REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Економічна теорія, Політекономія → Безробіття, його макроекономічний зміст та наслідки

ТЕМА. БЕЗРОБІТТЯ, ЙОГО МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ

ТА НАСЛІДКИ.

1. Напрями основних потоків ринку праці та їх зв'язок із ви-

дами безробіття.

2. Вплив відхилень безробіття від природнього рівня на вели-

чину фактичного ВНП. Закон Оукена.

3. Суть неокласичного та кейнсіанського пояснень явища без-

робіття.

4. Зміст моделей фрикційного, структурного та циклічного без-

робіття.

1. Безробіття, так само як і інфляцію, ми розглядаємо як

явище, що засвідчує порушення рівноваги, тобто як результат

певних макроекономічних коливань. Щоправда, як буде показано

далі, не всяке безробіття є порушенням або відхиленням від

норми. Оскільки воно спостерігається в усіх країнах ринкової

економіки і в різні часи, то його можна певною мірою також

вважати своєрідною нормою.

Чому безробіття є макроекономічним явищем? Для тлумачен-

ня наводять, як правило, два аргументи.

Перш за все наявність безробіття є свідченням недовико-

ристання ресурсів суспільства, а отже, і чинником, що діє в

бік зменшення ВНП, сукупної пропозиції.

По-друге, безробіття - це, окрім усього, певна кількість

людей із меншою платоспроможністю, що спричиняє зменшення су-

купного попиту. Отже, безробіття впливає на макрорівновагу з

двох боків: і з боку попиту, і з боку пропозиції.

Досвід засвідчує: певний відсоток безробіття існує зав-

жди. Покладаючись на цей безперечний факт, можна висловити

припущення, що певний рівень безробіття є нормою, певною

мірою природним явищем. Щоб зрозуміти природність певної нор-

ми безробіття, слід розглянути основні потоки на ринку праці:

Знайшли роботу або повернулися на старі робочі місця

Безробіття, його макроекономічний зміст та наслідкиБезробіття, його макроекономічний зміст та наслідкиБезробіття, його макроекономічний зміст та наслідки

Безробіття, його макроекономічний зміст та наслідкиБезробіття, його макроекономічний зміст та наслідкиБезробіття, його макроекономічний зміст та наслідки

ПРАЦЕЗДАТНІ

Втратили роботу надовго че-

Працюючі

Безробітні

Безробіття, його макроекономічний зміст та наслідкиБезробіття, його макроекономічний зміст та наслідкиБезробіття, його макроекономічний зміст та наслідки рез структурні зміни або

скорочення

Безробіття, його макроекономічний зміст та наслідкиБезробіття, його макроекономічний зміст та наслідкиБезробіття, його макроекономічний зміст та наслідкиБезробіття, його макроекономічний зміст та наслідки

залишили роботу за власним бажанням

Безробіття, його макроекономічний зміст та наслідкиБезробіття, його макроекономічний зміст та наслідки

Вийшли зі складу Повертаються до

працездатних (пен- роботи

Безробіття, його макроекономічний зміст та наслідкиБезробіття, його макроекономічний зміст та наслідки сіонери, матері, що

Непрацездатні

Безробіття, його макроекономічний зміст та наслідки доглядають дітей) Вперше шукають

Безробіття, його макроекономічний зміст та наслідки роботу

Безробіття, його макроекономічний зміст та наслідки

Пояснення до схеми:

1. Ця досить спрощена схема потоків на ринку робочої сили

ілюструє пряме та опосередковане (непрацездатними) перет-

ворення працюючих на безробітних, і навпаки.

2. Загальна кількість безробітних формується чотирма пото-

ками:

а) працівниками, що втратили роботу внаслідок струк-

турної перебудови виробництва або його скорочення у період

кризи;

б) працівниками, що залишили роботу добровільно;

в) тими, що раніше не працювали і вперше з"являються на

ринку праці у пошуках роботи;

г) тими, що колись мали роботу і з"являються на ринку

праці повторно.

2. Вважається, що нормальний (природний) рівень без-

робіття є величиною змінюваною. Він змінюється під впливом

рівня добробуту домогосподароств, застосованих у підприє-

мницькому секторі технологій, урядової політики тощо. Зок-

рема, прийнято вважати, що наприкінці 60-х років природний

рівень безробіття становив близько 5% , а у 80-х роках зріс

до 5,5-6% від загального числа працездатних.

Як існування неприродного безробіття визначає стан еко-

номіки, макроекономічну рівновагу? Щоб відповісти на це запи-

тання, розглянемо зв"язок: безробіття - реальний ВНП (сукупна

пропозиція).

Вважається, що перевищення безробіттям природного рівня

спричиняє певну втрату ВНП:

Втрата

ВНП

Потенційний

(природний)

ВНП

Реальний

ВНП


= -

У вищенаведеній формулі складність для розрахунку може

становити лише визначення потенційного (природного) ВНП.

Останній визначається так:

Потенційний

(природний)

ВНП

94,5 % від

кількості

працездатних

Нормальна

к-сть роб.год.

протягом року

Середня продуктивність

праці


= х х

Перший множник для розрахунку потенційного рівня без-

робіття означає: у формулі закладено, що нормальним (природ-

ним) рівнем є 5,5% (100% - 94,5% = 5,5%).

Непрямий (обернений) зв"язок між відхиленням безробіття

від природного рівня і відхиленням реального ВНП від природ-

ного був визначений Артуром Оукеном. Суть розкритого ним

зв"язку можна сформулювати так: 1% пункт відхилення без-

робіття від природного рівня (6%) означає відхилення ре-

ального ВНП від потенційного на 2,5%-их пункти.

РБезробіття, його макроекономічний зміст та наслідкиівень Відповідно до цього за-

бБезробіття, його макроекономічний зміст та наслідкиезро- кону, якщо безробіття

біття встановилося на рівні

% 8%, тобто перевищило

Безробіття, його макроекономічний зміст та наслідкиБезробіття, його макроекономічний зміст та наслідки 8 природний рівень на 2

Безробіття, його макроекономічний зміст та наслідкиБезробіття, його макроекономічний зміст та наслідки 6 процентні пункти.

Безробіття, його макроекономічний зміст та наслідки 4 (8%-6%=2%), то реальний

2 ВНП відхилився від по-

Безробіття, його макроекономічний зміст та наслідкиБезробіття, його макроекономічний зміст та наслідки тенційного на 5 процент-

Безробіття, його макроекономічний зміст та наслідки них пунктів.

90 95 100 (2,5*2=5).

ВНП нормальний/ ВНП потенційний %

3. Різні макроекономічні аспекти явища безробіття відмічені

у його двох трактуваннях: неокласичному та кейнсіанському.

Із вступного курсу економічної теорії, в якому роз-

глядається класичне і кейнсіанське трактування безробіття,

відомо, що більш "макроекономічним" є кейнсіанське пояснення.

Адже саме воно пов'язує безробіття із сукупним попитом. Кла-

сичне пояснення пов"язувало безробіття із рівнем зарплати.

Проте сучасні неокласики, котрі пов"язують безробіття також

із загальним рівнем цін, економічними передбаченнями головних

економічних суб"єктів, зробили це пояснення більш "макро-

економічним". Отже, зупинимось на неокласичному поясненні

безробіття. Воно акцентує увагу на таких явищах,


 
Загрузка...