REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Економіка підприємства → Задачі й розвязки з макроекономіки

Розділ І(ст. 47)

Завдання 1

За наведеними в таблиці даними розрахуйте такі показники: ВНП, споживання, валові приватні інвестиції, ЧНП, чисті приватні інвестиції.

Показник

1 рік

2 рік

Вартість нового будівництва

10

5

Вартість виготовленого обладнання

20

15

Вартість виготовлених споживчих товарів

140

120

Вартість спожитих споживчих товарів

100

100

Амортизація будівель

10

10

Амортизація обладнання

20

20

Запаси споживчих товарів на початок року

40

50

Запаси споживчих товарів на кінець року

50

70

Розв'язання

1) ВВП = С + Ід + G + NE

ВВП1 = 100 + (10 + 20 + 10 + 20 + (50 - 40)) = 170

ВВП2 = 100 + (5 + 15 + 10 + 20 +(70 - 50)) = 170.

2) С1 = С2 = 100.

3) Ід1 = вартість нового будівництва + вартість виготовленого обладнання + А(будівель)+ А(обладнання) + ∆ Запаси = 10 + 20 + 10 + 20 + 10 = 70

Ід2 = 5 + 15 + 10 + 20 + 20.

4) ЧНП = ВВП – А = 140

5) Іп = Ід – А = 40.

Завдання 2.

Допустимо, що національне виробництво складається з двох товарів: Х(споживчий товар); Y(засіб виробництва). В поточному році було виготовлено 800 одиниць Х(ціна за одиницю – 3 у. г. о. ) та 100 одиниць товару Y(ціна одиниці – 10 у. г. о.). до кінця року 7 машин(товар Y) потрібно замінити новими.

Розрахувати:

 • амортизацію;

 • обсяг споживання;

 • обсяг валових інвестицій;

 • ВВП;

 • ЧНП;

 • Обсяг чистих інвестицій.

Розв'язання

 • А = к-ть машин х ціна одиниці = 7 х 10 = 70;

 • С = Px*Qx = 800*3 = 2400;

 • Ід = Py*Qy = 100*10 = 1000;

 • ВВП = С + Ід + G + NE = 2400 + 1000 = 3400;

 • ЧНП = ВВП – А = 3400 – 70 = 3330;

 • Іп = Ід – А = 1000 -70 = 930.

  Завдання 5

  У народному господарстві ВВП зріс із 120 млрд(у. г. о.) до 150 млрд (у. г. о.) рівень цін та чисельність населення залишилися незмінними.

  1) Що означає збільшення ВВП для населення країни?

  Збільшення ВВП даній ситуації означає зростання добробуту населення.

  2) Обґрунтуйте, чому в даному прикладі реальне зростання рівне номінальному?

  Реальне зростання у даному прикладі рівне номінальному так як рівень цін залишається незмінним, тобто зростання ВВП відбувається лише за рахунок приросту обсягів виробництва, що в свою чергу може бути зумовлене при зростанні продуктивності праці. Також при незмінній чисельності населення такий показник як ВВП на душу населення зростає виключно завдяки зростанню ВВП.

  3) У народному господарстві ВВП збільшився від 120 млрд (у. г. о.) до 144 млрд (у. г. о.), тоді як ціни зросли на 8%.визначити реальне еконономічне зростання.

  Номінальне економічне зростання становить:

  t = (ВВП1-ВВП0)/ВВП0,

  t = (144-120)/120 х 100 = 20%

  Визначимо реальне економічне зростання:

  tr = 20 – 8 =12%

  4) Чому необхідно показники економічного зростання розраховувати в ринкових цінах та цінах базового року?

  Для визначення причини збільшення показника, а отже і для визначення причини економічного зростання: підвищення рівня цін чи збільшення реального фізичного обсягу продукції.

  5) Обґрунтуйте, чому необхідно розраховувати реальне економічне зростання ВВП на душу населення при порівнянні однієї країни з іншою.

  При порівнянні країни з іншими країнами необхідно розраховувати зростання ВВП на душу населення чи на одного працюючого, тому що в різних країнах можемо спостерігати різну кількість населення та різну кількість зайнятих. І порівняння абсолютних величин зростання ВВП при порівнянні національних економік країн не може відображати об'єктивну економічну реальність. Лише такий показник як ВВП на душу населення відображає реальний приріст добробуту спричинений ростом ВВП.

  Завання 6

  Для загального добробуту країни визначальними є не тільки величина і якість суспільного продукту, але і його розподіл. Припустимо, у двох національних економіках країн А і Б національний дохід рівновеликий. У національній економіці А - 90% НД припадає на 10% населення. У національній економіці Б розподіл НД рівномірний.

  В якій національній економіці збільшення суспільного продукту має менше значення для населення? Обґрунтуйте відповідь.

  Менше значення для добробуту населення має збільшення суспільного продукту в економіці країни А, так як збільшення суспільного продукту в даній економіці розподілиться в такій пропорції:

  10% населення отримає 90% приросту СП;

  90% населення отримає 10% приросту СП.

  Отже, основна частина населення не відчує зростання СП так як на на душу припаде надто мала частка приросту, а для другої групи, на яку припадає основна маса приросту, зростання СП не є важливим, так як всі потребі даної групи є задоволеними.

  Завдання 7

  Опишіть ситуацію при якій номінальний ВВП більший за реальний ВВП.

  Номінальний ВВП більший за реальний ВВП, якщо індекс цін ненульовий(ситуація при якій ІЦ від'ємний неможлива).

  Чи може спостерігатися ситуація, коли:

  1) Реальний ВВП більший за номінальний;

  Теоретично дана ситуація можлива в умовах дефляції, але на практиці вона є неможливою.

  2) Дефлятор більший за індекс цін;

  Така ситуація неможлива. Так як дефлятор ототожнюється з ІЦ.

  Завдання 8

  Перелічіть показники, які найбільш точно відображають рівень життя населення країни. Обґрунтуйте відповідь.

  Показниками, які найбільш точно відображають рівень життя населення країни є:

  • дохід кінцевого використання;

  • національний дохід на душу населення;

  • ВВП на душу населення;

  • Суспільна продуктивність праці;

  • Інфляція;

  • Рівень зайнятості.

  Охарактеризуйте ситуацію, коли чистий економічний добробут:

  • більший за ВВП;

  ЧЕД більший за ВВП при високому рівні тінізації економіки та при високому рівні позаринкової діяльності домогосподарств.

  • менший за ВВП;

  Ця ситуація спостерігається при високому рівні негативного впливу промисловості на довкілля .

  Обрахування ЧЕД є неможливим в силу неможливості визначення таких показників як негативні екологічні наслідки промислового розвитку суспільства, позаринкова діяльність домогосподарств, результати діяльності тіньової економіки, зростання вільного часу та якості відпочинку у грошовому виразі.

  Завдання 9

  Назвіть економічні важелі, які використовує держава для перерозподілу доходів.

  • фіскальна політика;

  • державні доходи ;

  • державні витрати.

  Назвіть причини, які роблять цей перерозподіл необхідним.

  Перерозподіл доходів є необхідним так як ринковий механізм не може забезпечити справедливого розподілу доходів, тому цю функцію бере на себе держава, яка й розподіляє доходи через бюджет.

  Як називаються виплати держави домогосподарствам? Як вони впливають на сукупний попит?

  Виплати держави домогосподарствам називаються соціальними трансфертами. Вони стимулюють сукупний попит з боку домогосподарств.

  Завдання 10

  Визначити свою думку з таких


 •  
  Загрузка...