REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Економіка підприємства → Teоретичні та практичні аспекти вдосконалення організації праці та виробництва на прикладі місцевого підприємства

Дипломна робота

Теоретичні та практичні аспекти вдосконалення організації праці та виробництва наприкладі місцевого підприємства

План

Вступ

1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ ТА ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВІ

1.1 Загальна характеристика і завдання організації праці

та організації виробництва

1.2 Елементи організації праці та виробництва на підприємстві

1.3 Основні принципи наукової організації праці та виробництва

на підприємстві

1.4 Економічна ефективність заходів з НОП

та організації виробництва

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ТЗОВ "ЛУГОК".

2.1 Загальна характеристика та основні показники діяльності підприємства.

3. ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ ТА ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВІ

3.1. Основні напрямки вдосконалення організації праці

та виробництва на підприємстві

3.2. Пропонуємо запровадити на підприємстві ТзОВ "Лугок" безтарифну систему оплати праці, взамін існуючій в виді ставок (окладів)

3.3. Зміцнення фінансового стану підприємства за рахунок оформлення кредиту "Овердрафт"

3.4. Зменшення витрат підприємства на оплату праці за рахунок створення додаткових дотаційних робочих місць

3.5. Закупка і впровадження в дію на виробництві в ТзОВ "Лугок" сушильної камери LE.KO

3.6. Заміна циркулярних пил для порізки деревини на круглопильний станок з рухливим пильним вузлом FleхiRip

Література

ВСТУП

Актуальність вивчення основ організації праці та організації виробництва зумовлена тим, що сучасне виробництво не може розвиватися інтуітивно, без наукового підходу та ігноруючи закони економіки праці, організації виробництва тощо.

Зміна техніки і технології виробництва вимагають відповідної зміни або вдосконалювання організації праці. Крім того, наука про організацію праці збагачується новими даними, виникає передовий досвід нових організаційних рішень.

Якщо виробництво чітко реагує на все нове, що з'являється в області організації праці, і систематично впроваджує його в свою практику, то ми вправі говорити про наукову організацію праці (НОП). Науковий підхід до організації праці дозволяє щонайкраще з'єднати в процесі виробництва техніку і людей, забезпечує найбільш ефективне використання матеріальних і фінансових ресурсів, зниження трудомісткості і росту продуктивності праці. Він спрямований на збереження здоров'я працівників, збагачення змісту їхньої праці.

Важливою ознакою НОП є її спрямованість на рішення взаємозалежних груп завдань:

- економічних (економія ресурсів, підвищення якості продукції, ріст результативності виробництва);

- психофізіологічних (оздоровлення виробничого середовища, гармонізація психофізіологічних навантажень на людину, зниження ваги і нервово-психічної напруженості праці);

- соціальних (підвищення розмаїтості праці, його змістовності, престижності, забезпечення повноцінної оплати праці).

Розвитком уявлень про задачі НОП є положення про її функції, тобто специфічних особливостях прояву НОП на підприємстві, її впливу на різні сторони виробництва. Аналіз впливу НОП на виробництві дозволяє виділити наступні її функції.

Ресурсозберігаюча функція, у тому числі працезберігаюча, спрямована на економію робочого часу, ефективне використання сировини, матеріалів, енергії, тобто ресурсів. Крім того, економія праці містить у собі не тільки економію засобів виробництва, але і усунення всякої марної праці. Це досягається раціональним поділом і кооперацією праці, застосуванням раціональних прийомів і методів праці, чіткої організації робітників місць і добре налагодженою системою їх обслуговування. Економії ресурсів слугує і спрямованість НОП на підвищення якості продукції: краща якість рівносильна більшій кількості. Ресурсозбереження - один з головних важелів інтенсифікації виробництва. У сучасних умовах приріст потреб у паливі, енергії, металі й інших матеріалах повинен бути на 75-80% задоволений за рахунок їхньої економії. На це необхідно націлити не тільки технологію, але й організацію праці.

Оптимізуюча функція виявляється в забезпеченні повної відповідності рівня організації праці прогресивному рівню технічного озброєння виробництва, досягненні наукової обґрунтованості норм праці й інтенсивності праці, у забезпеченні відповідності рівня оплати праці її кінцевим результатам.

Функція формування ефективного працівника. Це здійснення на науковій основі професійної орієнтації і професійного відбору працівників, їх навчання, систематичного підвищення кваліфікації.

Працезберігаюча функція виявляється в створенні сприятливих, безпечних і здорових умов праці, у встановленні раціонального режиму праці і відпочинку, у використанні режиму гнучкого робочого часу, у полегшенні важкої праці до фізіологічно нормальної величини.

Функція покращення праці. Робота з покращення на виробництві умов для гармонічного розвитку людини, підвищення змісту і привабливості праці, викорінювання рутинних і примітивних трудових процесів, забезпечення розмаїтості праці і його гуманізації.

Виховна функція активізує та спрямовує на вироблення дисципліни праці, розвитку трудової активності і творчої ініціативи. Високий рівень організації праці сприяє формуванню цих якостей працівника, а чим вища якість виконавців, тим вищий рівень організації праці.

Розуміння функцій НОП дозволяє забезпечити всебічний, комплексний підхід до рішення проблем організації праці на підприємстві, більш чітко представити механізм впливу НОП на працівника і саме виробництво.

Об'єкт дослідження – організація праці та виробництва на підприємстві.

Предмет дослідження – теоретичні та практичні аспекти вдосконалення організації праці та виробництва на ТзОВ "Лугок" м. Коломия.

Завдання дипломної роботи: розкрити теоретичні основи організації праці та виробництва, визначити основні принципи та підходи до НОП, розглянути методи визначення ефективності заходів з наукової організації праці та виробництва на основі аналізу діяльності ТзОВ "Лугок" розробити заходи щодо вдосконалення організації праці та виробництва на підприємстві.

Методи дослідження: літературний, методи аналізу та синтезу, методи узагальнення та порівняння та ін.

Література: під час виконання даної роботи були використані різноманітні наукові праці, посібники з економіки праці та організації виробництва, виробничого менеджменту тощо.

Структура роботи: дана робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури. Робота складається з теоретичної та практичної частини. Загальний обсяг роботи ___ сторінок.

1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ

ТА ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВІ

1.1 Загальна характеристика і завдання організації праці

та організації виробництва

Щоб забезпечити виконання встановлених перед працівниками промислового підприємства конкретних завдань, необхідно відповідним чином організувати працю людей, зокрема:

- визначити функції кожного працівника;

-


 
Загрузка...