінчився термін позовної давності, підлягає віднесенню на збитки підприємства.

  Метою контрольної роботи є вивчення нормативних документів про порядок проведення аудиту, освоєння методики аудиторської перевірки дебіторської заборгованості. У зв'язку з цим задачі контрольної роботи наступні:

  • визначення основних законодавчих та нормативно-правових актів України, що регламентують ведення бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості;

  • виявлення критеріїв визнання, оцінки та відображення у обліку дебіторської заборгованості;

  • визначення основних моментів при проведенні аудиту облікової політики стосовно дебіторської заборгованості;

  • складання необхідних питань при перевірці наявності внутрішнього контролю та пошуку зон ризику;

  • складання програми перевірки дебіторської заборгованості;

  • визначення основних моментів при проведенні збору аудиторських доказів;

  • представлення основних моментів при складанні аудиторського висновкупо результатам перевірки.

  При написанні роботи були використані підручники вітчизняних та

  закордонних авторів, національні та міжнародні нормативи аудиту, інші

  законодавчі та нормативно-правові акти, що регламентують облік та аудит

  дебіторської заборгованості.

 • Економічна сутність дебіторської заборгованості.

  У процесі діяльності підприємство не завжди здійснює розрахунки з іншими підприємствами або фізичними особами одночасно з передачею майна, виконанням робіт, наданням послуг тощо. У зв'язку із цим у нього виникає дебіторська заборгованість.

  Дебіторська заборгованість визначається як сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату. Дебіторами можуть бути як юридичні, так і фізичні особи, які заборгували підприємству грошові кошти, їх еквіваленти або інші активи. За даними бухгалтерського обліку можна визначити суму заборгованості на будь-яку дату, але звичайно така сума визначається на дату балансу. Оскільки відповідно до вимог національних стандартів бухгалтерського обліку підприємства подають також проміжну (квартальну) звітність, то суму дебіторської заборгованості підприємства слід визначати щоквартально.

  Порядок бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості та її відображення у фінансовій звітності регулюються П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість". Дія П(С)БО 10 не поширюється тільки на бюджетні установи, всі інші юридичні особи зобов'язані керуватися його вимогами.

  Дебіторська заборгованість відображається у формі № 1 "Баланс" у складі активів. Активи підприємства - це ресурси, що контролюються підприємством, від використання яких очікується отримання економічних вигод у майбутньому. Звичайно економічна вигода від дебіторської заборгованості виражається в тому, що підприємство в результаті її погашення розраховує рано чи пізно отримати грошові кошти або їх еквіваленти. Відповідно дебіторську заборгованість можна визнати активом тільки тоді, коли існує ймовірність її погашення боржником. Якщо такої ймовірності немає, суму дебіторської заборгованості слід списати.

  Якщо заборгованість неможливо достовірно оцінити, тобто визначити її суму, вона не може бути визнана активом і не повинна відображатися в балансі.

  Згідно з П(С)БО 10 дебіторська заборгованість поділяється на довгострокову і короткострокову.

  Довгостроковою дебіторською заборгованістю визнається заборгованість, яка не виникає в ході нормального операційного циклу і буде погашена після 12 місяців з дати балансу.

  У П{С)БО 2 "Баланс" дається визначення операційного циклу - це проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності й отриманням коштів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг. Визначення нормального операційного циклу у стандартах немає, однак, використовуючи наведене вище визначення операційного циклу, можна зробити висновок, що це операційний цикл у звичайних умовах діяльності. Звичайно операційний цикл не перевищує 12 місяців, але за деякими видами діяльності він може продовжуватися більше одного року. Незважаючи на це, заборгованість, що виникла в ході такого операційного циклу, все одно визнається не довгостроковою, а поточною.

  Отже, довгострокова заборгованість - це в основному заборгованість, не пов'язана з операційною діяльністю.

  Поточна дебіторська заборгованість (короткострокова) - це заборгованість, що виникає в ході нормального


 •  
  Загрузка...