REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Архітектура → ОБЛІК ТА ПОШУК ПАМ'ЯТОК АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ

спадщини.

Розробка проекту програмного забезпечення структури реєстру пам'яток архітектури і містобудування здійснювалась згідно із законами України "Про охорону культурної спадщини", "Основи законодавства про культуру", "Про концепцію Національної програми інформатизації", "Про Національну програму інформатизації", "Про затвердження завдань Національної програми інформатизації на 1998-2000 роки", а також з урахуванням пропозицій до "Програми інформатизації культурної спадщини України", що були розроблені Координаційною групою провідних науковців таких фахових інститутів як НДІТІАМ Держбуду України, Інституту археології НАН України, Інституту історії НАН України, Інституту пам'ятнико охоронних досліджень Мінкультури України.

Результати наробок увійшли до пропозицій при підготовці "Комплексної програми паспортизації пам'яток історії та культури України ( в частині , що стосується пам'яток містобудування та архітектури), які в середені поточного року були підготовлені в НДІТІАМ за завданням Управління охорони та реставрації пам'яток містобудування і архітектури Держбуду України у зв'язку з дорученням Кабінету Міністрів України та дорученням Президента України.

Інформаційне забезпечення повинно включати бази даних (моделі об'єктів дослідження, класифікатори, лексичний розділ); опис структури та організації інформаційного забезпечення, перелік баз даних, правила підготовки інформації, контролю, змін, відновлення бази даних.

Спираючись на накопичений у даному напрямку досвід, враховуючи та узагальнюючи попередній доробок НДІТІАМ у цій галузі на грунті запропонованої у цих роботах системи класифікації та кодування було проаналізовано і суттєво розвинуто структуру елементів реєстру пам'яток містобудування та архітектури, деталізовано перелік їх показників.

Результатом зазначеної роботи став опис інформації про пам'ятки містобудування та архітектури, представлений у вигляді ієрархічно-логічної моделі семи рівнів.

В ході роботи насамперед було визначено місце пам'яток містобудування та архітектури, як об'єктів дослідження.

Пам'ятки національної культурної спадщини поділяються на дві предметні галузі - рухомі та нерухомі пам'ятки культурної спадщини. Нерухомі пам'ятки національної культурної спадщини складаються з семи основних класів: містобудування, архітектура, історія, археологія, монументальне мистецтво, садово-паркове мистецтво та пам'ятки ландшафту.

Всі об'єкти будь якого класу галузі нерухомих пам'яток культурної спадщини мають низку суттєвих спільностей, які за своїм інформаційним змістом складаються з атрибутивної, довідкової, науково-дослідної інформації про об'єкт, що сформована у дев'ять основних типологічних блоків: перший - ідентифікація об'єкта, тобто фіксація первинної та сучасної назви, а також визначення одного або декількох класів, до яких належить ця пам'ятка; другий - територіальна прив'язка кожного об'єкта (поштова, адміністративна, топогеодезична, топонімічна та ін.); третій — характеристика технічного стану; четвертий - реєстрація охоронного статусу; п'ятий - фіксація функціонального призначення та використання; шостий - визначення осіб та установ, причетних до існування пам'ятки; сьомий - перелік документів, що містять відомості про пам'ятку; восьмий - компоненти, які мають особливу цінність; дев'ятий - інформація про складання та ведення даних.

Кожний структурний блок складається з елементів, що характеризують об'єкт. В залежності від причетності до того чи іншого класу спільні (однакові) елементи можуть відрізнятися своїми характеристиками та їх показниками, оскільки кожний клас має свої, лише йому притаманні, характеристики та особливості. Перелік цих як елементів так і показників для кожного класу визначається і фіксується класифікаторами тезаурусу кожної предметної області знань.

Пропонована таким чином для використання диференційна система складових елементів пам'яток національної культурної спадщини, в розділі "Пам'ятки містобудування та архітектури" дозволяє моделювати й інтерпретувати розмаїття характеристик кожного об'єкта в напрямку узагальнення певних процесивних ознак під час розробки та оформлення містобудівної документації.

База даних реєстру пам'яток містобудування і архітектури - це автоматизована інформаційна система, що містить дані про об'єкт згідно структури показників.

На основі обраної структури реєстру пам'яток містобудування і архітектури розроблено форми, які встановлюють порядок створення і ведення бази даних реєстру, її організаційну структуру, вимоги до програмного забезпечення.

Існує можливість використовувати по запиту ті форми, які необхідні в кожному конкретному випадку. Форми можуть бути згруповані в такому порядку, який зручний для роботи.

Розроблено форму для підготовки, вводу та редагування інформації, а також форма твердої копії (картка) інформації про об'єкт для збереження у картотеці

База даних наповнена інформацією про об'єкти, що містяться в Державному реєстрі національного культурного надбання (пам'ятки містобудування і архітектури), в Зводі пам'яток історії та культури України (існує для кожної області та окремо по Києву), в Державному списку нерухомих пам'яток історії та культури м. Києва, в Списку споруд, що рекомендовано включити до "Зводу пам'яток історії та культури м. Києва", а також в Списку об'єктів культурної і природної спадщини Києва, який сформовано при виконанні "Історико-архітектурного та історико-містобудівного опорних планів Києва".

Виконана робота складається з двох частин. Перша частина, текстова, складається з трьох розділів: перший розділ - науково-дослідні обгрунтування методичного забезпечення; другий розділ - перелік та зміст класифікаторів; третій розділ - викладення технологічного і технічного забезпечення інформаційної системи обліку та пошуку пам'яток культурної спадщини.. Друга частина, програмне забезпечення інформаційно-пошукової системи "УрбоКад" (розділ "Нерухомі пам'ятки культурної спадщини", підрозділ "Пам'ятки архітектури та містобудування", які представлені базою даних пам'яток архітектури та містобудування м. Києва) загальним обсягом понад дві тисячі об'єктів.

Робота присвячена основним питанням методології, методики і практики створення інформаційної система обліку та пошуку нерухомих пам'яток архітектури та містобудування. Розглянуті основні поняття і визначення, структура даних, описана система елементів. Надані практичні рекомендації по створенню і функціонуванню інформаційної системи обліку та пошуку пам'яток культурної спадщини різного рівня, їх комплектації програмно-технічними засобами.


 
Загрузка...