REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Економічна теорія, Політекономія → Монополія і конкуренція

Міністерство освіти та науки України

Коломийський індустріально-педагогічний технікум

Предмет _______________Основи економічної теорії_____________________

Тема _______________Монополії і конкуренції_______________________

____________________________________________________________________

Вид заняття _________________________________________________________

Мета: Розкрити причини виникнення і суть монополій, з'ясувати особливості монополізації господарства за сучасних умов і методи боротьби проти негативних рис цього явища за допомогою антитрестівського законодавства._______________________________

Л І Т Е Р А Т У Р А

 • Мочерний С. В. Основи економічної теорії. – Тернопіль – 1993р. с. 175 – 191

 • Мочерний С. В. Основи економічних знань. – Київ – 1995р. – с. 142 – 157

  П Л А Н З А Н Я Т Т Я

  І. Організація групи.

  ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

  ІІІ. Сприйняття на осмислення нових знань.

  Викладач Попадюк Людмила Василівна

  Тема: Монополії і конкуренція.

  План.

 • Суть і основні види монополій.

 • Причини виникнення монополій.

 • Форми монополій.

 • Типи монополій.

 • Конкуренція, види конкуренції.

 • Види цін в умовах планування монополії.

 • Суть і основні види монополій.

  Ринок і ринкова економіка мають багато як позитивних так і негативних рис. Однією з негативних рис є те, що ринок породжує монополії та монополістичні тенденції в економічній системі.

  Історія монополії сягає сивої давнини. Згадку про неї знаходимо вже у старогрецького філософа Аристотеля. Він відносить її до "мистецтва наживати майно", зазначаючи, що "вигідно в розумінні наживання майна, якщо хтось зуміє захопити будь-яку монополію".

  Англійський філософ Томас Гобс описує монополії, створені ще феодальною державою для зарубіжної торгівлі. Він їх називає корпораціями, "метою яких є збільшення прибутків шляхом монопольного права купівлі і продажу як вдома, так і за кордоном".

  Монополістичні тенденції проявляються на всіх етапах розвитку ринкових процесів, але стають катівними лише в ХІХ ст.

  Монополія - це окремі підприємства, об'єднання підприємств, господарські товариства, які виробляють значну кількість продукції певного виду і таким чином займають монопольне становище на ринку, впливають на процес цінотворення, і отримують більш високі (монопольні) прибутки.

  Головною ознакою монополій є посідання монопольного становища. Воно є бажаним для кожного підприємства і підприємця, тому що:

  1. Дозволяє уникнути їм цілого ряду проблем і небезпеки пов'язаних із конкуренцією.

 • Зайняти привілейовану позицію на ринку.

 • Можуть впливати на інших учасників ринку, нав'язувати їм свої умови.

  Є три види монополій:

  1. Природна монополія виникає внаслідок об'єктивних причин. Вона існує коли попит на певний товар чи послуги найкраще задовольняється однією або кількома фірмами. Тут конкуренція неможлива.

  Наприклад: енергозабезпечення, телефонні послуги, зв'язок, трубопровідний транспорт і т. д. У цих галузях існує обмежена кількість монополій і тому вони посідають монопольне становище на ринку.

  2. Адміністративна монополія виникає внаслідок дії державних органів двома шляхами:

  • Надання окремим фірмам виключного права на заняття певного роду діяльності.

  Наприклад: на початку ХVІІ ст. голландській та англійській компаніям державою було надано право (виняткове) на торгівлю з Індією.

  • Це об'єднання державних підприємств і підпорядкування їх міністерствам. Вони виступають на ринку як єдиний господарський суб'єкт і між ними відсутня конкуренція.

  По суті, - це монополізована економіка, яка була в СРСР.

  3. Найпоширенішою є економічна монополія. Вона виникає на основі закономірного господарського розвитку, коли підприємці зуміли завоювати монополістичне становище на ринку, завдяки:

  • успішному розвитку підприємства;

  • базується на добровільному об'єднанні або поглинанні переможцями банкрутів.

  2. Причини виникнення монополій.

  Причини виникнення монополій пов'язані передусім із змінами в технологічному способі виробництва. Передумовою цих змін була промислова революція кін. ХVІІІ – поч. ХІХ ст., технічні винаходи, поява нових галузей промисловості та швидкий розвиток виробництва в багатьох із них, насамперед, у легкій промисловості.

 • Через процес концентрації виробництва, коли підприємства, замість ведення між собою виснажливої конкурентної боротьби, укладають між собою угоду, тобто об'єднують і капітал.

 • На основі централізації виробництва і капіталу.

  Централізація виробництваце збільшення масштабів виробництва продукції в результаті об'єднання кількох підприємств в одне і загальним управлінням. (щоб вижити в такій боротьбі, отримати більше прибутків).

  Централізація капіталу – це збільшення розмірів капіталу, внаслідок об'єднання або злиття раніше самостійних капіталів.

  Наприклад: утворення акціонерних компаній.

  3. Внаслідок дій держави (спеціальних або навмисних її кроків).

  4. Поява акціонерної капіталістичної власності, коли індивідуальна приватна власність перетворюється на гальмо продуктивних сил.

  Це означає, що в кінці ХІХ ст. під впливом наукових винаходів ( нові види двигунів і т. д. ) потрібно було будувати такі заводи, які неспроможний був побудувати жоден капіталіст. Крім того, у цей час починається спорудження залізниць, інших великих об'єктів. Нагромадити необхідні кошти окремий капіталіст міг хіба через десятки років. Виникає необхідність у новій формі власності, яка б змогла швидко розв'язати ці проблеми. Нею стала акціонерна капіталістична власність, що виникла в результаті злиття, об'єднання декількох капіталістів.

  5. Кризові явища в економіці.

  3. Форми монополій.

  Ціни на товари, що їх виготовляють природні монополісти регулює держава.

  Такими типовими товарами є електрична енергія, послуги зв'язку і пошти та ін.

  Структура монопольного прибутку визначається так:

  Рпр = Р1+Р2+Р3, де

  Р1 – середній прибуток, який отримують підприємства за умов вільного переливу капіталу у результаті дії міжнародної конкуренції.

  Р2 – звичайний прибуток (в результаті нововведень).

  Р3 – монопольний надприбуток (в результаті використання монополістичного становища).

  4. Типи монополій.

  Монополії проникають в усі сфери суспільного відтворення: безпосереднє виробництво, обмін, розподіл і споживання. Першою монополізувалася сфера обігу. На цій основі виникли найпростіші форми монополістичних об'єднань – картелі та синдикати.

  Картель - це об'єднання підприємств однієї галузі виробництва, які зберігають за собою і виробничу і комерційну (діяльність)самостійність, а домовлюються про ринки збуту і ціну.

  Синдикат – це невелике за обсягом об'єднання однієї галузі, де учасники зберігають виробничу, але втрачають самостійну діяльність.

  Трест – це об'єднання підприємств однієї галузі або декількох галузей, при якому часники втрачають і виробничу, і комерційну самостійність, тобто об'єднують виробництво, збут, управління і фінанси. Учасникам видаються акції на вкладений капітал.

  Концерн – багатогалузеве об'єднання 10, а то і 100 підприємств різних галузей промисловості, транспорту, торгівлі, де все повністю об'єднано, а головна фірма здійснює контроль за всіма ними (над іншими учасниками об'єднання).

  Конгломерат – це монополістичне об'єднання, які утворилися


 •  
  Загрузка...