REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Економіка підприємства → Економіко-математичне моделювання оптимізації обсягу і структури оборотних активів вуглевидобувних підприємств і джерел їхнього формування

Реферат

на тему:

Економіко-математичне моделювання оптимізації обсягу і структури оборотних активів вуглевидобувних підприємств і джерел їхнього формування

Останні роки характеризуються динамічним розвитком економіки України. Однак ще не всі підприємства пристосувалися до ринкових умов господарювання. До них можна віднести підприємства вуглевидобувної промисловості України. Недостатність фінансування, неплатежі, дефіцит власних оборотних коштів, інші фінансові проблеми, погіршення гірничо-геологічних умов і значний знос основних фондів обумовили зниження виробничого потенціалу галузі, його технічну відсталість, високий рівень витрат і ресурсомісткості продукції. В результаті більшість підприємств вугільної промисловості знаходиться в критичному стані, рівень видобутку на цих шахтах значно знизився, вони мають недостатні суми оборотних активів, значні суми поточних і довгострокових позикових зобов'язань і, як наслідок, характеризуються низькою фінансовою стійкістю і платоспроможністю.

В даний момент державою проводиться ряд заходів, спрямованих на фінансове оздоровлення вуглевидобувної галузі. Якщо дані заходи будуть виконані, то можна буде очікувати зростання видобутку на шахтах і доведення його до проектного рівня. Але для вирішення цих проблем бюджетних коштів недостатньо. Тому необхідно залучати недержавні інвестиції.

У зв'язку з цим актуальною проблемою є підвищення інвестиційної привабливості вуглевидобувних підприємств. Зараз багатьом вуглевидобувним підприємствам необхідно вирішувати проблему відновлення фінансової стійкості і платоспроможності. Особливо актуальною дана проблема є для підприємств, які намагаються залучити інвестиції або які можуть бути виділені для приватизації.

Метою даного дослідження є розробка економіко-математичної моделі оптимізації обсягу і структури оборотних активів вуглевидобувних підприємств і джерел їхнього формування, що забезпечує відновлення їхньої фінансової стійкості і платоспроможності.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

  • визначити принципи складання економіко-математичної моделі;

  • виділити складові елементи оборотних активів та джерел їхнього формування, що підлягають управлінню та оптимізації;

  • обрати систему обмежень, які відображають принцип складання балансових моделей, умову рівності зміни суми оборотних активів сумі зміни джерел їхнього формування; враховують мінімальні межі елементів оборотних активів і джерел їхнього формування; відбивають умови фінансової стійкості та платоспроможності;

  • розробити та описати економіко-математичну модель оптимізації обсягу і структури оборотних активів підприємства і джерел їхнього формування, що забезпечує відновлення фінансової стійкості та платоспроможності.

Предметом дослідження є процес управління оборотними активами і джерелами їхнього формування для забезпечення фінансової стійкості і відновлення платоспроможності підприємств.

Об'єктом дослідження виступають оборотні активи та джерела їхнього формування.

Методи дослідження: аналіз, синтез, метод порівняльного аналізу, фінансовий аналіз.

Питанням управління оборотними коштами присвячені праці багатьох як вітчизняних (Стоянова О.С., Павлова Л.Н., Балабанов І.Т., Бланк І.О.,
Ковальов В.В. та ін.), так і закордонних учених-економістів (Ван Хорн Дж. К., Брігхем Є. та ін.).

Більшість робіт зводиться до якісної характеристики управління оборотними коштами: альтернативні підходи до формування оборотних активів (агресивний, помірний, консервативний) [1-3, 5, 6]; альтернативні підходи до фінансування оборотних активів (ідеальна модель, агресивна модель, консервативна модель, компромісна модель) [4, 6].

Розробки економіко-математичних моделей для управління оборотними активами на вуглевидобувних підприємствах не проводилися.

В даній роботі пропонується методика оптимізації обсягу і структури оборотних активів і джерел їхнього формування з метою відновлення фінансової стійкості і платоспроможності вуглевидобувного підприємства.

Оптимізація обсягу і структури оборотних активів підприємства, а також обсягу і структури джерел їхнього формування являє собою задачу математичного програмування. Математична модель вирішення даної задачі складається за балансовим принципом. З одного боку, мінімізується вартість витрат обігу та альтернативної вартості елементів оборотних активів, з іншого, мінімізуються витрати по залученню й обслуговуванню використовуваних джерел формування оборотних активів, що зводяться в одну цільову функцію.

Як складові елементи оборотних активів обрані наступні: запаси і витрати (З), дебіторська заборгованість і кошти в розрахунках (ДЗ), грошові кошти і їхні еквіваленти (ГК), інші оборотні активи підприємства (ОАін.). Як джерела формування оборотних активів розглядаються: власні джерела формування (ВДФ), довгострокові позикові джерела формування (ДПФ), короткострокові кредити банку (ККБ), товарний (комерційний) кредит у вигляді довгострокової відстрочки платежу з оформленням векселя (ВВ), кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (КЗТ), поточні зобов'язання по розрахунках (ПЗР), інші поточні пасиви (ППін.).

Оптимізаційна задача включає систему обмежень, представлену 3 блоками. Обмеження блоку I забезпечують реалізацію принципу складання балансових моделей і відбивають умову рівності зміни суми оборотних активів сумі зміни за окремими їх видами; умову рівності зміни суми оборотних активів сумі зміни джерел їхнього формування; умову приросту відповідно суми оборотних активів і суми запасів і витрат, що повинні бути не нижче нуля. Обмеження блоку II враховують мінімальні межі елементів оборотних активів і джерел їхнього формування, які необхідні для нормального функціонування процесів виробництва та реалізації на підприємстві. Обмеження блоку III відбивають умови фінансової стійкості і платоспроможності підприємства.

Математична модель оптимізації обсягу і структури оборотних активів підприємства, а також обсягу і структури джерел їхнього формування має такий вигляд:

Z = ВЗ ∙ ΔЗ + ВДЗ ∙ ΔДЗ ∙ КΔДЗ + ВГК ∙ ΔГК ∙ КΔГК + ВОАін. ∙ ΔОАін. ∙ КΔОАін. +

+ ВВДФ ∙ ΔВДФ ∙ КΔВДФ + ВДПФ ∙ ΔДПФ ∙ КΔДПФ + ВККБ ∙ ΔККБ ∙ КΔККБ + (1)

+ ВВВ ∙ ΔВВ ∙ КΔВВ + ВКЗТ ∙ ΔКЗТ ∙ КΔКТЗ + ВПЗР ∙ ΔПЗР ∙ КΔПЗР +

+ ВППін. ∙ ΔППін. ∙ КΔППін. → min,

Економіко-математичне моделювання оптимізації обсягу і структури оборотних активів вуглевидобувних підприємств і джерел їхнього формування

ΔЗ + ΔДЗ + ΔГК + ΔОАін. = ΔОА, (2)

ΔВДФ + ΔДПФ + ΔККБ + ΔВВ + ΔКЗТ + ΔПЗР + ΔППін. = ΔОА, (3)

ΔОА ≥ 0, (4)

ΔЗ ≥ 0, (5)

Економіко-математичне моделювання оптимізації обсягу і структури оборотних активів вуглевидобувних підприємств і джерел їхнього формування

ΔДЗ ≥ – ДЗФ + ДЗмін, (6)


 
Загрузка...