REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Економіка підприємства → Структура і склад інформаційних систем підприємства

Курсова робота

на тему:

Структура і склад інформаційних систем підприємства.

Вступ

Тема даної роботи – „Структура і склад інформаційних систем"

Мета написання роботи полягає в вивченні питань, пов'язаних з структурою і складовими частинами інформаційних систем, особливостями використання інформаційних систем на підприємствах різних галузей.

Основними завданнями роботи є вивчення та узагальнення теоретико-методологічних засад з питань інформаційних технологій.

Актуальність обраної теми полягає в тому, що у конкурентній боротьбі перемагає тільки той, хто швидше за інших реагує на зміни в бізнесі і приймає більш вірні рішення. Саме інформаційні технології допомагають керівникам промислових підприємств у вирішенні цих складних задач.

В роботі розкриті наступні питання:

 • Структура комп'ютерних інформаційних систем підприємства

 • Характеристика складових частин інформаційних систем

 • Функціональні задачі стадій управління промислового підприємства

 • Галузеві особливості застосування інформаційних систем

  При написанні роботи автором були використані підручники, монографії, аналітичні статті вітчизняних і зарубіжних фахівців з інформаційних технологій.

  1. Структура комп'ютерних інформаційних систем підприємства

  За системного підходу структурні складові управління такі:

  1) керуюча система, або суб'єкт управління — СУ;

  2) керована частина, або об'єкт управління — ОУ;

  3) інформаційна система ІC, через яку, власне, і відбувається зв'язок між СУ та ОУ.

  Загальну схему взаємодії між цими елементами зображено на рис. 1.1.

  Структура і склад інформаційних систем підприємства

  Рис. 1.1. Схема взаємодії між елементами системи управління

  ІC — неодмінна складова у процесі організації управління — містить у собі такі основні частини:

  1) сукупність економічних даних на відповідних носіях, організованих певним способом;

  2) методи, способи, технічні засоби й технології збирання, обробки, зберігання, пересилання інформації та її надання користувачам.

  Залежно від застосовуваних технічних засобів обробки інформації розрізняють ручні, механізовані та, у разі використання автоматів, насамперед ЕОМ, автоматизовані ІC (АІС).

  Зауважимо, що в АІС не вся інформація (з огляду на складність її структуризації та формалізованого подання) обробляється на ЕОМ. Частка оброблюваної на ЕОМ інформації становить від 10 до 50% усієї інформації ІC залежно від типу економічного об'єкта.

  Від рівня організації ІC, застосовуваних методів і засобів, а також від технології обробки інформації істотно залежить функціонування об'єкта в цілому.

  Для підприємств велике значення має продуктивність АІС, її здатність швидко переробляти інформацію, відстежувати зміни на об'єкті, у навколишньому середовищі та максимально їх ураховувати, оскільки затримка з обробкою таких даних може коштувати дуже дорого. Наприклад, невраховування нових вимог, постанов, вказівок тощо для підприємства може призвести щонайменше до штрафних санкцій.

  Об'єкти й процеси, якими керують, а також і сама система управління (управління) можуть бути складними і територіально розподіленими. Так, наприклад, якщо йдеться про банківські установи та їхню діяльність, то в разі окремого комерційного банку або відділення, котре територіально й організаційно зосереджене в одному місці, створення його АІС вимагатиме підходу й технологій обробки даних, відмінних від тих, що застосовуються, тоді коли банк являє собою сукупність відділень або філій, які територіальне розміщені в різних місцях регіону.

  У першому разі банк розглядається як один об'єкт, як єдине ціле, де практично немає проблеми передавання та приймання первинних даних.

  У другому разі структура АІС складніша, застосовуються інші технології обробки даних. Тут можливі проблеми збору та передавання даних із відділень до головної контори. Відповідно АІС буде багаторівневою системою, причому проблеми збирання, передавання й обробки даних вельми складні як з технічного, так і з організаційного боку.

  Якщо АІС на промисловому підприємстві призначена, здебільшого, лише для обробки управлінської інформації (планування випуску продукції, бухгалтерський облік, розрахунки заробітної плати і т. ін.), то АІС у фінансово-кредитних установах (ФКУ), і насамперед у банківських установах, не лише обробляють управлінську інформацію, а й виконують автоматизацію операцій основної діяльності, зокрема основного виробництва (обробка даних відповідних документів у процесі здійснення грошових розрахунків, надання кредитів, нагромадження коштів і т. ін.).

  АІС формально можна подати як синтез автоматизованої системи обробки управлінської інформації АСУу та автоматизованої системи основного виробництва АСОВ: АІСФКУ = АСУу + АСОВ.

  2. Характеристика складових частин інформаційних систем

  Будь-яка АІС поділяється на функціональну та забезпечувальну частини (ФЧ та 3Ч), які, у свою чергу, поділяються на простіші елементи — підсистеми, котрі також припускають подальший поділ.

  До ФЧ належать ті елементи системи, які визначають її функціональні можливості, а саме: призначення, виконувані управлінські функції та функції з обробки інформації.

  До ЗЧ системи належать об'єкти (матеріальні та інші засоби, інструментарій), з допомогою яких виконуються функції системи, тобто реалізується функціональна її частина.

  Додатково виокремлюють забезпечувальні підсистеми, кожна з яких об'єднує певний вид ресурсів, а також умови їх організації. Ці підсистеми розкривають сутність і склад ресурсів, необхідних для функціонування АІС, тому їх перелік є типовим і практично однаковим для різних АІС.

  До складу забезпечувальної частини належать підсистеми технічного, математичного, лінгвістичного, правового, інформаційного, організаційно-методичного та ергономічного забезпечення.

  Підсистема технічного забезпечення ТЗ, у свою чергу, складається з чотирьох елементів.

  1. Технічні засоби — комплекс технічних засобів КТЗ, використовуваних для одержання, вводу, підготовки, перетворення, обробки, зберігання, реєстрації, виводу, відображення, використання та передавання даних і реалізації керівних дій.

  2. Методичні та керівні матеріали щодо КТЗ.

  3. Технічна документація, що стосується КТЗ.

  4. Персонал, який обслуговує КТЗ.

  Підсистема математичного забезпечення МЗ сукупність застосовуваних математичних методів, моделей і алгоритмів.

  Підсистема програмного забезпечення ПЗ об'єднує програми постійного користування (системні програми, пакети прикладних програм (ППП), СУБД тощо).

  Підсистема лінгвістичного забезпечення ЛЗ сукупність мовних засобів для формалізації природної мови, опису


 •  
  Загрузка...