REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Сільське господарство → Звіт про виробничу практику по агрохімії та системі застосування добрив

температура,

16,9

9,3

3,1

-4,0

-5,1

-1,4

2,0

12,0

14,4

16,8

18,6

20,5

Середньомі-

сячна

багаторічна

температура,

11,6

0,9

-0,7

-3,2

-6,2

-5,6

-0,8

6,9

17,2

19,1

18,2

18,3

Середньомі-

сячна

кількість

опадів, мм

16,4

30,1

43,5

31,8

25,2

33,1

22,6

38,4

30,7

56,6

42,4

6,0

Середньомі-

сячна

багаторічна

кількість

опадів, мм

38,2

39,4

32,1

43,4

28,0

27,1

29,3

40,0

51,3

65,4

68,1

61,4

Загалом можна відмітити, що погодні умови року були4сприятливими для отримання доброго врожаю. Проте, недостатня4кількість опадів в період наливу зерна зернових культур та4росту коренів буряків значною мірою відбилась на отриманому4врожаї.4

3.2 Рельєф та грунтові води

Рельєф місцевості плоско-рівнинний (Київське плато).4Грунтові води залягають на глибині 2—2,5 м. Мікрорельєф досить4розвинений, що часто спричиняє утворення на полях господарства4численних блюдець та місцеве вимокання озимих зернових культур.4

Рельєф території —слабкохвиляста рівнина з незначними4відкритими пониженнями. Рельєф поверхні впливає на розподіл4опадів та нагрівання грунту, що, в свою чергу, відбивається на4розвитку рослин.4

Грунтові води на території залягають неглибоко і у вологі4роки по капілярам досягають верхніх горизонтів грунту. В посушливі роки рівень грунтових вод знижується, внаслідок чого4повітряно-водний режим наближається до чорноземів плато.4

3.3 Грунти господарства

В структурі грунтів переважають чорноземи звичайні біля470%, чорноземи лучні —20%, також маємо в складі грунтів4лучно-чорноземні та чорноземи опідзолені. Чорноземи лучні4характеризуються наявністю карбонатів, лінія яких змінюється4від поверхні до 1,2—,5 м в залежності від умов зволоження, що4значною мірою впливає на фосфатний режим грунтів. Чорноземи4звичайні та чорноземи лучні мають високу забезпеченість по4азоту та фосфору і середню та низьку по калію (по Мачигіну).4Вміст гумусу 4—,8 %. Реакція водної витяжки близька до4нейтральної, що забезпечує сприятливі умови для росту і4розвитку більшості культур.4

В структурі грунтів важливе місце займають4лучно-чорноземні грунти. По зовнішніх ознаках лучно-чорноземні4грунти відрізняються від чорноземів потужних вкороченим4профілем, наявністю оглеєння з глибини 130— см, що чітко4проявляється у сизуватому забарвленні й наявності ржавих плям,4відсутності карбонатної плісняви (хоч грунти й скипають від 10

% HCl з поверхні). Карбонати в цих грунтах знаходяться в4непомітній формі.4

По гранулометричному складу лучно-чорноземні грунти4відносяться до крупнопилувато-легкосуглинкового.4

Лучно-чорноземний грунт має до 20 % мулу (0,001 мм). Це обумовлює нагромадження гумусу в цьому грунті і визначає також4його зернистість.4

Профіль лучно-чорноземного карбонатного грунту4

характеризується такими показниками:4

0 — 40

Н1 ---- см —гумусовий перший, темно-сірий, вологий,4

40 крупнопилувато-легкосуглинковий,4

порохувато-комкувата, рихлий, велика4кількість коренів та трав'янистої4рослинності, ущільнений, перехід4малопомітний;4

40 — 60

Н2 ----- см —гумусовий другий, темно-сірий, але4

20 трохи світліший Н1, вологий,4

крупнопилувато-легкосуглинковий,4комкувато-зерниста, ущільнений, скипає4від HCl, перехід поступовий;4

60 — 70

НР - ----- см —верхній перехідний, добре гумусований,4

10 темно-сірий, вологий, комкувато-

зерниста, ущільнений, багато кротовин,4видимих карбонатів намає, перехід4поступовий;4

70 — 135

РНк - ------ см —нижній перехідний, нерівномірний і4

65 слабогумусований, карбонатний, бурувато-

сірий, крупнопилувато-легкосуглинковий,4горіхувато-зерниста,ущільнений, сильно4переритий землериями, по ходу коренів4видно борошнисті виділення карбонатів,4з глибини 130 см починається оглеєння,4яке проявляється у вигляді сизуватих та4іржавих плям, в нижній частині в'язкий,4перехід ясний;4

Рк 135 —180 см —лесовидний карбонатний суглинок,4

і глибше сизувато-жовтий, оглеєний, мокрий,4

в'язкий, багато іржаво-бурих плям,4легкосуглинкового гранулометричного4складу.4

Реакція грунтового


 
Загрузка...