REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Економічна теорія, Політекономія → Конспект лекцій з основ економічної теорії

наукою.

Представники класичної політичної економії вперше проаналізували розвиток суспільного виробництва як економічний процес, якому властиві внутрішні закони.

Певний внесок у розвиток економічної теорії внесли К.Маркс і Ф.Енгельс.

Подальша розробка економічної теорії здійснювалася за двома основними напрямками: марксистським та вченням американського економіста А.Маршалла. Важливу роль у розвитку економічної теорії відіграла праця Дж.Кейнса "Загальна теорія зайнятості, проценту та грошей" (1936 р.), в якій значне місце відведено дослідженню державного регулюванню економіки.

Певний внесок у розвиток економічної теорії внесли також вчені України. На Україні економічна думка склалася у XIV - XVI ст.. Багато науково обґрунтованих ідей є у Г.Сковороди, І.Вишенського, Я.Козельського. Але найвагоміший внесок у розвиток світової економічної думки внесли українські вчені XIX – XX ст. С.А.Подолинський та М.І.Туган-Барановський.

Багатьом економістам, особливо економістам з економічно – математичних методів аналізу, за великий внесок в розвиток економічної теорії було присуджено Нобелівські премії. Серед них: американці Пол Самуельсон, Василь Леонтьєв, Мілтон Фрідман, англієць Фрідріх фон Хайєн, француз Моріс Алле, росіянин Л.В.Канторович та інші.

Питання для самоконтролю.

 • Зародження економічних знань.

 • Меркантилізм.

 • Особливості фізіократії.

 • Класична буржуазна економічна теорія.

  Тема 4: Загальні типи економічної організації.

  План

 • Суть і види економічної діяльності. Суспільний поділ праці.

 • Основні фактори виробництва.

  Економічні терміни та категорії: виробництво, праця, предмети праці, засоби праці, спеціалізація.

  -1-

  В основі процесу розвитку людського суспільства лежить матеріальне виробництво, створення матеріальних благ. Щоб жити, люди повинні мати їжу, одяг, житло, тобто повинні їх виробляти. Тому першим історичним актом людини є виробництво засобів, необхідних для задоволення її життєвих потреб.

  Економічна теорія виходе з найважливішої передумови про те. Що людина є водночас і виробником і споживачем економічних благ.

  Мета всякої економічної діяльності – задовольнити зростаючі потреби. Переважна більшість економістів вважає, що економічна діяльність - це всякий вид трудової діяльності, спрямований на задоволення різноманітних матеріальних і духовних потреб.

  Економічна діяльність в процесі суспільного прогресу стає все більш багатогранною, виникають її нові сфери і види. Це пов'язано з розвитком продуктових сил, вдосконаленням їх суспільної організації, зокрема спеціалізації і кооперування на основі суспільного поділу праці (СПП).

  Суспільний поділ праці – відособлення і співіснування різних видів трудової діяльності. Існують три основні форми СПП :

 • загальна форма – виникає у результаті поділу суспільного виробництва на окремі великі роди;

 • часткова форма – створюється в результаті поділу цих родів виробництва на види і підвиди.

  Ці дві форми СПП характеризують процеси всередині суспільства.

 • одинична форма – характеризує цей процес всередині окремого підприємства.

  Всі види економічної діяльності людей у суспільному виробництві можна згрупувати в три великі блоки галузей:

 • Основне виробництво – це галузі матеріального виробництва, де безпосередньо виготовляються предмети споживання і засоби виробництва. Сюди належать – сировинний, паливно-енергетичний, металургійний, машинобудівний, агропромисловий, хіміко-лісовий комплекси, виробництво товарів народного споживання, капітальне будівництво.

 • Виробнича інфраструктура – це комплекс галузей, які обслуговують основне виробництво та забезпечують ефективну економічну діяльність на кожному підприємстві і в народному господарстві в цілому. Сюди відносяться : транспорт, зв'язок, торгівля, кредитно-фінансові заклади, спеціальні галузі ділових послуг.

  Основне виробництво і виробнича інфраструктура в цілому становлять сферу матеріального виробництва.

 • Соціальна інфраструктура – це нематеріальне виробництво, де створюються нематеріальні форми багатства, які відіграють вирішальну роль у розвитку людини, примноженні її розумових і фізичних здібностей, професійних знань, підвищенні освітнього та культурного рівня. До неї відносяться : охорона здоров`я і фізична культура, освіта, житлово-комунальне господарство, пасажирський транспорт і зв'язок, побутове обслуговування, культура та мистецтво.

  Суспільне виробництво за своєю структурою складається із таких елементів :

  а) власне виробництво;

  б) розподіл.

  Буває трьох видів:

  1) розподіл засобів виробництва;

  2) розподіл трудових ресурсів;

  3) розподіл предметів споживання ;

  в) обмін.

  Буває трьох видів:

  1) обмін діяльністю та здібностями;

  2) обмін засобами виробництва;

  3) обмін предметами споживання;

  г) споживання – використання створених благ.

  Буває двох видів:

  1) виробниче – споживання засобів виробництва і робочої сили працівника при виготовленні суспільно необхідного продукту ;

  2) особисте – в процесі якого відбувається відтворення робочої сили.

  -2-

  Виробництво матеріальних благ у кожній суспільно-економічній формації має свої специфічні особливості, характеризується різними знаряддями праці. Водночас йому властиві деякі спільні риси. Так у межах будь-якого способу виробництва здійснюється взаємодія людини з природою. Суб'єктом взаємодії є населення, а об'єктом – природа. У процесі цієї взаємодії людина видозмінює речовину природи і пристосовує її для задоволення своїх потреб.

  Взаємодія людини з природою означає процес праці, який включає три основні елементи:

 • праця – це свідома, доцільна діяльність людей, в процесі якої вони видозмінюють зовнішню природу, опосередковують, регулюють і контролюють обмін речовин між людьми і природою і водночас змінюють власну природу;

 • предмети праці – це речовина природи на яку людина діє у процесі праці. Вони поділяються на : 1) дані самою природою ; 2) ті, які підлягають попередній обробці (сировина);

 • засоби праці – це річ або сукупність речей, якими людина діє на предмети праці. Вирішальна роль серед них належить механічним засобам.

  Разом ці головні елементи суспільного виробництва складають систему продуктивних сил, до складу яких за сучасних умов включають також науку, форми і методи організації виробництва та інформацію.

  Питання для самоконтролю:

 • Суть і види економічної діяльності.

 • Виробнича і соціальна інфраструктура.

 • Що являє собою невиробнича сфера і чи потрібна вона суспільству.

  4. Назвіть фактори виробництва і охарактеризуйте їх.

  Тема 5: Власність у системі ринкових відносин.

  План:

 • Суть та зміст відносин власності.

 • Об'єкти та суб'єкти власності.

 • Форми і різновиди власності.

 • Роздержавлення і


 •  
  Загрузка...