REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Економіка підприємства → Фінансовий план підприємства, його зміст і порядок складання

Реферат на тему:

Фінансовий план підприємства, його зміст і порядок складання

Планування виробничо-фінансової діяльності на підприємствах передбачає складання виробничого і фінансового планів. Фінансовий план є складовою бізнес-плану підприємства і має вигляд таблиці, в якій відображаються розрахунок обсягу фінансових результатів, а також обсяги надходжень і напрямки використання фінансових ресурсів підприємства в запланованому році.

Призначення фінансового плану полягає у визначенні обсягу фінансових результатів, а також сукупної потреби підприємства у певних розмірах фінансових ресурсів, необхідних для фінансування передбачених обсягів розширення виробництва, виконання фінансово-кредитних зобов'язань, розв'язання соціальних завдань і матеріального стимулювання працівників підприємства.

Необхідність фінансового плану полягає в тому, щоб дати можливість керівництву підприємства дістати уявлення про те, який обсяг фінансових результатів підприємство планує отримати у плановому році, які фінансові ресурси, у яких обсягах і звідки надходять, на які цілі вони витрачаються, виявити резерви збільшення власних фінансових ресурсів, здійснювати режим економії та контроль за цільовим використанням коштів.

Фінансовий план кожне підприємство складає самостійно за встановленою формою. Фінансовий план державного підприємства складається з двох частин:

1. Формування чистого прибутку.

2. Джерела формування і надходження коштів та напрямки їх використання.

У першій частині фінансового плану передбачається розрахунок фінансових результатів від усіх видів діяльності підприємства, а також чистого прибутку і його розподіл.

Друга частина фінансового плану містить сім розділів:

1. Джерела формування і надходження коштів.

2. Приріст активів підприємства.

3. Повернення залучених коштів.

4. Витрати, пов'язані з внесенням обов'язкових платежів до бюджету і державних цільових фондів.

5. Покриття збитків минулих періодів.

6. Елементи операційних витрат.

7. Розрахунок податку на додану вартість.

Розглянемо зміст розділів другої частини фінансового плану. У розділі "Джерела формування і надходження коштів" відображаються:

• чистий прибуток;

• нерозподілений прибуток минулих років;

• амортизаційні відрахування;

• довгострокові і короткострокові кредити банків;

• інші довгострокові фінансові зобов'язання;

• інші довгострокові зобов'язання;

• короткострокові кредити банків;

• суми авансів, отриманих від поставок продукції, виконання робіт і надання послуг;

• товари, роботи, послуги, отримані на умовах відстрочки платежу;

• цільове фінансування і цільові надходження у вигляді:

а) субсидій, асигнувань з бюджету;

б) коштів із спеціальних цільових фондів;

• інші джерела.

У розділі "Приріст активів підприємства" відображаються:

• обсяг капітальних інвестицій разом та за їх окремими видами:

а) капітальне будівництво;

б) придбання основних засобів;

в) придбання необоротних і нематеріальних активів;

г) модернізація і реконструкція основних засобів;

• приріст оборотних активів;

• довгострокові і поточні фінансові інвестиції та ін.

У розділі "Повернення залучених коштів" передбачається погашення довгострокових і короткострокових кредитів банків, довгострокових фінансових та інших зобов'язань, повернення інших боргів.

У розділі "Витрати, пов'язані з внесенням обов'язкових платежів до бюджету і державних цільових фондів" зазначаються:

• суми сплати поточних податків і обов'язкових платежів до бюджету разом та за їх видами — податку на прибуток, інших податків, внесків на державне пенсійне і соціальне страхування;

• інші обов'язкові платежі.

У п'ятому розділі показуються суми, що спрямовуються підприємством на покриття збитків минулих років.

У шостому розділі "Елементи операційних витрат" відображається вартість матеріальних витрат разом, у тому числі за джерелами придбання: за прямими договорами; на біржах; на інших умовах. Надається розшифрування матеріальних витрат за їх видами: сировина і основні матеріали; напівфабрикати і комплектуючі вироби; паливо і електроенергія; будівельні матеріали; допоміжні й інші матеріали. Крім матеріальних витрат у цьому ж розділі відображаються витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація і інші операційні затрати.

У сьомому розділі фінансового плану "Розрахунок податку на додану вартість" відображаються суми податкового зобов'язання з ПДВ, операцій, з яких стягується ПДВ, отриманих пільг, податкового кредиту і чиста сума податкового зобов'язання на поточний період.

