REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Економіка (різне) → Теорія трансформування капіталу. Неоінституціоналізм

Лекція: Теорія трансформації капіталу.

Неоінституціоналізм

План

 • Концепція конвергенції та її суть.

 • У.Ростоу та його теорія "стадій економічного зростання".

 • Концепція "індустріального суспільства" Дж.Гелбрейта.

 • Концепція "постіндустріального суспільства" Дж.Белла.

  1. Концепція "Конвергенції" та її суть.

  Концепція "конвергенції" виникла під впливом протистояння двох політичних систем: капіталізму та соціалізму, демократичної та тоталітарної системи.

  Суть "конвергенції" в тому, що капіталізм та соціалізм, суспільство з різними устроями, під впливом НТП поступово (еволюційним шляхом) проникають один в одного, набувають спільних рис.

  Отже створюється одне науково-технічне і соціальне середовище, яке приводить різні державні системи до конвергенції, тобто до набуття схожості.

  Розрізняють кілька шкіл конвергенції:

  1) "Раціональна школа" – дві системи наближаються одна до одної і виникає змішана система, яка дає можливість досягти оптимального варіанту суспільної організації.

  Від капіталізму бере:

  • приватну власність;

  • прибуток як стимул;

  • невтручання держави в економічні процеси.

  Від соціалізму:

  • соціальну рівність;

  • робітничий контроль;

  • економічне планування.

  2) "Технологічна школа" – злиття двох систем має відбутися внаслідок розвитку однакових технологічних структур у виробництві:

  а) сучасна індустріальна техніка;

  б) нові технології та наукової організації виробництва відмінності між протилежними системами зменшуються.

  3) "Менеджерська школа" – управлінські технології та структури у країнах з різними політичними системами дуже сході між собою:

  а) великими монопольними підприємствами у західних країнах зараз керують не самі власники капіталу, а наймалі менеджери. Тобто влада перетікає від капіталістів до управлінської верхівки;

  б) майже такі процеси відбуваються у країнах Східної Європи;

  Отже процеси, що відбуваються у країнах Східної та Західної Європи, в сфері управління економікою є схожими.

  4) Школа "зближення у методах регулювання економіки" внаслідок НТП, масового виробництва продукції, високого ступеню організації виробництва та державного втручання в економічні процеси регулювання економіки в різних країнах набуває схожих рис.

  2. У.Ростоу та його концепція "стадій економічного зростання".

  На думку американського економіста У.Ростоу, людське суспільство в своєму розвитку має пройти кілька певних етапів (стадій):

  1 стадія – "традиційне суспільство" – первісне, рабовласницьке та феодальне суспільство, де переважає с/г;

  2 стадія – "перехідне суспільство" – виникнення сучасних типів промислових підприємств та банків;

  3 стадія – "зрушення або зліт" – швидкий розвиток промисловості і с/г.

  4 стадія – "рух до зрілості" – забезпечення стабільного перевищення випуску продукції відносно зростання населення.

  5 стадія – "суспільство високого масового споживання" – виробництво предметів споживання та послуг відіграє значну роль.

  6 стадія – "вік пошуку якості". Висновок, що його робить Ростоу – під час економічного зростання будь-яка економічна система досягне однакового рівня розвитку, незалежно від політичного устрою.

  Тема. Буржуазна п/е в Англії

  План

 • Нові ідеї п.е. в Англії.

 • Елементи політичної економії Міля.

 • Теорія народонаселення Мальтуса.

  1. Політична економія в Англії.

  В центрі уваги економістів першої половини ХІХ ст. Сея, Мальтуса, Сенсора, Батіста, Мілля та інших залишаються проблеми економічного розвитку, зросту масштабів виробництва. Вони вважали, що капіталізм, побудований на приватній власності й зіткненні інтересів власників і робітників, є прогресивним ладом.

  Проте економісти нової хвилі принесли й нові ідеї в класичну теорію. Вони полягали в тому, що виробництво визначає рівень доходів і їх розподіл, але наголошують, що розвиток виробництва залежить від доходів споживача, тому раціональний розподіл вартості є важливою умовою розвитку.

