REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Економіка підприємства → Цінні папери як засоби залучення фінансових ресурсів підприємств


ВСТУП

Як ми знаємо, ринок становить систему товарно-грошових відносин виробників і споживачів матеріальних благ, що керується економічними законами попиту, пропозиції та конкуренції.

Сучасний світ характеризується високим поділом праці, в результаті чого обмін продуктами праці, торгівля стали суспільною необхідністю. Також важливу роль відіграє у процесі господарювання накопичення грошового капіталу. Самому процесу накопичення грошового капіталу передує етап його виробництва. Після того як грошовий капітал створений або вироблений, його необхідно розділити на частину, котра знову направляється у виробництво, і ту частину, котра тимчасово вивільняється. Остання, як правило, і представляє собою вільні грошові засоби виробництва підприємств і корпорацій, що акумулюються на ринку позичкових капіталів кредитно-фінансовими інститутами й ринком цінних паперів.

Структура ринку позичкових капіталів складається в основному із двох елементів: кредитно-фінансових інститутів та ринку цінних паперів.

Для нормального розвитку економіки постійно потрібно мобілізація тимчасово вільних коштів фізичних і юридичних осіб їхній розподіл і перерозподіл на комерційній основі між різними секторами економіки. В ефективно функціонуючій економіці цей процес здійснюється на фінансових ринках.

Фінансовий ринок (ринок позичкових капіталів) - це механізм перерозподілу капіталу між кредиторами й позичальниками за допомогою посередників на основі попиту та пропозиції на капітал. На практиці це становить сукупність кредитно-фінансових інститутів, що направляють потік коштів від власників до позичальників і зворотно. Головна функція фінансового ринку (ринку позичкових капіталів) складається в трансформації бездіяльних коштів у позичковий капітал.

Фінансовий ринок розділяється на грошовий ринок і ринок капіталів. Під грошовим ринком розуміється ринок короткострокових кредитних операцій (до одного року). У свою чергу, грошовий ринок підрозділяється на облікові, міжбанківський і валютний ринки. Структура фінансового ринку ми можемо побачити на малюнку.

Цінні папери як засоби залучення фінансових ресурсів підприємств

Цінні папери як засоби залучення фінансових ресурсів підприємствЦінні папери як засоби залучення фінансових ресурсів підприємств

Цінні папери як засоби залучення фінансових ресурсів підприємствЦінні папери як засоби залучення фінансових ресурсів підприємств

Цінні папери як засоби залучення фінансових ресурсів підприємствЦінні папери як засоби залучення фінансових ресурсів підприємств

Цінні папери як засоби залучення фінансових ресурсів підприємствЦінні папери як засоби залучення фінансових ресурсів підприємствЦінні папери як засоби залучення фінансових ресурсів підприємствЦінні папери як засоби залучення фінансових ресурсів підприємств

Цінні папери як засоби залучення фінансових ресурсів підприємствЦінні папери як засоби залучення фінансових ресурсів підприємствЦінні папери як засоби залучення фінансових ресурсів підприємствЦінні папери як засоби залучення фінансових ресурсів підприємствЦінні папери як засоби залучення фінансових ресурсів підприємств

Малюнок. Структура фінансового ринку

Ринок капіталів охоплює середньо - і довгострокові кредити, а також цінні папери. Він підрозділяється на ринок цінних паперів (середньо - і довгострокових) і ринок середньо - і довгострокових банківських кредитів. Ринок капіталів служить найважливішим джерелом довгострокових інвестиційних ресурсів для урядів, корпорацій і банків. Якщо грошовий ринок надає високо ліквідні засоби в основному для задоволення короткострокових потреб у фінансових ресурсах.

Виникнення та обіг капіталу, представленого у цінних паперах, тісно пов'язаний з функціонуванням ринку реальних активів, тобто ринку, на якому відбувається купівля-продаж матеріальних ресурсів. З появою цінних паперів (фондових активів) відбувається нібито роздвоєння капіталу. З однієї сторони, існує реальний капітал, представлений виробничими фондами, з іншої - його відображення у цінних паперах.

Поява цього різновиду капіталу пов'язана з розвитком потреби у залученні все більшого об'єму кредитних ресурсів унаслідок ускладнення та розширення комерційної та виробничої діяльності. Таким чином, фондовий ринок історично починає розвиватися на основі позичкового капіталу, так як купівля цінних паперів означає не що інше, як передачу частини грошового капіталу у позику.

Головним завданням, яке повинен виконувати ринок цінних паперів є, насамперед, забезпечення умов для залучення інвестицій на підприємства, доступ цих підприємств до більш дешевого, порівняно з банківськими кредитами капіталу.

Становлення ринкових відносин, що на сучасному етапі виступає головним фактором стабілізації та піднесення економіки України, передбачає як першочерговий захід оздоровлення фінансової системи. Одним із шляхів досягнення цієї мети є створення ринку цінних паперів. Діючий фондовий ринок виконує функції переміщення капіталу від інвесторів до виробництва, визначення ефективності використання фінансових ресурсів в окремих секторах економіки, перебігу капіталу з однієї галузі в інші тощо.

У такому плані формування та розвиток ринку цінних паперів являє собою об'єктивний процес. Наскільки успішно він буде здійснюватись, наскільки стабільно складатиметься інфраструктура фондового ринку, настільки можна сподіватися на розширення ринкових відносин взагалі, зростання виробництва, покращання добробуту народу.

Нині первинний ринок капіталу лише складається. Та упроцесі роздержавлення та приватизації він набуде чинності, постійно розширюючись та поглиблюючись. Зрозуміло, що це потребує певного юридично-правового оформлення, відповідного методичного забезпечення, підготовки висококваліфікованих фахівців ринку цінних паперів.

Не менш важливим є застосування передового досвіду країн із розвинутою ринковою економікою стосовно регулювання фінансового ринку. Оскільки обіг цінних паперів у країнах із соціально орієнтованою ринковою економікою має розвинуте правове регулювання. Так, наприклад, у США діють федеральні закони про цінні папери ще з 1933 року. Окрім того держава створює спеціальні органи, які контролюють обіг цінних паперів.

Якщо ж поглянути на стан справ в Україні, то стає зрозумілим, що вітчизняні інвестори, які б хотіли оперувати на ринку цінних паперів, не можуть цього зробити внаслідок недосконалості законодавчих нормативів, які регулюють фінансовий ринок. Оскільки права вітчизняного інвестора майже не захищені від обману.

Дуже важливим є також питання обліку та аналізу операцій з цінними паперами. В сучасних умовах, коли в Україні проходять процеси приватизації та роздержавлення, які у свою чергу пов`язані з акціонуванням власності, нагальною стає проблема становлення ефективної методики обліку операцій з цінними паперами. Це має значення, як в масштабі всієї держави так і в масштабах кожного окремого підприємства, яке оперує з цінними паперами, оскільки методологія обліку повинна забезпечити єдину схему відображення господарських операції в обліку. 3 цим тісно пов'язана й необхідність ефективної методики аналізу економічної ефективності здійснених операцій з цінними


 
Загрузка...