REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Економіка підприємства → Шпаргалки з економіки підприємства

поділити на змінні й постійні;

—усі змінні витрати пропорційні, а постійні не містять елементів дегрегуючих витрат і є лише функцією часу;

—ціни на вироби не залежать від обсягу виробництва і в межах розрахункового періоду стабільні.

У процесі ВВП - аналізу обчислюються й аналізуються такі показники:

— маржинальний прибуток (збитки);

— коефіцієнт маржинального прибутку;

— рівноважний обсяг операційної (виробничої) діяльності (точка беззбитковості);

—рівень безпеки операційної діяльності;

—обсяг операційної діяльності (обсяг виробництва), що забезпечує цільову прибутковість;

—операційний ліверидж (операційна залежність), який дає змогу оперативно аналізувати залежність прибутку від динаміки обсягу продукції і структури витрат.

При ВВП - аналізі важливе значення має показник маржинального прибутку і його відносна величина — коефіцієнт маржинального прибутку.

Маржинальний прибуток, який іноді називають покриттям, або внеском у прибуток, обчислюється за формулою

Шпаргалки з економіки підприємства

де Пм — величина маржинального прибутку за певний період, грн.;

Сз — змінні витрати за цей самий період.

Операційна діяльність щодо виготовлення продукції або надання послуг вважається врівноваженою, коли виручка від продажу цієї продукції (послуг), тобто дохід, дорівнює сукупним витратам. Цей обсяг продукції ще називають точкою беззбитковості, оскільки на графіку в точці, що відповідає його величині, перетинаються функції витрат і виручки (доходу.

Через наявність постійних витрат (Сп) виробництво продукції до певного її обсягу (точки беззбитковості Nб) є збитковим, оскільки загальні витрати (сума змінних і постійних (С)) більші за виручку — С > В. Сфера збиткового виробництва (Nзб) на графіках перебуває в межах

Шпаргалки з економіки підприємства

Шпаргалки з економіки підприємства

Рис. 10.1. Динаміка витрат (С), виручка (В) та точка беззбитковості (Nб)

Рис.10.2. Динаміка прибутку (збитків) залежно від обсягу виробництва

Зі зростанням обсягу виробництва за умови, що змінні витрати на одиницю продукції менші за ціну, тобто Сзо < Ц, збитки зменшуються, і в точці беззбитковості вони дорівнюють нулю. Це добре видно на графіках рис. 10.1 і рис. 10.2. На рис. 10.1 точка беззбитковості визначена графічно.

На практиці беззбитковий обсяг виробництва обчислюється, як правило, аналітичне. Необхідна для цього формула виводиться досить просто. У точці беззбитковості виручка дорівнює сукупним витратам, тобто:

Шпаргалки з економіки підприємства

Звідси маємо відому формулу:

Шпаргалки з економіки підприємства.

У чисельнику цієї формули постійні витрати, у знаменнику — маржинальний прибуток на одиницю продукції (питомий маржинальний прибуток).

У стартовий період роботи підприємства, коли N = 0, збитки дорівнюють постійним витратам. Зі збільшенням обсягу виробництва і продажу на один виріб, ΔN = 1, збитки зменшуються на питомий маржинальний прибуток (Ц - Сзо). Після досягнення точки беззбитковості відповідно зростає прибуток.

Беззбитковий обсяг виробництва за формулою (10.13) визначається у натуральному виразі. Це найбільш прийнятне для однопродуктового виробництва. У багатопродуктовому виробництві в цьому разі виникає проблема розподілу постійних витрат між виробництвом окремих продуктів. Тому за цих умов частіше визначають загальний обсяг беззбиткового виробництва у грошовому виразі, тобто в обсязі виручки В.

Для виведення формули обчислення беззбиткового обсягу виробництва у грошовому виразі скористаємося формулою (10.13), помноживши ліву і праву її частини на ціну виробу Ц. У результаті матимемо

Шпаргалки з економіки підприємства

Оскільки NбЦ=Вб, а Шпаргалки з економіки підприємства це коефіцієнт маржинального прибутку (kп м), то

Шпаргалки з економіки підприємства

Можна вивести цю формулу і на основі таких співвідношень. У точці беззбитковості

Вб = Сз + Сп,

де Сз — змінні витрати на весь обсяг продукції, грн. Виразимо залежність змінних витрат від обсягу виробництва, скориставшись для цього коефіцієнтом маржинального прибутку:

Шпаргалки з економіки підприємства

У точці беззбитковості

Вб = Вб— Вбkп.м + Сп.

Звідси

Як видно із формул (10.3) і (10.14), у точці беззбитковості постійні витрати Сп покриваються маржинальним прибутком. Проте не всі постійні витрати є витратами у формі готівкових видатків. Частина з них не потребує грошових виплат, а має форму нарахування. Це передусім амортизаційні відрахування на реновацію основних засобів і нематеріальних активів. Тому іноді важливим є обсяг виробництва, за якого виручкою від продажу продукції покриваються лише ті витрати, що пов'язані з реальними грошовими виплатами. Назвемо його обсягом (точкою) готівкової беззбитковості. Він обчислюється за формулою:

Шпаргалки з економіки підприємства

де Nбг — обсяг виробництва продукції у натуральному виразі, що забезпечує готівкову беззбитковість;

Спг— постійні витрати, що потребують виплат готівкою.

У грошовому виразі

Шпаргалки з економіки підприємства

Очевидно, що Nб г < Nб i Вб г< Вб.

На основі беззбиткового обсягу виробництва визначається рівень безпеки операційної діяльності. Критерієм такої безпеки є ступінь перевищення беззбиткового обсягу виробництва над фактичним (плановим) обсягом виготовлюваної продукції. Коефіцієнт безпеки операційної (виробничої) діяльності (kб) обчислюється так:

•у разі визначення обсягу продукції у натуральному виразі (одно продуктове виробництво) —

Шпаргалки з економіки підприємства;

•у випадку вартісного (грошового) виразу обсягу продукції (багатопродуктове виробництво) —

Шпаргалки з економіки підприємства

де N, В — фактичний або плановий обсяг продукції відповідно у натуральному і грошовому виразі.

Наприклад, фактичний обсяг виготовлення і продажу продукції 20 000 шт., а обсяг беззбиткового виробництва — 15 000 шт. Для цих умов коефіцієнт безпеки виробництва становитиме:

Шпаргалки з економіки підприємства

Це означає, що при зменшенні обсягу виробництва (N) на 25% воно потрапляє в точку беззбитковості (Nб) і перестає давати прибуток. У разі подальшого зниження обсягу виробництва воно стає збитковим.

Коефіцієнт безпеки операційної діяльності можна вважати мірою операційного ризику. Чим він більший, тим безпечніша ситуація з огляду на прибутковість діяльності. З його зростанням зменшується ризик


 
Загрузка...