REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Економіка підприємства → Теоретико-ймовірнісні моделі розрахунку ринкової вартості цінних паперів

Міністерство Освіти України

Львівський Національний Університет ім. І. Франка

Кафедра математичного моделювання

Курсова робота

на тему:

"Теоретико-ймовірнісні моделі розрахунку ринкової вартості основних типів цінних паперів (опціонів)"

Виконав студент групи МТм-44

Маркіян Муж

Науковий керівник -

Микола Іванович Бугрій

Львів

2000

Теоретико-ймовірнісні моделі розрахунку ринкової вартості цінних паперів

 • Поняття цінних паперів, їх класифікація

 • Похідні цінні папери. Опціони.

  Види опціонів

 • Основні поняття про роботу опціонів. Опціонні стратегії

 • Методи визначення ціни опціона

 • Розрахунок вартості та хедж-стратегій для опціонів Европейського типу

  6. Приклади роботи з опціонами

  7. Використана література

 • Поняття цінних паперів, їх класифікація

  Цінні папери - грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їх власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам.

  Цінні папери можуть бути іменними або на пред'явника. Іменні цінні папери, якщо інше не передбачено Законом України "Про цінні папери і фондову біржу" або в них спеціально не вказано, що вони не підлягають передачі, передаються шляхом повного індосаменту (передавальним записом, який засвідчує перехід прав за цінним папером до іншої особи). Цінні папери можуть бути використані для здійснення розрахунків, а також як застава для забезпечення платежів і кредитів.

  Відповідно до Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" в Україні можуть випускатися такі види цінних паперів:

  акції;

  облігації внутрішніх та зовнішніх державних позик;

  облігації місцевих позик;

  облігації підприємств;

  казначейські зобов'язання республіки;

  ощадні сертифікати;

  інвестиційні сертифікати;

  векселі;

  приватизаційні папери.

 • Похідні цінні папери. Опціони.

  Види опціонів

  Крім основних цінних паперів — акцій та облігацій, на міжнародному ринку протягом останніх 10-20 років все ширше розповсюджуються так звані похідні цінні папери, що їх інколи називають дерівативами. До них належить опціони, варанти, ваучери та ф'ючерсні контракти.

  Варант — це цінний папір, що випускається компанією або фірмою, і надає його власнику право придбати вказану кількість акцій даної фірми чи компанії по фіксованій ціні. Варант може бути використаний у будь-який момент часу до фіксованої дати.

  Ваучер — це цінний папір, що дає його власнику право придбати будь-яку акцію по номінальній вартості (позначеній на акції).

  Ф'ючерс, або ф'ючерсний контракт — це угода про купівлю або продаж деякого товару в майбутній фіксований момент часу по визначеній ціні. Ф'ючерсні контракти укладаються як на купівлю-продаж товарів чи сировини — буряків, пшениці і т.д., так і на купівлю-продаж валюти. Особливістю таких контрактів є те, що вони укладаються на біржі і контрактні ціни ф'ючерсних операцій визначаються відкритими ринковими аукціонами. Ф'ючерсні контракти відрізняються від строкових контрактів тим, що клірингова (розрахункова) палата здійснює реєстрацію, контроль і відповідний розрахунок між покупцем і продавцем. Клірингова палата е покупцем для продавця і продавцем для покупця. Зазначимо, що ф'ючерсні контракти на продаж-купівлю валюти в більшості втрачають силу і не реалізуються.

  Опціон — контракт, який дає право власникові (але не зобов'язує його) купити або продати певний актив по договірній ціні (ціні виконання) у визначений термін.

  Слід зауважити, що іноді виникають питання про те, до якого виду — основних чи похідних — віднести ті чи інші цінні папери.

  Доречі, на великих біржах опціонів торгують двома основними видами опціонів: опціоном на купівлю і опціоном на продаж. Опціон па купівлю (call option) забезпечує власникові контракту право протягом певного періоду купувати наперед визначену кількість акцій (чи інших цінних паперів) по фіксованій цілі. Таку фіксовану ціну називають ціною виконання (exercise price) опціона. Опціон на продаж (put option) дає власникові контракту право продажу протягом певного періоду наперед визначеної кількості акцій (чи інших цінних паперів) по фіксованій ціні.

  Якщо ціна опціону на купівлю по закінченні терміну дорівнює нулеві, то його називають опціоном із збитком. Якщо до моменту закінчення терміну ціна опціону на купівлю виявиться додатною величиною, то такий опціон буде виконаний, і його називають опціоном з доходом. Терміни, які характеризують співвідношення між ціною виконання опціона і ціною по базових акціях до моменту закінчення терміну, часто вживаються протягом терміну дії опціону. Отже, говорять про опціони на купівлю із збитком, з нульовим доходом і з доходом залежно від того, чи буде ціна виконання відповідно вищою, ближче до курсу базових цінних паперів, чи нижчою за нього. Вартість опціону на купівлю до моменту закінчення терміну, як правило, називають його внутрішньою вартістю.

  Отже, як я вище зазначав, опціон дає право його власнику купити або продати визначену кількість певного товару на деяких вказанихумовах: за визначену ціну або до певного строку. Остання умова е ознакою, за якою опціони поділяються на два основних типи: опціони Європейського і Американського типів. Опціон Європейського типу має фіксовану дату виконання. На відміну від нього опціон Американського типу може бути використаний в будь-який момент часу до деякої фіксованої дати.

 • Основні поняття про роботу опціонів. Опціонні стратегії

  Приймаючи рішення про управління портфелем фінансових активів, інвестори можуть використати множину різних огщіонних стратегій.

  Опціони на купівлю

  Опціон на купівлю надає право купити акції по ціні виконання опціону. Ціна, яку інвестор сплачує за те, щоб придбати право в майбутньому купити ці акції, називається премією опціону на купівлю (call premium), чи ціною опціону на купівлю (call price). Якщо інвестор заплатив премію розміром Wk у.о., придбавши опціон на купівлю, то неважко обчислити його дохід чи збиток до моменту закінчення терміну. Якшо ціна акцій до цього моменту виявиться нижчою за ціну виконання опціону Ц, то інвеcтop не скористається опціоном і матиме збиток, який дорівнює премії розміром Wk у.о., які він заплатив при купівлі. Якщо ціна акцій до цього моменту виявиться вищою за ціну виконання опціону, то інвестор отримає дохід у вигляді різниці між ринковою ціною по якій продаються акції, і витратами на купівлю опціону. Доходи (збитки) продавця і покупця опціону подано на Мал.3.1. Доходи (збитки) продавця опціону до моменту закінчення терміну дорівнюють збиткам (доходам) покупця цього опціону.

  Теоретико-ймовірнісні моделі розрахунку ринкової вартості цінних паперівТеоретико-ймовірнісні моделі розрахунку ринкової вартості цінних паперів

  Теоретико-ймовірнісні моделі розрахунку ринкової вартості цінних паперівТеоретико-ймовірнісні моделі розрахунку ринкової вартості цінних паперівДохід

  Теоретико-ймовірнісні моделі розрахунку ринкової вартості цінних паперівWk Продавець опціону


 •  
  Загрузка...