REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Економіка (різне) → Функції політ.економії

Розрізняють номінальну і реальну з/п.

Номінальна з/п - це сума грошей, що її одержують в процесі праці за годину, день, місяць.

Реальна з/п - це кількість товарів і послуг, які може придбати за свою грошову з/п при існуючому рівні цін після відрахування податків.

Реальна з/п = W/P

W - грошовий вираз з/п

P - рівень цін.

Рух реальної з/п визначається за формулою:

ІРПЗ = ІГЗП/Іцін

ІРПЗ - індекс реальної з/п

ІРЗП - індекс грошової з/п (номінальна)

І цін - індекс цін

Рівень реальної з/п залежить від:

1. номінальної з/п

2. рівня цін на товари.

3. податків, які сплачують робітники до бюджету.

Мінімальна з/п - це законом встановлена ціна простої (некваліфікованої) праці. Є обов'язковою для роботодавця.

Сутність з/п. Форми і системи з/п. Номінальна і реальна з/п. Мінімальна з/п.

Робоча сила - це сукупність фізичних і духовних властивостей людини, які вона застосовує у процесі виробництва споживчих вартостей.

Заробітна плата - це грошовий вираз вартості і ціни товару робочої сили.

Виробництво є прямою функцією кількості і використання факторів. Ця залежність виражається формулою: У= f(K, l) 1.1.

У - кількість випущеної продукції.

K - кількість затраченого матеріалу.

l - кількість робітників.

Гранична п/п - це кількість додаткової продукції за рахунок збільшення зайнятих на підприємстві на одиницю продукції.

Використовуючи функцію 1.1. можна зробити алгебраїчний запис:

MPl = f(k,l+1)-f(k,l) 1.2

цей запис показує, що за рахунок залучення одного додаткового робочого, додаткова кількість продукції збільшується, а величина капіталу залишається незмінною.

Фірма буде продовжувати наймати робочих до тих пір, поки дохід, що приносить робітник, не буде дорівнювати його з/п. тобто P=MPl=W

P - ціна продукції

W - з/п.

1 питання.Поняття циклічності економічного розвитку та її причини. Дати характеристику фаз економічного циклу.

Економічний цикл - це рух виробництва від початку однієї економічної кризи до початку наступної економічної кризи.

Якщо в основу класифікації економічного циклу покласти їх тривалість, то розрізняють:

1. короткі цикли ділової активності 3 - 4 роки.

2. середнє коливання ділової активності 7-11 років.

3. великі коливання ділової активності 40-60 років.

4. вікові циклічні коливання

Умови сучасного розвитку характеризуються глибокими змінами. У структурі економічних циклів це пов'язано з:

- впливом НТР;

- активне запровадження ресурсозберігаючих технологій;

- збільшення питомої ваги галузей, що виробляють товари народного споживання і сфери послуг;

- часткове монополістичне планування.

У загальному виді економічний цикл представляє собою результат коливання різних показників економічної активності і темпів зростання ВНП загального обсягу продажу, загального рівня цін, рівня безробіття.

Кожен економічний цикл складається з 4 фаз.

а) криза;

б) депресія;

в) пожвавлення;

г) піднесення.

а) Криза - це головна фаза циклу. Криза завершує попередній цикл і є початком наступного.

- вона розпочинається труднощами збуту готової продукції. Починається затоварювання і підпр-ва на склад.

- скорочується обсяг виробництва;

- зростає безробіття і скорочується номінальна зарплата, зменшуються реальні доходи.

- з обігу зникають вільні грошові засоби, що ускладнює розрахунки між виробниками;

- зростає попит на позичковий капітал і збільшуються п

роцентні ставки за кредит.

б) депресія - це фаза циклу, яка проявляється у застої виробництва.

Характерні риси:

- поступово реалізуються товарні запаси;

- поступово зростає сукупний попит;

- скорочується попит на кредитні ресурси.

в) пожвавлення - це фаза, яка розпочалася з невеликого зростання обсягів виробництва.

Характерні риси:

- перехід до стійкого розширення виробництва;

- зростання попиту на сировину, паливо, енергію;

- зростання попиту на робочу силу;

зростання зарплати і відповідно попиту на товари особистого споживання.

Обсяг виробництва нарешті досягає докризового рівня, зростають ціни, прибуток і зарплата, економіка вступає у піднесення.

г) піднесення - це фаза циклу, коли виробництво переживає рівень попереднього циклу і зростає високими темпами.

Характерні риси:

- значний приріст виробничих інвестицій;

- зростання попиту на товари

- розширення комерційної діяльності;

- зростання ставки проценту.

Розпочинається швидке економічне піднесення, що готує грунт для наступної кризи. А отже і циклу.

Отже, економічний цикл є більшою реакцією ринку на порушення макроекономічних пропорцій. В умовах вільної конкуренції не існувало іншого способу досягнення необхідних пропорцій економічного ринку.

2 питання. Предмет та функції політичної економії.

Політична економія - це наука, яка вивчає, як людина і суспільство здійснюють кінцевий вибір рідкісних ресурсів, для виробництва різних товарів і послуг, розподілу їх до споживання.

Предметом політичної економії - є економіка в цілому та 3-х її рівнях:

1. Мікрорівень - це вивчення економічного життя окремої фірми, банку, сім'ї.

2. Макрорівень - це вивчення економічного життя окремої держави.

3. Глобальний або світовий рівень - це вивчення світового господарства.

В економіксі існує декілька визначень предмету економічної науки, по перше:

- це є що виробляти - тобто яку продукцію виготовляти;

- з чого виготовляти - тобто з якої сировини, матеріалів, за допомогою якого устаткування обладнання і якої кваліфікації робочу силу використовувати;

- для кого виготовляти, тобто хто буде споживачем продукції.

Функції політичної економії.

1. Теоретико-пізнавальна - це розкриття суті економічних законів та категорій: обгрунтування удосконалення форм власності та господарського механізму.

2. Практична - це запровадження нових економічних відносин; запровадження досвіду зарубіжних країн, але з врахуванням особливості даної країни, розробка нових методів аналізу економічної науки.

3. Виховна - це формування економічного мислення, економічного світогляду, вміння орієнтуватися по повсякденному політичному житті.


 
Загрузка...