  Економісти нової хвилі зрозуміли, що важливу роль у процесі виробництва та обліку відіграє суб'єктивний фактор і властивість товарів задовольняти потреби.

  Англійська політична економія початку ХІХ ст. характеризувалась сталістю поглядів, використанням абстрактних методів досліджень.

  Джеймс Міль (1773-1836) – є одним з перших представників нової течії політекономії. Його основна праця "Елементи політичної економії" Міль вважав, що у створенні вартості бере участь не тільки праця, а і капітал. Тому, що капіталісти є організаторами виробництва. Отже прибуток – винагорода за їхню працю, як і з/п – винагорода за працю робітників.

  Виходить, як за Міллем, немає суттєвої різниці між прибутком і з/п, бо капіталіст і робітник – обоє працюють. Антагонізм існує тільки між прибутком і рентою, бо землевласники є паразитуючим класом. Землевласникам потрібне високе оподаткування ренти. Землевласника Мілль розглядав як пасивного учасника розподілу. Землевласники не заінтересовані у прогресивному розвиткові землеробства, оскільки продуктивність праці сприяє зниженню цін.

  Міль був творцем так званої "теорії фондуз/п". Згідно з цією теорією капіталіст має наперед визначений фонд з/п. Сам фонд є сумою індивідуальних з/п. За цих умов підвищення з/п може здійснюватися лише за рахунок скорочення кількості робітників.

  Отже, економічна боротьба робітничого класу за підвищення з/п є безглуздою.

  Мак-Куллох – відомий тим, що зарахував до учасників процесу виробництва не тільки людей, а й тварин (робоча худоба).

  Робітники й капіталісти є рівноправними товаровиробниками. Тому з/п – еквівалент проданої праці, а прибуток – надлишок від продажу товару дорожче за його вартість. Основна праця – "Начала політичної економії".

  Уільям Сеніор вважав, що вартість визначається ціною, та й залежить від попиту і пропозиції. Основна його праця – "Нариси науки політичної економії".

  Капітал, створюється тому, що капіталіст утримується від споживання. Тому прибуток містить дві частини:

  • процент на позичковий капітал, або винагорода за утримання від споживання;

  • підприємницький доход, або винагорода за працю щодо організації підприємства.

  Томас Роберт Мальтус – автор "теорії народонаселення", згідно з якою люди розмножують за геометричною прогресією. На відміну від цього виробництво зростає за арифметичною прогресією. Тому в суспільстві не вистачає засобів існування, мають місце злидні і безробіття.

  Засоби приведення населення відповідно до виробництва дає природа – це війни, стихійні лиха, голодомор.

  Математичне обґрунтування цієї "теорії" Мальту провів за допомогою статистичних даних щодо населення Північної Америки ХVІІІ ст. в праці "Досвід про закон народонаселення".

  На його думку суспільство перебуває в стані рівноваги, коли кількість споживацьких благ відповідає кількості населення.

  Будь-яке державна чи приватна благодійницька допомога стає на заваді саморегулюванню, тобто природноекономічному обмеженню зростання населення Мальту довів, що пере гульова зростання населення завдає шкоди суспільству й економіці, провокує війни за додаткові війни і додаткові блага, скупчення населення приводить до виникнення епідемій, народжує безробіття та падіння з/п.

  Теорія розподілу. У центрі теорії розподілу Мальтуса лежить вартість створеного продукту, яку він визначав через кількість праці. Кількість праці, що міститься у товарі, вимріюється витратами виробництва, до яких він відносить витрати живої та уречевленої праці і прибуток на авансовий капітал.

  Вартість за Мальтусом = витратам на виробництво товару (з праці "Начала політичної економії".

  Прибуток – надбавка до вартості або результат продажу товару за ціною, вищою ніж вартість.

  Ціна перевищує вартість внаслідок додаткового попиту на товар, який створюють треті особи суспільства (землевласники, їх прислуга, духовенство).


 •  
  Загрузка...