REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Економіка підприємства → Формування амортизаційної політики підприємства

Курсова робота

на тему:

Формування амортизаційної політики підприємства

ЗМІСТ

ВСТУП ст. 2

РОЗДІЛ І . Теоретичні засади формування амортизаційної політики підприємства. ст. 3

 • Роль і значення основних фондів та амортизаційної політики в ринкових умовах господарювання. ст. 3

 • Характеристика амортизації. ст. 9

 • Методи нарахування амортизаційних відрахувань. ст. 14

  1.4.Огдяд нормативно - літературних джерел. ст. 15

  РОЗДІЛ ІІ . Практична частина на базі ВАТ Коломийської районної друкарні ім. Шухевича.

  2.1. Характеристика даної друкарні. ст.16

  2.2. Оцінка вартості основних фондів. ст. 16

  2.3. Розрахунок амортизаційних відрахувань. ст. 21

  2.4. Вдосконалення амортизаційної політики підприємства . ст. 26

  ВИСНОВКИ ст.28

  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ст.30

  ВСТУП

  Забезпечення певних темпів розвитку і підвищення виробництва можливе за умови інтенсифікації відтворення та ліпшого використання діючих основних фондів підприємств. Ці процеси, з одного боку, сприяють постійному підтримуванню належного технічного рівня кожного підприємства, а з іншого дають змогу збільшувати обсяг виробництва продукції без додаткових інвестиційних ресурсів, знижувати собівартість виробів за рахунок скорочення питомої ваги амортизації й витрат на обслуговування виробництва та його управління, підвищувати фондовіддачу і прибутковість.

  Актуальність теми полягає у правильному використанні основних фондів, нарахування амортизації що призведе до ефективного їх використання, до зменшення витрат і тим самим до збільшення прибутку.

  Метою даної роботи є формування амортизаційної політики підприємства

  Завдання :

  • виявлення забезпеченості підприємства та його структурних підрозділів основними засобами, тобто встановлення відповідності величини, складу та технічного рівня засобів виробничій програмі підприємства;

  • оцінити технічний стан і віковий склад основних фондів, зокрема їх активної частини;

  • визначення рівня використання основних засобів і факторів які впливають на нього;

  • з'ясування ефективності використання обладнання в часі та за потужністю;

  • розрахунок впливу використання основних засобів на обсяг продукції;

  • виявлення резервів підвищення ефективності використання основних засобів;

  Об'єктом дослідження є ВАТ Коломийська районна друкарня ім. Шухевича.

  Предметом дослідження є формування ефективної амортизаційної політики друкарні; виявити фактори які на неї впливають і розробити заходи щодо їх осунення.

  В даній роботі використано такі методи дослідження як: порівняння - зіставлені певні числові характеристики; групування - основні фонди згруповано для кращого вивчення; метод відносних величин - обчислення коефіцієнтів використання основних засобів; аналіз; та інші.

  Курсова робота складається з двох розділів:

  перший – теоретично розкрито суть і значення основних фондів та амортизаційної політики в ринкових умовах господарювання;

  другий – практично проаналізовано вартість основних фондів, за прямолінійним методом нарахована сума амортизації, виявлено недоліки роботи Коломийської районної друкарні і дано шляхи її вдосконалення.

  РОЗДІЛ. I

  Теоретичні засади формування амортизаційної політики підприємства.

 • Роль і значення основних фондів та амортизаційної політики в ринкових умовах господарювання.

  У період переходу до ринкових відносин, в умовах конкурентної боротьби між товаровиробниками, підвищенню ефективності використання основних фондів слід приділити особливу увагу оскільки від раціонального використання основних фондів залежить ефективність діяльності підприємства.

  Під терміном "основні фонди" слід розуміти матеріальні цінності, що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку протягом періоду, який перевищує 365 календарних днів з дати введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей, та вартість яких перевищує 1000 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом. [12 ]

  Не належать до основних засобів:

 • предмети терміном служби меншим за один рік незалежно від їхньої вартості;

 • предмети вартістю до 1000 гривень за одиницю (за ціною придбання) незалежно від терміну служби. Гранична вартість предметів, що не належать до основних засобів, може змінюватися Міністерством фінансів України;

 • спеціальні інструменти і спеціальні пристосування для підприємств серійного і масового виробництва певних виробів або для виконання індивідуальних замовлень незалежно від їхньої вартості;

 • спеціальний одяг, спеціальне взуття а також постільні речі незалежно від їхньої вартості і терміну служби;

 • формений одяг, призначений для видачі працівникам підприємства, незалежно від вартості і терміну служби. [16. cт.302.]

  Об'єкт основних засобів визнається активом, якщо існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання та вартість його може бути достовірно визначена.

  Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів.

  Первісна вартість об'єкта основних засобів складається з таких витрат:

  а) суми, що сплачують постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);

  б) реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються в зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобів;

  в) суми ввізного мита;

  г) суми непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються підприємству);

  д) витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів;

  є) витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобів;

  ж) інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою.

  Витрати на сплату відсотків за користування кредитом не включаються до первісної вартості основних засобів, придбаних (створених) повністю або частково за рахунок позикового капіталу.

  У процесі господарської діяльності кругообіг основних засобів проходить три стадії.

  На першій стадії відбувається продуктивне використання основних засобів та нарахування амортизаційних відрахувань. На цій стадії основні засоби в процесі експлуатації зношуються й нараховується сума зносу. Вона є підставою для списання суми амортизаційних відрахувань на витрати після


 •  
  Загрузка...