REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Економіка підприємства → Оборотні засоби, джерела їх утворення, підвищення ефективності використанняДИПЛОМНА РОБОТА

на тему:

Оборотні засоби, джерела їх утворення, підвищення ефективності використання (на прикладі С/Г СТОВ "Лука")

Зміст

Вступ

Розділ І. Наукові основи поняття оборотних засобів

та джерел їх утворення

 • Економічний зміст оборотних засобів та їх класифікація

 • Джерела утворення оборотних засобів

 • Методологія дослідження та основні фінансові показники

  Розділ ІІ. Природно – економічна характеристика господарства

  та організація його фінансової роботи

 • Природно – економічні умови господарювання

  та організаційна структура господарства

 • Ресурсний потенціал господарства

  ефективність його використання

 • Аналіз фінансового стану підприємства

  Розділ ІІІ. Організація фінансування та шляхи підвищення

  економічної ефективності використання оборотних засобів

 • Склад і структура оборотних засобів у господарстві

 • Методика нормування оборотних засобів

 • Джерела фінансування оборотних засобів

 • Економічна ефективність використання оборотних засобів

  та шляхи їх підвищення

  Розділ ІV. Охорона праці на підприємстві

  Висновки і пропозиції

  Список використаної літератури

  Вступ

  Підприємства сфери матеріального виробництва здатні підтримувати безперервність процесу виробництва і реалізації продукції лише за умови, якщо в їх розпорядженні поряд із основними засобами (знаряддями виробництва) є також оборотні засоби у вигляді, головним чином, предметів праці – запасів сировини, матеріалів, напівфабрикатів, палива, тари тощо. Подібно до основних засобів. Вони також функціонують у сфері виробництва, тобто – також засоби виробництва.

  Крім того, наявність товарно – грошових відносин, ринкові умови господарювання викликають постійне перетворення вироблених товарів у гроші. Тому поряд із виробничими засобами кожне підприємство для підтримання безперервності процесу відтворення повинне завжди мати певні запаси готових виробів власного виробництва, а також вкладати певну суму коштів у розрахунки. Ці кошти функціонують у сфері обігу, тому називаються засобами обігу.

  Отже є об'єктивна необхідність у дослідженні оборотних засобів підприємства як складової безперервності і ефективності процесу виробництва. Крім дослідження оборотних засобів, актуальним є і аналіз джерел їх утворення, так як необхідно, щоб оборотні засоби були вкладені одночасно і на усіх стадіях кругообігу.

  Для створення необхідного обсягу оборотних фондів і фондів обігу підприємство авансує фінансові ресурси.

  Той факт, що кошти, які вкладені в оборотні виробничі фонди і в фонди обігу, після завершення кожного кругообігу повністю відшкодовуються у грошовій формі, є підставою з'єднати їх в поняття оборотні засоби (кошти) на відміну від основних засобів (коштів).

  Основними завданнями дослідження оборотних засобів підприємства та джерел їх утворення є оптимальне розміщення оборотних активів, та формування їх за рахунок власних і позичених ресурсів

  Оптимізація розміщення оборотних засобів створює підгрунття для цільового і економічного використання фінансових ресурсів, сприяє зменшенню запасів у виробництві ті обігу, успішному виконанню планів виробництва, реалізації продукції, підвищенню рентабельності і зміцненню фінансового стану підприємства.

  Для цього підприємство повинно якісно розподіляти норматив власних оборотних коштів. Нормування націлене на визначення дійсно мінімальних запасів на всіх стадіях руху оборотних фондів обігу.

  Для підприємства потрібно визначити яка частина власних фінансових ресурсів буде направлена на фінансування оборотних засобів та скільки потрібно коштів ззовні для здійснення своєї поточної діяльності, тобто авансувати в оборотні активи.

  При цьому така оптимізація співвідношення внутрішніх і зовнішніх джерел формування фінансових ресурсів ґрунтується на забезпеченні мінімальної сукупної вартості залучених фінансів.

  Джерелами інформації для проведення аналізу з даної теми в СТОВ "Лука" є:

  • баланс підприємства за попередні роки та звітний період;

  • звіт про фінансові результати;

  • звіт про власний капітал;

  • звіт про рух грошових коштів;

  • розрахунок нормативу власних обігових коштів;

  • розшифрування дебіторської та кредиторської заборгованості.

  Розділ І Наукові основи поняття оборотних засобів та джерел їх утворення

 • Економічний зміст оборотних засобів та їх класифікація

  Діяльність об'єктів господарювання щодо створення та реалізації продукції здійснюється в процесі поєднання основних виробничих фондів і самої праці.

  Безперервність процесу виробничої та комерційної діяльності потребує постійного інвестування коштів у ці елементи для здійснення розширеного їхнього відтворення.

  На відміну від основних виробничих фондів оборотні фонди споживаються в одному виробничому циклі і їхня вартість повністю переноситься на вартість виготовленої продукції. При цьому одна їхня частина в речовій формі входить у створений продукт і набирає товарної форми, в якій її буде використано споживачем. Інша частина також повністю споживається в процесі виробництва, але, втрачаючи свою споживчу вартість, у речовій формі в продукт праці не входить (паливо).

  Таким чином, за умов товарно – грошових відносин запаси предметів праці виступають, з одного боку, як сукупність матеріальних цінностей, з іншого – як втілення затрат суспільної праці у вартості фондів: оборотних, виробничих і фондів обігу.

  В економічній літературі існують різні підходи до визначення сутності оборотних коштів. Найчастіше можна знайти на два визначення оборотних коштів.

  По – перше, оборотні кошти – це грошові ресурси, які вкладено в оборотні виробничі фонди обігу для забезпечення безперервного виробництва та реалізації виготовленої продукції.

  По – друге, оборотні кошти – активи, які протягом одного виробничого циклу або одного календарного року можуть бути перетворені на гроші. Деякі автори таке саме визначення дають терміну "оборотний капітал". Це свідчить про ідентичність, на їхню думку, понять – оборотні кошти та оборотний капітал.

  У зарубіжній літератури окремі автори визначають оборотний капітал як оборотні активи за мінусом короткострокових зобов'язань. У такий спосіб дається визначення власного оборотного капіталу.

  Узагалі поняття "капітал" виступає в трьох формах: грошовій, продуктивній і товарній. Найбільш широке, загальне поняття капіталу відповідає його грошовій формі. В економічній теорії "грошовий капітал" розглядається як вартісна форма всього капіталу, а не лише як певна сума грошей, що спрямовується в процесі господарсько – підприємницької діяльності на придбання засобів виробництва і предметів праці.

  Оборотний капітал проходить три стадії кругообігу: грошову, виробничу й


 •  
  Загрузка...