REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Економіка підприємства → Інтегральна ефективність діяльності підприємства

коштів

 • Питомі капітальні вк-ладення (на одиницю приросту потужності або продукції)

 • Рентабельність капі-тальних вкладень

  • Строк окупності капітальних вкладень

 • Для всебічної оцінки рівня і динаміки абсолютної економічної ефек-тивності виробництва, результатів виробничо-господарської і комерцій-ної діяльності підприємства поряд з наведеними основними слід вико-ристовувати також специфічні показники, що відбивають ступінь вико-ристання кадрового потенціалу, виробничих потужностей, устаткування, окремих видів мінеральних ресурсів тощо.

  ІІ. 2. Вимірювання економічної ефективності ресурсів і витрат.

  Конкретні види ефективності можуть відокремлюватись не лише за різноманітністю одержуваних результатів (ефектів) діяльності підпри-ємства, про що уже мовилось вище, але й залежно від того, які ресурси (застосовувані чи споживані) беруть для розрахунків. Застосовані ре-сурси – це сукупність живої і уречевленої праці, а споживані ресурси являють собою поточні витрати на виробництво продукції. В зв'язку з цим у практиці господарювання варто виділяти також ефективність зас-тосовуваних ресурсів і ефективності споживаних ресурсів як специфічні форми прояву загальної ефективності виробництва, тобто мова йде про так звані ресурсний і витратний підходи до визначення її рівня з застосуванням відповідних типів показників.

  Узагальнюючий показник ефективності застосовуваних ресурсів підприємства можна визначити, користуючись формулою

  Інтегральна ефективність діяльності підприємства

  де Езр – ефективність застосовуваних ресурсів;

  Р - госпрозрахункова чиста продукція за зіставленими цінами (обсяг реалізованої у розрахунковому році продукції за вирахуваннями матеріальних витрат, плати за ресурси, проценту за кредит);

  П - чисельність працюючих на підприємстві;

  Фос - середньорічний обсяг виробничих основних фондів за відновною вартістю;

  Фоб - вартість оборотніх фондів підприємств;

  Кпвп - коефіцієнт повних витрат праці (визначається відношенням чисельності працюючих у сфері матеріального виробництва до обсягу утвореного національного доходу; використовується для перерахунку уречевленої у виробничих фондах праці у середньорічну кількість робітників).

  Узагальнюючим показником ефективності споживчих ресурсів може слугувати показник витрат на одиницю товарної продукції, що ха-рактеризує рівень поточних витрат на виробництво (собівартості виго-товлення певних виробів). Як відомо, до собівартості продукції спо-живані ресурси включаються у формі оплати праці (персоналу), амор-тизаційних відрахувань (основні фонди) і вартості матеріальних ресурсів (оборотні фонди).

  До найважливіших узагальнюючих показників ефективності вироб-ництва відноситься частка приросту обсягу вироблюваної продукції за рахунок інтенсивних чинників (інтенсифікація виробництва). Це зумов-люється тим, що в сучасних умовах господарювання економічно і соці-ально вигіднішим є не екстенсивний (шляхом збільшення обсягу засто-сованих ресурсів), а саме інтенсивний (за рахунок кращого використання наявних ресурсів) розвиток виробництва.

  Частку прироста продукції за рахунок інтенсифікації виробниц-тва можна визначити за формулою

  Інтегральна ефективність діяльності підприємства

  де Уінт - частка приросту обсягу продукції, що зумовлена інтенсифікаці-єю виробництва;

  Інтегральна ефективність діяльності підприємства- приріст застосовуваних ресурсів за певний період, %;

  Інтегральна ефективність діяльності підприємства- приріст обсягу виробництва продукції за певний період, %;

  Умовний приклад визначення частки приросту обсягу продукції за рахунок інтенсифікації виробництва наведено у таблиці 2.

  Таблиця 2.

  Визначення частки приросту обсягу продукції за рахунок інтенсифікації виробництва.

  Показники

  Періоди

  базисний

  розрахунковий

  1. Обсяг виробництва продукції, тис. одиниць.

  32000

  50000

  2. Приріст обсягу продукції, %. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

  -

  56,25

  3. Чисельність працюючих у сфері матеріального ви-робництва, тис. чол.

  15000

  -

  4. Утворений національний доход, тис. од.

  125000

  -

  5. Коефіцієнт повних витрат праці (15000:125000)

  0,12

  -

  6. Чисельність працюючих на підприємстві, чол.

  4000

  4800

  7. Основні фонди за відновною вартістю, тис. од.

  28000

  34000

  8. Оборотні фонди (запаси товарно-матеріальних цін-ностей), тис. одиниць.

  8000

  9000

  9. Сума основних і оборотніх фондів, тис. одиниць.

  36000

  43000

  10. Ресурси уречевленої праці у перерахуванні на се-редньорічну кількість працівників, тис. чол. (36000*0,12; 43000*0,12)

  4320

  5160

  11. Сума застосовуваних ресурсів, тис. чол.

  (4000 + 4320; 4800+5160)

  8320

  9960

  12. Приріст застосовуваних ресурсів у розрахунково-му періоді, %. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

  -

  19,8

  13. Частка приросту обсягу у продукції за рахунок інтенсифікації виробництва, %. [100(1-19,8/56,25)]

  -

  64,8

  У процесі вимірювання ефективності виробництва не слід ігнорува-ти визначення народногосподарського ефекту використання продукції як практично важливого узагальнюючого показника, оскільки при оцінці усіх видів діяльності підприємства обов'язково треба врахувати ступінь задоволення різноманітних потреб споживачів його виробів. Народно-господарській ефект використання продукції того чи іншого підприєм-ства у сфері її споживання обчислюється у вигляді приросту чистого прибутку (доходу), тобто загального ефекту (збільшення прибутку в наслідок зростання обсягу виробництва і продуктивності праці, економії експлуатаційних витрат і інвестиційних ресурсів тощо) за вирахуванням вартості придбання продукції виробничо-технічного призначення.

  Сферою визначення і постійного контролю повинен бути охоплений також показник загальної рентабельності виробництва, що визнача-ється шляхом розрахунку відношення одержаного прибутку до обсягу застосовуваних виробничих фондів.

  Щодо решти системи показників, диференційованої за видами ре-сурсів і окресленої вище (табл. 1), то вони використовуються у відпо-відності з наперед визначеними метою вимірбвання ефективності і нап-рямками застосування його результатів. Існує бодай дві загальні і пос-тійно діючі мети: 1) виявлення, оцінка і узагальнення відносної ефек-тивності виробничих підрозділів і діяльності функціональних ланок з наступним вишукуванням пріоритетних напрямків мотивізації та реаль-них


   
  Загрузка...