REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Економіка підприємства → Управління оборотними активами на вуглевидобувних підприємствах Донбасу з метою відновлення фінансової стійкості і платоспроможності

РЕФЕРАТ

на тему:

Управління оборотними активами на вуглевидобувних підприємствах Донбасу з метою відновлення фінансової стійкості і платоспроможності

В умовах переходу економіки України до ринкових умов господарювання значна частина вітчизняних промислових підприємств, а особливо підприємств вуглевидобувної галузі, зіштовхнулась зі значними проблемами як виробничого, так і фінансового характеру і знаходиться в кризовому стані. Типовим наслідком трансформації цих процесів і супроводжуючих їх кризових явищ стала гостра нестача необхідного обсягу оборотних активів та значні диспропорції в їхніх джерелах фінансування, що істотно позначається на ефективності господарювання. Разом із цим низька забезпеченість промислових підприємств оборотними активами супроводжується низьким рівнем їх використання. Все це потребує змін у підходах до управління оборотними активами з метою вирішення як фінансових проблем, так і підвищення загальної ефективності функціонування підприємств.

Різним аспектам управління оборотними активами та джерелами їхнього фінансування присвячено роботи таких вітчизняних і зарубіжних учених-економістів, як Бланк І.О., Ван Хорн Дж. К., Брігхем Є., Ковальов В.В., Павлова Л.Н., Поддєрьогін А.М., Стоянова Є.С. та ін.

Управління оборотними активами в більшості робіт зводиться, з одного боку, до визначення достатнього рівня і раціональної структури оборотних активів (підходи до формування оборотних активів) [2, 4, 5], а з іншого боку – до визначення величини і структури джерел їхнього фінансування (стратегії управління оборотним капіталом) [3, 6, 10].

Оптимізація оборотних активів може здійснюватись з застосуванням розробленої на підприємстві системи нормативів [2] з метою вдосконалення управління кожним елементом оборотних активів у відповідності зі стратегічними та оперативними планами [11] або згідно з вибором оптимальної позиції за кожним елементом оборотних активів за співвідношенням "прибуток-ризик" [6].

Оптимізація джерел фінансування оборотних активів визначається раціональним співвідношенням між власними та позиковими джерелами. Існують різні підходи до висвітлення цього питання. Оптимальне співвідношення власних та позикових джерел фінансування може розглядатись через їхнє розмежування відносно сукупного нормативу оборотних активів [8, 9], згідно з яким мінімальна потреба в оборотних активах повинна покриватись власними джерелами, а тимчасова – за рахунок короткострокових кредитів. Єдиним джерелом фінансування всіх оборотних активів підприємства може розглядатись банківський кредит, причому оборотні активи повинні фінансуватись на за рахунок довгострокових позикових коштів і на за рахунок короткострокових позикових джерел [12]. Залучення позикових джерел може розглядатись економічно доцільним лише за умови, що воно забезпечує зростання рентабельності власного капіталу [1].

Разом з наявністю підходів щодо управління оборотними активами існує ряд теоретичних і практичних проблем, які все ще залишаються невирішеними як на рівні промисловості в цілому, так і на рівні її окремих галузей, зокрема підприємств вуглевидобувної галузі. До одної з цих проблем можна віднести відсутність науково обґрунтованих підходів щодо процесу оптимізації обсягу і структури оборотних активів вуглевидобувних підприємств та джерел їхнього фінансування, адекватних сучасним умовам переходу до ринкових відносин.

Метою даного дослідження є розробка механізму управління оборотними активами на вуглевидобувних підприємствах Донбасу. Для цього необхідно відновити фінансову стійкість та платоспроможність підприємств за рахунок оптимізації обсягу і структури оборотних активів і джерел їхнього формування.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

  • проаналізувати фінансову стійкість та платоспроможність вуглевидобувних підприємств;

  • реалізувати положення економіко-математичної моделі в умовах підприємств вуглевидобувної промисловості Донбасу;

  • розробити критерій оцінки відновлення фінансової стійкості і платоспроможності вуглевидобувних підприємств, за допомогою якого можна проаналізувати основні положення моделі та зробити порівняльний аналіз змін оптимізації по різних шахтах.

Предметом дослідження є управління оборотними активами і джерелами їхнього формування для відновлення фінансової стійкості і платоспроможності.

Об'єктом дослідження виступають оборотні активи вуглевидобувних підприємств Донбасу та джерела їхнього фінансування.

Економіко-математичну модель управління оборотними активами з метою відновлення фінансової стійкості та платоспроможності було застосовано при оптимізації обсягу і складу оборотних активів та джерел їхнього фінансування на прикладі 10 шахт, котрі входять в ДП "Донецьквугілля", і 3 самостійних шахт.

Для реалізації моделі використовувались дані фінансової звітності вказаних підприємств на 1.01.2005 р. (за винятком ДВАТ "Шахта імені 60-річчя Радянської України" та ДВАТ "Шахтоуправління Донбас", дані фінансової звітності за якими використовувались на 1.01.2003 р., оскільки у 2003 р. ці шахти вийшли зі складу ДП "Донецьквугілля").

Розглянемо спочатку фактичний обсяг активів та пасивів по шахтах, котрі входять в ДП "Донецьквугілля", і самостійних шахт (табл. 1).

Таблиця 1. - Фактичний обсяг елементів активів і пасивів вуглевидобувних підприємств

№ з/п

Найменування
підприємства

Річний видобуток, т

Актив

Пасив

НА

ОА

частка ОА у ВБ

ВК

ДПК

ПП

частка ПП у ВБ

ДП "Донецьквугілля"

1.

ДВАТ "Шахта Жовтневий рудник"

143152

273257

18061

6,20%

187176

2470

101672

34,90%

2.

ДВАТ "Шахта ім. Є.Т. Абакумова"

162535

210918

7727

3,53%

179434

809

38402

17,56%

3.

ДВАТ "Шахта ім. М.І. Калініна"

454141

90720

12892

12,44%

40982

145

62485

60,31%

4.

ДВАТ "Шахта ім. О.О. Скочинського"

501162

471726

29094

5,81%

433338

385

67097

13,40%

5.

ДВАТ "Шахта імені 60-річчя Радянської


 
Загрузка...