REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Економіка (різне) → Обгрунтування управлінських рішень у бізнесі на основі маржинального аналізу

ОБҐРУНТУВАННЯУПРАВЛІНСЬКИХРІШЕНЬ У БІЗНЕСІ НАОСНОВІ МАРЖИНАЛЬНОГОАНАЛІЗУ

.1. Визначення беззбиткового обсягу продажів і зони безпеки підприємства

Поняття і значення показників беззбиткового обсягу продажів і зони безпеки підприємства. Методика розрахунку даних показників у вартісному, натуральному й у відносномувираженні. Фактори, що визначають беззбитковий обсяг продажів. Розрахунок їхнього впливу.

У закордонній практиці перспективному (прогнозному) аналізу приділяється більша увага, чим ретроспективному (історичному). Керівники іноземних фірм більш схильні до того, щоб порівнювати різні варіанти одержання прибутку в майбутньому, чим витрачати час на аналіз результатів фактичного виконання стандартних рішень. Підприємець зацікавлений у тім, щоб вижити в конкурентній боротьбі і завжди прагне одержати максимум прибутку, що повинна бути обґрунтована відповідними аналітичними розрахунками.

Розглянемо методику обґрунтування різних варіантів управлінських рішень, (оптимального плану виробництва, структури продукції, видів діяльності, технології, устаткування і т.д.) на основі маржинального аналізу з розподілом витрат на постійні і перемінні.

Важливим управлінським рішенням є правильне обґрунтування виробничої потужності підприємства і встановлення, при яких обсягах випуску виробництво буде рентабельним, а при яких воно не буде давати прибуток.

З цією метою розраховують:

а) беззбитковий обсяг продажів, при якому забезпечується повне відшкодування постійних витрат підприємства;

б) обсяг продажів, що гарантує підприємству необхідну суму прибутку;

в) зону безпеки підприємства (запас фінансової стійкості).

для визначення цих показників можна використовувати графічний і аналітичний способи.

Наприклад, виробнича потужність підприємства розрахована .на випуск 1000 виробів, що продаються за ціною 20 тис.грн. Усе, що проводиться, — збувається, незавершеного виробництва і залишків готової продукції на складах немає. Отже, обсяг виробництва продукції дорівнює обсягу продажів (виторгу), тобто 20 млн. грн. Постійні витрати (амортизація, накладні витрати й ін.) складають 4 млн. грн. Перемінні витрати на одиницю продукції - 12 тис. грн., а на весь запланований випуск продукції - 12 млн. грн. За таких умов прибуток від реалізації продукції складе 4 млн. грн. (20-4-12).

На підставі цих даних побудуємо графік (мал.19.1).

По горизонталі показується обсяг реалізації продукції у відсотках від виробничої потужності підприємства, чи в натуральних одиницях (якщо випускається один вид продукції), чи в грошовій оцінці (якщо графік будується для декількох видів репродукції), по вертикалі - собівартість проданої продукції і прибуток, що разом складають виторг від реалізації.

Лінія витрат (повної собівартості продукції) при наявності постійних і перемінних витрат представляє рівняння першої ступеня:

Обгрунтування управлінських рішень у бізнесі на основі маржинального аналізу

де

У - величина усіх витрат;

а - абсолютна сума постійних витрат;

b - питомі перемінні витрати на одиницю продукції;

x- обсяг реалізації продукції.

Обгрунтування управлінських рішень у бізнесі на основі маржинального аналізу

Прибуток

Обгрунтування управлінських рішень у бізнесі на основі маржинального аналізу

Обгрунтування управлінських рішень у бізнесі на основі маржинального аналізу

Обгрунтування управлінських рішень у бізнесі на основі маржинального аналізу

Обгрунтування управлінських рішень у бізнесі на основі маржинального аналізу

0 50 100 х,шт

Рис.19.1. Залежність між прибутком, обсягом реалізації продукції і її собівартістю

Для приведеного приклада рівняння витрат

У = 4 млн. грн.+ 12 тис. грн.Х

Якщо підставити в це рівняння значення Х, можна визначити витрати для будь-якого обсягу реалізації продукції. Так, при обсягу 500 од. витрати складуть: .

У = 4 млн. грн.+12 тис. грн.* 500 шт. = 10 млн. грн.

За графіком можна установити, при якому обсязі реалізації продукції підприємство дістане прибуток, а при якому її не буде. З його допомогою можна визначити крапку, у якій витрати будуть дорівнюють виторгу від реалізації продукції. Вона одержала назву крапки беззбиткового обсягу реалізації продукції, чи порога рентабельності, нижче якого виробництво буде збитковим.

У нашому прикладі крапка розташована на рівні 50% можливого обсягу реалізації продукції. Якщо пакети замовлень на вироби підприємства більше 50% від його виробничої потужності, то вона дістане прибуток. При пакеті замовлень 75% від можливого обсягу виробництва прибуток становитиме половину максимальної; суми, тобто 2 млн. грн.

Якщо ж пакет замовлень буде менш 50% можливого при фактичній виробничій потужності, то підприємство буде збитковим і збанкрутує. Отже, попередньо повинний убути вирішений питання про недоцільність організації випуску продукції в такому обсязі.

Різниця між фактичним і беззбитковим обсягом продажів— це зона безпеки. Якщо підприємство цілком використовує свою виробничу потужність, випустить і реалізує 11000 виробів, то зона безпеки (запас фінансової міцності) складе 50%. При реалізації 700 виробів - 20% і т.д. Зона безпеки показує, на скількох відсотків фактичний обсяг Ц продажів вище критичного, при якому рентабельність дорівнює нулю. Отриману залежність можна представити й у виді мал. 19.2.

Обгрунтування управлінських рішень у бізнесі на основі маржинального аналізу У

4

3

Обгрунтування управлінських рішень у бізнесі на основі маржинального аналізу беззбитковий

2 продаж

1

0

10млн. грн Х

1

2

3

4

Рис. 19.2. Визначення точки беззбитковості

При обсязі реалізації рівному нулю підприємство одержує збиток у розмірі суми постійних витрат. При обсязі 1000 виробів прибуток становитиме 4 млн. грн. З'єднавши ці крапки між собою, одержимо на лінії х крапку критичного обсягу продажів.

У даному випадку крапка беззбитковості (поріг рентабельності) буде на оцінці 500 од. Отримано той же результат, тільки більш простим способом.

Крім графічного методу можна використовувати й аналітичний.

Аналітичний спосіб розрахунку беззбиткового обсягу продажів і зони безпеки підприємства більш зручний по порівнянню з графічним. Можна вивести ряд формул і з них; допомогою швидко розрахувати дані показники. Для цього використовуємо мал. 19.3. На графіку поміняємо місцями перемінні і постійні витрати для того, щоб відповідно до визначення; категорії маржинального доходу об'єднати зону прибутку і зону постійних витрат

Обгрунтування управлінських рішень у бізнесі на основі маржинального аналізу У

20 зона прибутку

16

точка

беззбитковості

12

зона збитків

8

4

0 500 1000

Рис. 19.3. Залежність між обсягом реалізації продукції, її собівартістю і сумою прибутку

Для зручності висновку формул використовуємо наступні позначення:

Т- крапка беззбиткового обсягу реалізації продукції (поріг рентабельності, крапка рівноваги, критичний обсяг продажів); 1

Дм - маржинальный доход (загальна сума);

Ду - питома вага маржинального доходу у виторзі від реалізації продукції;

Дс - ставка маржинального доходу в ціні за одиницю продукції; - ціна одиниці продукції;

Ц -


 
Загрузка...