REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Підприємництво → Фінансовий план

Реферат на тему:

Фінансовий план

План

 • Значення, структура та розробка фінансового плану (стор. 1 - 3)

 • План доходів та витрат (стор. 3 - 8)

 • План руху грошових потоків (стор. 8 - 11)

 • Плановий баланс (стор. 11 - 18)

  1.Значення, структура та розробка фінансового плану.

  Фiнансове планування – це процес визначення обсягу фiнансових ресурсiв за джерелами формування i напрямками їх цiльового використання згiдно з виробничими та маркетинговими показниками пiдприємства у плановому перiодi. Метою фiнансового планування є забезпечення господарської дiяльностi необхiдними джерелами фiнансування.

  Отже, основними завданнями фiнансового планування на пiдприємствi є:

  забезпечення виробничої та iнвестицiйної дiяльностi необхiдними фiнансовими ресурсами;

  установлення рацiональних фiнансових вiдносин iз суб'єктами господарювання, банками, страховими компанiями тощо;

  визначення шляхiв ефективного вкладання капiталу, оцiнка рацiональностi його використання;

  виявлення та мобiлiзацiя резервiв збiльшення прибутку за рахунок рацiонального використання матерiальних, трудових та грошових ресурсiв;

  здiйснення контролю за утворенням та використанням платiжних засобiв.

  Фiнансове планування дає змогу розв'язати такi конкретнi питання:

  якi грошовi кошти може мати пiдприємство в своєму розпорядженнi;

  якi джерела їх надходження;

  чи достатньо засобiв для виконання накреслених завдань;

  яка частина коштiв має бути перерахована в бюджет, позабюджетнi фонди, банкам та iншим кредиторам;

  як повинен здiйснюватися розподiл прибутку на пiдприємствi;

  як забезпечується реальна збалансованiсть планових витрат i доходiв пiдприємства на принципах самоокупностi та самофiнансування.

  Розробка фінансових планів відіграє важливу роль у реалізації стратегії підприємства на поточний рік. Це планування дозволяє визначити на майбутній період усі джерела фінансування діяльності підприємства, сформулювати систему його доходів і видатків, забезпечити постійну платоспроможність підприємства, визначити структуру його активів і пасивів на кінець планового періоду.

  Вихідні передумови для розробки фінансового плану такі:

  фінансова стратегія підприємства і цільові фінансові нормативи, установлені на майбутній період;

  фінансова політика по окремих аспектах фінансової діяльності, розроблена в процесі формування фінансової стратегії;

  планові обсяги виробничої й інвестиційної діяльності підприємства;

  результати фінансового аналізу за попередній період;

  для діючих, особливо для знову створюваних підприємств, необхідно мати прогноз фінансових показників фірми, щоб оцінити вплив передбачуваних рішень на її фінансовий стан. Із цих позицій доцільно у фінансовому плані складати три основних розділи: план прибутків і збитків, план (прогноз) руху коштів, проект балансового плану (план активів і пасивів).

  Ступінь деталізації показників кожного з видів фінансового плану визначається підприємством самостійно з урахуванням специфіки його діяльності, а також діючої практики організації фінансового й управлінського обліку.

  Технологія планування в умовах ринку повинна відповідати таким вимогам:

  по-перше, для нинішнього перехідного періоду ключовою проблемою планування є адаптація. Методи і механізми розробки планів повинні, з одного боку, враховувати багаторічний досвід планової роботи, а з іншого боку - бути націлені на дедалі більшу відповідність вимогам ринку;

  по-друге, варто виходити з принципу адекватності планування відповідно до умов ринкового середовища, що змінюються. Це означає, що методи планування повинні постійно переглядатися, а при необхідності застосовуватися принципово нові методи й процедури планування;

  по-третє, необхідно враховувати, що дієвість планування залежить від відповідності плану реальним умовам. Отже, планування в масштабі підприємства має бути безперервним процесом пристосування до умов, що змінюються, а сама процедура планування – дуже гнучкою і забезпечувати швидку реакцію на зміну ринкової кон'юнктури;

  по-четверте, процедури планування мають забезпечувати безпосередній зв'язок показників плану з впровадженням нової техніки, технології, поліпшенням організації виробництва і праці;

  по-п'яте, сама технологія складання плану повинна забезпечувати використання ринкових інструментів, щоб з їх допомогою вчасно аналізувати й вносити корективи в розроблені плани.

  Фінансовий план є ключовим розділом бізнес-плану. Головна мета фінансового плану — узагальнити основні положення всіх попередніх розділів бізнес-плану, зводячи їх в одне ціле у вартісній формі, та обґрунтувати доцільність реалізації даного підприємницького проекту з економічного погляду.

  Особливий інтерес до фінансового плану пов'язаний з тим, що в ньому:

  • узагальнюються у вартісній формі результати розробки решти розділів бізнес-плану;

  • кількісно визначається потреба даного бізнесу в інвестиціях;

  • обґрунтовується висновок щодо економічної доцільності реалізації підприємницького проекту.

  Розрахунки, які містить фінансовий план, мають дати чіткі та ясні відповіді на такі запитання самого підприємця, потенційних інвесторів і кредиторів:

  • звідки фірма отримуватиме кошти і на що конкретно останні будуть витрачені?

  • як співвідносяться поточні потреби фірми у грошах з рухом готівки?

  • яким буде фінансовий стан фірми на кінець прогнозованого періоду?

  • чи зможе підприємець виконати взяті на себе зобов'язання?

  • чи здатний підприємець належно розпорядитися отриманими коштами, щоб своєчасно повернути борги та забезпечити достатній прибуток на вкладений капітал?

  У процесі розробки цього розділу бізнес-плану слід враховувати такі його особливості:

  по-перше у багатьох відношеннях фінансовий план є найменш гнучкою за формою частиною бізнес-плану. На відміну від інших розділів він має містити відповідний перелік фінансових документів (у тому числі таблиць і графіків). Кожен з цих документів повинен мати стандартну форму. Жорсткі вимоги до опрацювання цих документів спричиняються необхідністю забезпечення єдиної методики розрахунків фінансових показників. Це означає, що потенційний інвестор або кредитор може самостійно за стандартною методикою провести аналіз фінансової інформації, яку містить бізнес-план, оцінити фінансовий стан даної фірми та прийняти рішення щодо вкладання своїх коштів у даний проект;

  по-друге, інвестори та кредитори, як правило, вимагають, щоб фінансовий план складався з перспективою на три роки (до того ж із щомісячними показниками за перший рік та щоквартальними — за другий і третій);

  по-третє, фінансовий план не може мати розбіжностей з іншими розділами бізнес-плану. Якщо, наприклад, в маркетинг-плані йдеться про наміри розгорнути широкомасштабну рекламну кампанію, то це обов'язково має


 •  
  Загрузка...