REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Сільське господарство → Звіт про виробничу практику по агрохімії та системі застосування добрив

спрямовагна на подолання ціх негативних ефектів та отримання продукції, яка придатна для дієтичного харчування. Деякі дослідження з цього питання, зокрема, впровадження елементів безплужного обробітку грунту проведені проф.М.К. Шикулою. Дослідження дали позитивний ефект по забезпеченню рослин фосфором, зменшенням втрат вологи тощо. Разом з тим досліди гостро поставили проблему боротьби з бур'янами, вімушуючи застосовувати значні кількості гербіцидів. Найкращі результати слід очікувати при чергуванні оранки та безполицевого обробітку.

Відомо, що гній має найвищий коєфіцієнт гуміфікації при внесенні його в поверневий шар до 10 см. Але таке внесення спріяє підвищенню втрат аміачного азоту. Тому воно може бути рекомендоване у разі дефіцитного балансу гумусу з обов'язковим внесенням помірних (до 60 кг/га) норм азотних добрив. Для збільшення надходження органічної речовини у грунт необхідно заборонити спалювання стерні і залишати її на полі після подрібнення комбайном. За умов збільшення кількості великої рогатої худоби та свиней і відповідно зростання потреби у кормах необхідно в кожній сівозміні передбачити вивідні поля, де на протязі трьох років вирощуються багаторічні бобові трави. Необхідно, з еколгічної точки зору, довести площу пасовищ до 20 % загальної площі господарства.

10 Науково-дослідна робота

Тема магістерської роботи "Вплив добрив на формування врожаю озимої пшениці на лучно-чорноземному карбонатному грунті Лісостепу Україниі.

Польові дослідження, що були розпочаті в 2000 році, проводили в стаціонарній польовій сівозміні кафедри агрохімії та якості сільськогосподарської продукції на Агрономічній дослідній станції НАУ.

Роботу проводили з озимою пшеницею Миронівська 61 в другому полі сівозміни після люцерни за такою схемою:

1. Контроль

2. Післядія гною (фон)

3. Фон + N30P80K80 + N30

4. Фон + N45P120K120 + N30

5. N30P80K80 + N30

Дослід має трьохкратну повторність. Площа облікової ділянки —100 м2, посівної —175 м2. В досліді використовували аміачну селітру (34 %), гранульований суперфосфат (19,5 %) та 40 % калійну сіль. Добрива вносили згідно до схеми досліду.

Агротехніка вирощування озимої пшениці була

загальноприйнятою для даної зони. Насінневий матеріал мав наступні наявні якості: схожість насіння —99,6 %, чистота —100 %. Посів проводили 10 вересня 2000 р. Урожай збирали 28 липня 2001 року в фазу повної стиглості зерна шляхом прямого комбайнування по ділянках. Урожай зерна перераховували на 100 % чистоту та 14 % вологість. Перед збиранням врожаю були відібрані пробні снопи з двох несумісних повторень, в яких визначали структуру врожаю по методиці, яка описана Майсуряном.

Грунт дослідної ділянки лучно-черноземний карбонатний крупнопилувато-легкосуглинковий, орний шар якого характеризується такими показниками: вміст гумусу —4,69 %, рН водний —7,1, ємність поглинання —31,0 мг-екв на 100 г грунту, середньо забезпечений азотом, фосфором і калієм.

Згідно плану роботи в зерні озимої пшениці визначали білковий азот, сиру клейковину та крохмаль. Агрохімічні показники визначали загальноприйнятими методами. Дослідження будуть проведені в 2002 році і всі одержані результати за 2000—2002 рр. будуть оброблені і наведені в магістерській роботі.

11 Охорона праці

Питання охорони праці регулюються Кодексом законів про працю та законом України про пестициди та агрохімікати (1994 р.).

Викоростовувати слід тільки ті пестициди, що увийшли до офіційного "Спискуі.

Працюючий контингент повинен пройти попередній медичний огляд. У місцях роботи з пестицидами потрібно встановлювати застережні знаки з відповідними написами. Склади потрібно ретельно охороняти. Всі роботи з пестицидами потрібно виконувати тільки за допомогою спеціальних машин і апаратів. Готувати розчини та суміші потрібно на спеціальних заправочних станціях, розташованих за 500 м від житла, ферм, виробничих приміщень.

Потрібно запобігати отруєнню тварин, корисних комах та риби за рахунок правильного застосування хімічних препаратів та додержання всіх правил та вимог.

Слід звернути особливу увагу на використання спецодягу та

ЗІЗОД при роботі з мінеральними добривами та пестицидами.

ВИСНОВКИ

За час проходження практики детально ознайомився з діяльністю господарства, його перспективами розвитку. Особлива увага була приділена агрохімічному обслуговуванню землеробства, технологіям вирощування провідних культур, нагромадженню та зберіганню місцевих добрив.

Недоліками господарства є те, що в господарстві відсутнє типове гноєсховище. Скдад для мінеральних добрив в поганому стані.

На мою думку більше уваги слід приділяти технології вирощування культур, краще обладнати агрохімлабораторію для проведення дослідів та агрохімічного моніторингу грунтів господарства. Для стабілізації балансу гумусу в грунтах господарства необхідно довести насиченість орних земель хоча б до 8— т на гектар.

Що стосується охорони грунтів, то доцільно поєднання полицевого обробітку з чизелюванням раз на три роки.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Городний М.М. Агрохимия. — К.: Выща школа, 1990. —288 с.

2. Кияк Г.С. Рослинництво. — К.: Урожай, 1982. —176 с.

3. Лісовал А.П., Давиденко У.М., Мойсеєнко Б.М. Агрохімія.

Лабораторний практикум. — К.: Вища школа, 1994. —336 с.

4. М'якушко В.К. Сільськогосподарська екологія. — К.:

Урожай, 1992. —140 с..

5. Справочник агрохимика /Д.А.Кореньков, К.А.Гаврилов,

И.А.Шильников и др.- М.: Россельхозиздат, 1980. —286 с.

6. Почвенно-экологические условия возделывания

сельскохозяйственных культур /В.В.Медведев, А.Я.Бука, Д.Н.Губарева и др. — К.: Урожай, 1991. —176 с.

7. Губанов Я.В., Иванов Н.Н. Озимая пшеница. —

М.:Агропромиздат, 1988. —303 с.

8. Відтворення родючості грунтів у грунтозахисному землеробстві. Наукова монографія /Національний аграрний університет України Під ред. М.К.Шикули. Київ, ПФ "Орантаі,

1998. —680 с.

9. Довідник з агрохімічного та агроекологічного стану грунтів України / Б.С.Носко, Б.С.Прістер, М.В.Лобода та ін.; За ред. Б.С.Носка, Б.С.Прістера, М.В.Лободи. — К.: Урожай, 1994. —336 с.

10. Лісовал А.П. Методи агрохімічних досліджень. — К.,

2001. —247 с.


 
Загрузка...