REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератів
Актуальність теми .

Важливу роль у виробництво сільськогосподарської продукції

відіграють АПК що єдиною цілісною виробничо-економічною системою , яка охопила цілий ряд галузей народного господарства спеціалізованих на виробництві продовольства .

Головне завдання що стоїть перед галузями АПК- це зроста-

ння сільськогосподарського виробництва , надійне забезпечення

країни продуктами харчування та сільськогосподарською сирови-

ною , об'єднання зусиль усіх галузей комплексу для одержання

високих кінцевих результатів . Надавати можливості виходу про-

дукції АПК України на світовий ринок .

Подолання глибокої економічної кризи зокрема в АПК Украї-

ни пов'язане з переходом до ринкових відносин , з усуненням

державного монополізму і розвитком досконалої конкуренції в

усіх сферах АПК . Для обгрунтованого здійснення цього процесу

необхідно в повній мірі використовувати позитивний історичний

досвід , оскільки сьогоднішня ситуація економічних перетворень

столипинськоі реформи сільського господарства , яка здійснюва-

лась на початку 20 ст . і передбачена запровадженям приватної

власності на землю та передові досягнення сучасного стану роз-

витку сільського господарства .

Важливою умовою зміцнення економічного потенціалу в Україні є створення сучасної ринкової структури вирибництва .

Сьогодні країна перебуває у глибокій економічній кризі , що не-

гативно впливає на хід реформ , особливо в АПК .

В основу ринкових перетворень в АПК покладена програма

роздержавлення і приватизація , а для сільськогосподарських підприємств створення нових господарських структур та засадах

приватної власності на майно і землю .

Причиною низької результативності аграрної реформи є не-

дооцінка її здійснення , як єдиної багатоаспектної системи . По-

долання дестабілізації виробництва сільського господарства мож-

ливе шляхом реформування.

Реформування економіки , проходження процесів приватиза-

ціі та роздержавлення вимагає вивчення досвіду фунціонування

господарських структур з різними формами власності . В основ-

ному завершина приватизація майна підприємств АПК.

Проте пошук ефективних шляхів реформування АПК Украї-

ни триває . У зв'язку із змінами , які почали відбуватись в

сільськогосподарському виробництві в контексті аграрної рефор-ми життя орієнтує на нові підходи і дослідження даноі теми .

Реформування агропромислового виробництва здійснюва-

лись на науково-обгрунтованих методологічних і методичних основах , що базуються на відповідних законодавчих нормативах

держави ( Законах : "Про власність ","Про підприємство","Земель-

ний кодекс","Державна програма приватизації майна в АПК ",

"Про селянське ( фермерське ) господарство","Про колективне сільськогосподарське підприємство" та інші .)

Мета і завдання дослідження :

Метою роботи є вивчення і визначення на основі теори-

тичного обгрунтування процесів реформування відносин влас-

ності , закономірностей розвитку нових господарських формувань

в період становлення ринкових стосунків в АПК. Також ме-

тою є обгрунтування механізму організації і ефективного фун-

ціонування різних форм господарювання та ринкових відносин

в АПК.

Також метою є обгрунтування механізму організації і ефективного фунціонування різних форм господарювання та рин-

кових відносин в АПК . Багатограність поставленоі мети визначає

необхідність вирішення таких завдань:

- уточнення методики і алгоритму організації різних форм

господарювання в АПК ;

- характеристика природно-економічних умов і встановлення

рівня іх впливу на результати агропромислового виробництва;

- економічна оцінка розвитку матеріально-технічноі бази

обслуговування і допоміжних виробництв та рівня використа-

ння;

- удосконалення системи агросервісу і економічних взаємовідносин в АПК .

Основні напрямки реформування АПК України.

ПЛАН .

Вступ.

Розділ I.Сучасний стан та проблеми розвитку АПК України.

 • Загальна характеристика АПК України в сучасних умовах.

 • Аспекти формування ринкових відносин в АПК.

  Розділ II. Напрямки реформування АПК України в умовах ринкової економіки.

  2.1. Закономірності розвитку та об'єктивна необхідність організації нових господарських формувань в АПК.

 • Реформування виробничих відносин в сільському господарстві.

 • Оцінка ефективної діяльності різних форм господарювання в АПК.

  Розділ III. Перспективи розвитку АПК України.

 • Шляхи подолання кризового становища в АПК.

 • Проблеми розвитку територіального АПК України.

 • Інтеграція АПК в світове господарство.

 • Іноземне інвестування в АПК України , економічні зв'язки України.

  Висновок та пропозиції.

  Список використаної літератури.

  Розділ I. Сучасний стан та проблеми розвитку АПК України.

  1.1. Загальна характеристика АПК України в сучасних умовах.

  Сучасний аграрно-промисловий комплекс є важливим сектором економіки України. У ньому зосереджена майже третина основних виробничих фондів , працює четверта частина населення, зайнятого у народному господарстві , виробляється понад 20% валового суспільного продукту та третина національного доходу, формується 70 % роздрібного товарообігу.

  Виробничий потенціал аграрної сфери на 1998р налічує 41,8% млн га сільськогосподарських угідь,з них 33,2млн га ріллі.

  Сільське господарство є однією з основних галузей економіки України, на яку припадає близько 20% загального обсягу валового продукту.У Білорусії та Казахстані,наприклад, цей показник становить 13%,в Росії- майже 7%, в Грузії- більше половини, Вірменії,Киргистані та Узбекистані- близько третини.Але економічні можливості аграрного сектора України використовується не повністю.Економічні реформи прловодяться послідовно і поки що не забезпечили підвищення ефективності і продуктивності праці.

  Обсяги виробництва продукції ,інвестиції та технологічний рівень сільського господарства знижується.Сподівання на те,що ринкові економічні реформи сприятимуть швидкому пожвавленню економіки, не підтвердились ні в Україні, ні в більшості країн з перехідною економікою.Якщо в цілому по країнах СНД в1996р обсяг валової продукції становив близько 63% від рівня 1990 р.,то в Україні-61%.Сумарне виробництво валової продукції сільського господарства в 1997 р.дорівнює 28,4 млрд.грн.,або 59,1% до рівня 1991 р.У


 •  
  Загрузка...