REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Економіка підприємства → Оцінка фінансового стану підприємства, платежі за ресурси

Контрольна робота

Оцінка фінансового стану підприємства, платежі за ресурси

1. Оцінка фінансового стану підприємства:

а) інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства;

б) показники фінансового стану підприємства та їх значення;

2. Платежі за ресурси:

а) плата за землю: економічний зміст та порядок нарахування;

б) фіксований сільскогосподарський податок: суть, платники, ставки.

3. Задача.

4. Література.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ.

Інформаційною базою для оцінювання фінансового стану підприємства є дані:

- балансу (форма № 1);

- звіту про фінансові результати (форма № 2);

- звіту про рух грошових коштів (форма № 3);

- звіту про власний капітал (форма № 4);

- дані статистичної звітності та оперативні дані.

Інформацію, яка використовується для аналізу фінансового стану

підприємств, за доступністю можна поділити на відкриту та закриту

(таємну). Інформація, яка міститься в бухгалтерській та статистичній

звітності, виходить за межі підприємства, а отже є відкритою.

Кожне підприємство розробляє свої планові та прогнозні показники, норми, нормативи, тарифи та ліміти, систему їх оцінки та регулювання фінансової діяльності. Ця інформація становить комерційну таємницю, а іноді й "ноу-хау". Відповідно до чинного законодавства України підприємство має право тримати таку інформацію в секреті. Перелік її визначає керівник підприємства.

Усі показники бухгалтерського балансу та звітності взаємозв'язані один з

одним, їх цінність для своєчасної та якісної оцінки фінансового стану

підприємства залежить від їхньої вірогідності та дати складання звіту.

У цілому бухгалтерський баланс складається з активу та пасиву і свідчить

про те, як на певний час розподілено активи та пасиви і як саме

здійснюється фінансування активів за допомогою власного та залученого

капіталу.

З погляду фінансового аналізу є три основні вимоги до бухгалтерської

звітності.Вона повинна уможливлювати:

- оцінку динаміки та перспектив одержання прибутку підприємством;

- оцінку наявних у підприємства фінансових ресурсів та ефективності їх

використання;

- прийняття обгрунтованих управлінських рішень у сфері фінансів для

здійснення інвестиційної політики.

Фінансовий аналіз - це спосіб оцінювання і прогнозування фінансового стану підприємства на підставі його бухгалтерської та фінансової звітності і

оперативних даних.

Звіт про фінансові результати відображає ефективність (неефективність)

діяльності підприємства за певний період. Якщо баланс відображає

фінансовий стан підприємства на конкретну дату, то звіт про прибутки та

доходи дає картину фінансових результатів за відповідний період (квартал, півріччя, 9 місяців, рік).

У звіті про фінансові результати наводяться дані про дохід (виручку) від

реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); інші операційні доходи;

фінансові результати від операційної діяльності (прибуток чи збиток);

дохід від участі в капіталі; інші доходи та фінансові доходи; фінансові

результати від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток чи збиток);

фінансові результати від звичайної діяльності (прибуток чи збиток);

надзвичайні доходи чи витрати; чисті прибуток чи збиток.

Отже, порівняно із формою звітності, яка діяла раніше, суттєво розширено показники доходів і прибутків підприємства.

Фінансова звітність підприємств містить також іншу інформацію щодо стану фінансів підприємств. На основі аналізу звітних даних визначаються основні тенденції формування й використання фінансових ресурсів підприємства, причини змін, що сталися, сильні та слабкі сторони підприємства та резерви поліпшення фінансового стану підприємства у перспективі.

Неможливо переоцінити значення повної та достовірної інформації про

фінансовий стан та результати діяльності підприємства для вирішення

поточних та перспективних фінансово-господарських проблем. Для прийняття правильних фінансових управлінських рішень на рівні підприємства треба використовувати дані, які відповідають певним правилам, вимогам і нормам, є зрозумілими та прийнятними для користувачів. Зокрема, щоб порівняти фінансові результати, досягнуті у попередньому та поточному звітних періодах, необхідно використовувати лише порівнянні відповідні показники, тобто такі, які визначені за єдиною методологією з використанням однакових баз розрахунку, критеріїв та правил.

З цією метою підприємство повинно розробити свою фінансову облікову

політику, яка підпорядковується потребам внутрішнього менеджменту. Але, як правило, для прийняття ефективних управлінських рішень менеджери не обмежуються суто внутрішньою фінансовою інформацією, а порівнюють її з відповідними показниками подібних підприємств, підприємств-конкурентів чи партнерів по бізнесу. Тому закономірно виникає потреба в уніфікації вимог до фінансової інформації в рамках галузі, регіону, усієї економічної системи країни.

Процес такої уніфікації називають стандартизацією бухгалтерського обліку*.

Стандарт у широкому розумінні - зразок, еталон, модель, що беруться за

вихідні для порівняння з ними інших подібних об'єктів. Стандартизація

бухгалтерського обліку - це процес розробки та послідовн застосування

єдиних вимог, правил та принципів до визнання, оцінки і відображення у

фінансових звітах окремих об'єктів бухгалтерського обліку.

Загальні вимоги до фінансової звітності викладено в положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 1 (далі - П(С)БО 1), затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 №87. Дане положення визначає:

* мету фінансових звітів;

* їх склад;

* звітний період;

* якісні характеристики та принципи, якими слід керуватися під час

складання фінансових звітів;

* вимоги до розкриття інформації у фінансових звітах.

П(С)БО 1 треба застосовувати за підготовки й надання фінансових звітів

підприємствами, організаціями, установами та іншими юридичними особами (далі - підприємствами) усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ). Проте тут не розглядаються правила складання консолідованої фінансової звітності.

Основою П(С)БО 1 є Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1

(переглянутий у 1997 р.) Комітету з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Фінансова звітність визначена П(С)БО 1 як бухгалтерська звітність, яка

відображає фінансовий стан підприємства і результати його діяльності за

звітний період.

Метою такої звітності є забезпечення загальних інформаційних потреб

широкого кола користувачів, які покладаються на неї як на основне джерело фінансової інформації під час прийняття економічних рішень. Для прийняття економічних рішень користувачам фінансових звітів необхідна інформація про фінансовий стан, результати діяльності та зміни у

фінансовому стані підприємства. Зазначені


 
Загрузка...