REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Сільське господарство → Звіт про виробничу практику по агрохімії та системі застосування добрив

час зберігання в€гної проходять за участю мікроорганізмів процеси розпаду€твердих виділень тварин з утворенням більш простих мінеральних€з'єднань і другорядні процеси синтезу. Аміачний азот€втрачається, головним чином, при розкладанні сечі. Вона€розкладається раніше і швидше, ніж інші складові частини гною.€Гній вноситься, як основне добриво під зяблеву оранку або пар.€Найбільший ефект від заорювання гною в парове поле під озиму€пшеницю, а в умовах зволоження під картоплю і овочеві культури,€а також під кукурудзу. Особливо ефективна сумісна заробка гною€з мінеральними добривами в грунт або внесення їх разом у€вигляді органомінеральнх компостів.€

Мінеральні добрива —це промислові продукті або природні€копалини, які містять елементи, необхідні для живлення рослин€та підвищення родючості грунту. Їх отримують з мінеральних€сполук шляхом хімічної або механічної переробки. Бувають прості€та комплексні. Комплексні поділяються на змішані, складні та€комбіновані. Прості бувають азотні, фосфорні, калійні.€Характеристика деяких представників цих добрив: NH4NO3 аміачна селітра, містить 34—% азоту. Половина азоту€знаходиться в рухомій швидко засвоюваній формі —нітратній, а€друга половина —в повільно та довго діючій, амонійній.€Отримують шляхом нейтралізації газоподібним аміаком 45—%-го€розчину азотної кислоти з послідовним упарюванням: NH3 + HNO3 - -> NH4 NO3.€

(NH4)SO4 - сульфат амонія, містить 20,5—% азоту.€Отримують при коксуванні, а саме уловленням сірчаною кислотою€аміаку і шляхом нейтралізації сірчаної кислоти аміаком.€[Ca (H2PO4)2 x H20 + H3PO4 + CaSO4] —простий порошкоподібний€або гранульований суперфосфат, містить 14—20% Р2О5. Отримують€шляхом розкладання фосфоритів або апатитів сірчаною кислотою.€

Ca10(PO4)6F2 + 7H2SO4 + 3H2O = 3 Ca(H2PO4)2 x H2O + 7CaSO4 +2HF.€

Фосфоритне борошно- містить 16—% Р2О5. Отримують шляхом€помолу природніх фосфоритів.€

Калімаг K2SO4 x 2MgSO4 - містить 18—% К2О. Отримують з€лангбейніту після видалення з нього NaCl вилуговуванням.€

Калімагнезія K2SO4 x MgSO4 - містить 24—% К2О і 11—%€

MgO. Отримують при обезводненні шеніту.€

Більшість мінеральних добрив розчиняється в воді. Щоб€уникнути втрат необхідно мати склади з водонепроникним€покриттям, із щільними стінами і вентиляцією, цегляну чи€асфальтовану підлогу. Склад повинен мати двоє воріт розміщених€навпроти, а також вільну площу для підготовки добрив перед€внесенням в грунт і пересування транспортних засобів.€Гігроскопічні добрива у вологу погоду злежуються і втрачають€свою розсипчатість. Тому вікна, двері складу за таких умов€повинні бути закритими і добрива необхідно періодично€перемішувати. Різні види добрив потрібно зберігати окремо в€засіках, розділених перегородками, розміри і кількість яких€залежать вид асортименту і кількості добрив, які поступають.€Добрива, що поступають в заводській тарі, складають на€дерев'яні щити в штабеля і зберігають до їх використання.€Пошкоджені і підмочені мішки, а також добрива із підвищеною€вологістю зберігають окремо від основної маси.€

Ефективність удобрення залежить не тільки від кількості і€якості добрив, але і від способу їх внесення в грунт. Існують€два способи внесення добрив: суцільний та місцевий.€

При суцільному внесенні застосовують відповідні розкидачі€

РУМ 5 та ІРМГ 4, тукові сівалки СЗ 3,6. Місцеве внесення носить€локальний характер розподілу добрив. Залежно від часу внесення€добрив і призначення розрізняють: основне удобрення (до€посіву), припосівне (під час посіву), підживлення (внесення€добрив в період росту рослин).€

Основне удобрення проводять розкидним способом з€наступною заробкою добрив на повну глибину. Припосівне€удобрення проводять під час посіву в рядки, лунки разом з€насінням рядковими сівалками. Підживлення проводиться рядковими€(в рядки, міжряддя) культиваторами-рослинопідживлювачами чи€розкидним способом.€

У господарстві застосовується прямоточна технологія€траспортування мінеральних добрив атомашинами ГАЗ 53 та ГАЗ 52.€Добрива перевозяться з станції Васильків 1 до складу€мінеральних добрив і розвантажуються. Перед внесенням добрив за€допомогою траспортера проводиться завантаження добрів у€розкидачі та їх внесення у грунт. Це зумовлено тим, що відстань€від складу до поля не перевищує трьох кілометрів. Добрива, що€злежалися, у разі необхідності можуть бути подрібнені€подрібнювачами мінеральних добрив або гусеничним трактором. При€проведенні підживлення озимої пшениці у фази виходу в трубку та€наливу зерна використовують сечовину, яка вноситься в€розчиненому вигляді оприскувачем з шириною захвату 21 м і€робочим тиском 3,5 атм. (у випадку, якщо листова діагностика€показує можливість отримання сильної пшениці).€

У стаціонарі кафедри агрохімії внесення добрив проводиться€вручну через невеликий розмір посівних ділянок, велике число€варіантів внесення добрив та складність механізації цих€процесів.€

7 Система удобрення культур в сівозмінах та розрахунок€балансу гумусу та елементів живлення€

Фактичні системи удобрення культур в сівозмінах за виключенням€сівозміни стаціонару кафедри агрохімії у даний час не повністю€відповідає вимогам збереження родючості грунтів та технологіям€вирощування основних сільськогосподарських культур (табл. 5—).€

Таблиця 5 Фактична система застосування добрив у польовій€

сівозміні № 1 у 2001 р.€

Кількість добрив за строками і способами внесення

Чергування

Основне

Припосівне

Піджив

культур

лення

орга-

N,

Р205,

K2О,

N,

Р205,

K2О,

N,

нічні

кг/га

кг/га

кг/га

кг/га

кг/га


 
Загрузка...