REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Економіка підприємства → Скорочення тривалості виробничого циклу

Вступ

В курсовому проекті розглянута така важлива для організації виробництва і функціонування підприємства тема як виробничий цикл виготовлення видавничо-поліграфічної продукції та найбільш раціональні методи його скорочення.

Дана тема є актуальною особливо в сучасних умовах, коли підприємства різних форм власності переходять на ринкові взаємовідносини, коли виникає такі поняття як конкурентоздатність та конкурентоспроможність, які набирають більшої актуальності особливо в поліграфічному виробництві. За таких умов, щоб вижити на ринку, а отже задіювати більше замовників, збільшувати обсяги виробництва і отримувати винагороду за свою діяльність – прибуток, поліграфічне підприємство має забезпечувати своєчасне виготовлення високоякісної продукції при найменших витратах трудових, матеріальних та фінансових ресурсів.

Для того, щоб виконати ці умови треба найбільш раціонально організувати виробництво. Організація виробничого процесу охоплює всі напрямки діяльності підприємства, починаючи з підготовки виробництва і сдачі тиражу у відповідності із договірними зобов'язаннями перед замовниками або видавництвами. Тривалість виробничого циклу – важливий показник, що характеризує рівень організації виробництва: чим цикл коротший, тим вищий рівень організації виробництва. Скорочення його тривалості дає комплексний економічний ефект: прискорює оборотність оборотних засобів, створює можливості росту обсягу продукції, покращення використання виробничих потужностей, підвищуючи продуктивність праці і знижуючи собівартість продукції.

Таким чином, тривалість видавничо-поліграфічного циклу тісно взаємопов'язана і, навіть, має прямопропорційну залежність від організації виробництва взагалі, а також організації зовнішньо-маркетингової діяльності (робота із замовниками і залученння нових замовників) та організації виробничого процесу на всіх стадіях поліграфічного виробництва.

Тривалість виробничого циклу проаналізовано в аналітичній частині та запропоновано шляхи скорочення його тривалості відповідно в проектній. Всі дослідження і розрахунки проведені на базі діючого підприємства ТОВ „Видавничий будинок „Кераміст".Виробничий процес і його організація.

І. Структура виробничого процесу

Виробничий процес - це взаємоповязані дії людей, засобів праці та природи, що потрібні для виготовлення продукції.

Основні елементи виробничого процесу - процес праці як свідома діяльність людини, предмети та засоби праці.

Це можна зобразити такого схемою:

Головною складовою виробничого процесу є технологічний процес - сукупність дій по зміні та визначенню стану предмета праці.

Основною структурною одиницею технологічного процесу є операція - закінчена частина виробничого процесу, яка виконується на одному робочому місці, над одним і тим же предметом праці без переналагодження устаткування.

Виробничі процеси класифікуються за наступними ознаками:

за призначенням;

за перебігом у часі;

за ступенем автоматизації.

За призначенням виробничі процеси поділяються на: основні, допоміжні та обслуговування.

Основний процес - це процес виготовлення основної продукції підприємства, яка визначає його виробничий профіль, спеціалізацію і на ринку зявляється як товар для продажу.

Основний процес має декілька стадій:

Допоміжний процес - процес виготовлення продукції, яка використовується на самому підприємстві для забезпечення нормального протікання основних процесів.

Допоміжний процес утворює декілька допоміжних виробництв: ремонтне, інструментальне, енергетичне і ін.

Обслуговуючий процес - це процес, який забезпечує нормальні умови здійснення основних і допоміжних процесів (складські та транспортні процеси).

За перебігом у часі: дискретні (перервні) та безперервні процеси.

Дискретні - циклічний процес, який повязаний з виготовленням виробів певної форми, що обчислюється в штуках (машини, одяг).

Безперервні - це процес, властивий для виробництва продукції, яка не має закінченого обєму і форми (сипучі та рідкі речовини).

За ступенем автоматизації:

ручні - здійснюються безпосередньо робітником, його зусилля є джерелом енергії;

механізовані - виконуються робітником за допомогою машини;

автоматизовані - виконуються машинами за наглядом робітника;

автоматичні процеси - процес повністю виконується машинами без участі робітника за попередньо розробленою програмою.

ІІ. Принципи організації виробничого процесу

Виробничий процес базується на наступних принципах:

  • принцип спеціалізації - обмеження різноманітності елементів виробничого процесу, передусім зменшення номенклатури продукції, що виготовляється на кожній ділянці підприємства, а також різновидів виробничих операцій, що виконуються на робочих місцях;

  • принцип пропорційності. Основна вимога цього принципу та, що в усіх частинах виробничого процесу була узгоджена пропускна спроможність (однакова здатність виконання робіт і випуску продукції). Пропорційність досягається в тому випадку, коли продуктивність виробництва пропорційна обсягу виконаних робіт. Недотримання цього принципу веде до виникнення "вузьких місць" або неповного завантаження окремих підрозділів. Іноді пропорційність періодично порушується, внаслідок освоєння нових виробів, неоднакових темпів зниження їх трудомісткості. Це закономірний результат розвитку виробництва, який має бути передбаченим і планомірно усуненим.

  • принцип паралельності - одночасне виконання окремих операцій і процесів. Дотримання цього принципу особливо важливе при виготовленні складних виробів, які складаються з багатьох деталей, вузлів, агрегатів, послідовне виробництво яких зайняло б багато часу;

  • принцип прямоточності - це значить, що предмети праці в процесі обробки повинні пройти по всіх стадіях і операціях виробничого процесу за якомога найкоротшим маршрутом. Для дотримання цього принципу бажано цехи, дільниці, робочі місця розташовувати за ходом технологічного процесу, а допоміжні та обслуговуючі виробництва мають бути розміщені ближче до цих підрозділів, які вони обслуговують. Все це бажано планувати і передбачати ще в процесі планування будівництва підприємства, або в процесі реконструкції.

  • принцип безперервності потребує мінімізації або повної ліквідації перерв між суміжними технологічними операціями;

  • принцип ритмічності - робота всіх підрозділів підприємства і випуск продукції повинні здійснюватися за певним ритмом, повторюватися. За додержанням принципу ритмічності за рівні проміжки часу виготовляється однакова кількість продукції, забезпечується рівномірне завантаження робочих місць.

  • принцип автоматичності - процес планомірної заміни праці людини на працю машин, автоматів. Дуже актуальним це є для виробництв із шкідливими умовами праці.

  • принцип гнучкості - за даним принципом виробничий процес має оперативно пристосовуватися до змін організаційно-технічних умов, які повязані з переходом на виготовлення іншої продукції або її модифікації. Гнучкість виробництва дозволяє в найкоротші норми освоювати нові види продукції з якомога меншими витратами;

Всі ці принципи тісно повязані один з одним. Тому при проектуванні


 
Загрузка...