REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Економічна теорія, Політекономія → Безробіття, його макроекономічний зміст та наслідки

пропозиції праці і відповідне ско-

pочення зайнятості.

Безробіття, його макроекономічний зміст та наслідки 2.Стрілками показано зміщення про-

Безробіття, його макроекономічний зміст та наслідкиБезробіття, його макроекономічний зміст та наслідки W1 D позиції і її повернення у поперед-

ній стан.

Безробіття, його макроекономічний зміст та наслідки

L2 L1 L

Структурне безробіття,на відміну від фрик-

ційного,стосується зрушень лінії попиту на працю.

Розглянемо явище структурного безробіття на умовному

прикладі,що дасть змогу побудувати графічну модель.

Нехай ринок країни складається лише з ринку вчительських

послуг.Певного року,коли попит і пропозиція врівноважились,на

ринку були представлені 8 вчителів фізики і 2 - економіки.На-

ступного року структура попиту змінилась:ринок потребував 4

викладачів фізики і 6 - економіки.

На перший погляд,сукупний попит має залишатись незмінним

адже 8+2=4+6.Але насправді попит зменшується і виникає без-

робіття,тому що вчителі фізики не можуть одразу стати вчите-

лями економіки.Таким чином,другого року роботу матимуть лише

4 вчителі фізики і все ті ж 2 вчителі економіки.

Безробіття, його макроекономічний зміст та наслідкиW

Безробіття, його макроекономічний зміст та наслідки Ринок послуг вчителів фізики.

Безробіття, його макроекономічний зміст та наслідкиБезробіття, його макроекономічний зміст та наслідки

Безробіття, його макроекономічний зміст та наслідкиБезробіття, його макроекономічний зміст та наслідки

Безробіття, його макроекономічний зміст та наслідки

2 4 6 8 L

Безробіття, його макроекономічний зміст та наслідкиБезробіття, його макроекономічний зміст та наслідкиW D D

Безробіття, його макроекономічний зміст та наслідки A

Безробіття, його макроекономічний зміст та наслідкиБезробіття, його макроекономічний зміст та наслідки B Ринок послуг вчителів економіки.

Безробіття, його макроекономічний зміст та наслідки

D

Безробіття, його макроекономічний зміст та наслідки

 • 4 6 8 10 L

  Нижній графік є результатом поєднання двох верхніх гра-

  фіків у тому розумінні,що проекція

  Безробіття, його макроекономічний зміст та наслідкиW D точки Е на горизонтальну вісь пока-

  Безробіття, його макроекономічний зміст та наслідки зує суму значень по горизонтальній

  Безробіття, його макроекономічний зміст та наслідки D D D осі точок В та С.

  Безробіття, його макроекономічний зміст та наслідкиБезробіття, його макроекономічний зміст та наслідкиБезробіття, його макроекономічний зміст та наслідки

  E

  Загальний ринок праці.

  Безробіття, його макроекономічний зміст та наслідки

  2 4 6 8 10 L

  працюючі безробітні

  Деякі країни,зокрема Швеція, мають великий досвід у по-

  доланні структурного безробіття.Він засвідчує,що як запобіжні

  та протидіючі безробіттю засоби ефективно спрацьовують:

  а)гнучка система освіти,здатна орієнтуватись на змінюваний

  попит;

  б)територіальна мобільність робочої сили;

  в)бюджетно-податкова політика,спрямована на створення нових

  робочих місць;

  г)доступність інформації про стан ринку праці;

  д)широка мережа закладів,де ведеться перекваліфікація праців-

  ників відповідно до нового типу.

  Циклічне безробіття прийнято розглядати як безпосередній

  наслідок недостатнього попиту.

  Фактично модель циклічного безробіття вже була роз-

  глянута тоді, коли аналізувався кейнсіанській погляд на без-

  робіття.Розміщення лінії сукупного попиту (AD) нижче того

  рівня,який забезпечує повну зайнятість, пояснювало феномен

  циклічного безробіття.

  Періоди збільшення споживчих витрат збігаються із зме-

  ненням рівня безробіття,а у період скорочення витрат рівень

  безробіття збільшувався.

  Особливих рис набуває безробіття у постсоціалістичних

  країнах.Це невідповідність визнаного(офіційного) і реально

  існуючого безробіття та у хронічному незаповненні вакантних

  робочих місць.

  Особливість українського безробіття початку 90-х років

  можна пояснити і специфікою його окремих видів. Незважаючи на

  кризовий стан економіки, циклічне безробіття ще не набуло

  розмаху завдяки його штучному стримуванню шляхом дотування

  підприємств державного сектора. Так само гальмується

  повільністю ринкових перетворень і структурне безробіття, го-

  ловний поштовх якому дала лише реорганізація військово-

  промислового комплексу. Фрикційне безробіття спричинене пере-

  дусім низькою зарплатою у державному секторі.

  Намагаючись прогнозувати подальшу ситуацію з безробіттям

  в Україні, необхідно враховувати чинники, що діятимуть як у

  бік збільшення, так і в бік зменшення його рівня. Зростання,

  зокрема, спричинятимуть:

  1) потреба структурної реорганізації неефективної економіки;

  2) зняття штучних обмежень щодо росту циклічного безробіття;

  3) дефіцитність інвестицій для створення нових робочих місць;

  4) відсутність досвіду роботи служб зайнятості, дисципліни і

  відповідальності виконавчої влади.

  До чинників, які діятимуть у бік скорочення безробіття,

  можна віднести:

  1) безмежність незадоволеного попиту і можливість створення

  нових робочих місць у багатьох сферах, особливо у сфері пос-

  луг;

  2) дотеперішня нерозвиненість приватного сектора і наявність

  тіньової економіки, які в разі зняття адміністративних пут

  зможуть залучити значну частину непрацюючих;

  3) традиційно низький рівень зарплати і слабкість профспілок,

  які не можуть домогтися підвищення загального рівня зарплати

  і пов'язане з цим обмеження попиту на працю.

  Основні положення і висновки.

  1. Безробіття, що формується різними потоками на ринку праці,

  складається з двох частин: природного (нормального) рівня

  та рівня, що перевищує природний. Величина природного

  рівня є змінюваною і формується низкою зовнішніх чинни-

  ків.

  2. Встановлення безробіття на рівні, що перевищує природний,

  спричиняє відхилення фактичного ВНП від потенційного (при-

  родного) ВНП, що міг би бути створений. Зв'язок між від-

  хиленням рівня безробіття від природного та втратою ВНП

  відображений у законі Оукена.

  3. Існує два принципово відмінних трактування безробіття:

  неокласичне та кейнсіанське. Неокласичне, що є своє-

  рідною конкретизацією класичного, пояснює безробіття

  жорсткістю зарплати, негнучкістю цін і хибністю кономічних

  передбачень. Кейнсіанське трактування грунтується на ідеї

  недостатності сукупного попиту.

  4. Природа кожного з видів беробіття (фрикційного,структурного

  та циклічного) може бути відображена в моделі. Модель

  фрикційного безробіття грунтується на відхиленні лінії про-

  позиції праці, структурного - передбачає зсув лінії попиту

  на працю. Модель циклічного безробіття - різнонаправлені

  зсуви ліній, що відображають сукупний попит і рівень безро-

  біття.


 •  
  Загрузка...