Фінансовий план державного підприємства наведений у табл. 8.1.

Річний фінансовий план складається з поквартальним розбиттям за його показниками. В основу складання фінансового плану покладено балансовий метод, тобто узгодження витрат з джерелами їх фінансування.

Дані для складання фінансового плану беруться з відповідних таблиць (розрахунків), що входять у фінансове планування: розрахунок прибутку підприємства; розрахунок нормативів власних оборотних

активів і джерел їх покриття; розрахунок амортизаційних відраху-вань; розрахунок капітальних вкладень (інвестицій) і джерел їх фі-нансування; розрахунок залучення кредитів банку; розрахунок сум податків і платежів, що сплачуються до бюджету і централізованих фондів тощо.

Фінансовий план підприємства, його зміст і порядок складання

Фінансовий план підприємства, його зміст і порядок складання

Фінансовий план підприємства, його зміст і порядок складання

Фінансовий план підприємства, його зміст і порядок складання

Фінансовий план підприємства, його зміст і порядок складання

Фінансовий план підприємства, його зміст і порядок складання

Фінансовий план підприємства, його зміст і порядок складання

Фінансовий план підприємства, його зміст і порядок складання

Фінансовий план підприємства, його зміст і порядок складання

Фінансовий план підприємства, його зміст і порядок складання

Складаючи фінансовий план, слід ураховувати, що сума витрат і відрахувань має відповідати сумі доходів і надходжень коштів. Од-нак враховуючи, що одним видом джерел (прибутком) можуть покриватися кілька видів витрат, перед складанням фінансового плану необхідно взаємоузгоджувати (збалансовувати) ці витрати з джерелами їх покриття. Це здійснюється шляхом складання перевірочної таблиці шахової форми (табл. 8.2).

Табл. 8.2 складають у такій послідовності: спочатку записують підсумкові показники доходів і витрат, потім за кожною статтею витрат вказують суми відповідних джерел їх фінансування. У такий спосіб здійснюється взаємоузгодження витрат з джерелами їх фінансування. Дані цієї таблиці використовуються при складанні фінансового плану.

Складений фінансовий план (проект) державного підприємства з пояснювальною запискою, яка має містити обґрунтований зміст окремих його показників, а також аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства за попередній звітний рік, подається його керівником до вищого органу, уповноваженого керувати відповідним державним майном, до 1 травня року, що передує планованому, для його розгляду і затвердження. Вищий орган не пізніше як до 1 липня має розглянути і затвердити поданий фінансовий план. Затверджений фінансовий план є основою для організації фінансової роботи і контролю за надходженням прибутку, фінансових ресурсів і цільовим їх використанням.

Державні підприємства щоквартально мають аналізувати виконання фінансового плану. За результатами аналізу повинен складатися звіт про виконання його показників. Складений звіт подається вищому органу у строки, встановлені для здачі фінансової звітності.

Форма річного фінансового плану, порядок складання та затвердження для підприємств інших форм власності встановлюється їх власниками.

Фінансовий план підприємства, його зміст і порядок складання

Список використаної та рекомендованої літератури

 • Бородина О. И. Финансы предприятий. — М.: ЮНИТИ, 1995.

 • Брігхем Е. Ф. Основи фінансового менеджменту. — К., 1997.

 • Василик О. Д. Теорія фінансів: Підручник. — К., 2000.

 • Ковалева А. М. Финансы в управлении предприятием. — М.: Финансы и статистика, 1995.

 • Коробов М. Я. Фінанси промислового підприємства. — К.: Либідь, 1995.

 • Павлова Л. Н. Финансы предприятия. — М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998.

 • Податкова система України / За ред. В. М. Федосова. — К.: Либідь, 1994.

 • Суторміна В. М., Федосов В. М., Рязанова Н. С. Фінанси зарубіжних корпорацій. — К.: Либідь, 1993.

 • Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч. посіб. -К.:Вид-воКНЕУ, 2003.

 • Філімоненков О. С Фінанси підприємств: Навч. посіб. — К: МАУП, 2003.

 • Финансы /Под ред. А. М. Ковалевой. — М.: Финансы и статистика, 1996.

 • Фінансова діяльність підприємств: Підручник / О. М. Бандурка та ін. — К.:Либідь, 2002.

 • Фінанси підприємств: Підручник / За ред. А. М. Поддєрьогіна. — К: Вид-во КНЕУ, 2002.


 •  
  Загрузка...