REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Фінанси → Іспит з курсу Державні фінанси Cубботович

1. Призначення та роль фінансів.

Фінанси – це сис-ма екон. відносин, які склалися в суп-ві між екон. суб'єктами з приводу створення, формування, викоритсання фондів гроших коштів на основі розподілу та перерозподілу ВВП. Завдання: створювати умови для функціонування ринкового механізму, виправляти недоліки цього механізму через систему розподілу ресурсів та перерозподілу доходів.

Роль фінансів:1. регулювати економічні процеси розвитку виробництва, 2. розв'язувати соціальні проблеми, 3. розв'язувати проблеми окремих регіонів, 4. розвивати зовнішньоекономічні відносини.

Роль фін важлива, бо вони: 1. забезпечують розподіл ВВП і фін. потреб юр. та фіз.. осіб та держави 2. забезпечувють кругообіг фін. ресурсів, 3. здійснюють перерозподіл перв. та втор. доходів між галузями, регіонами, соц. верствами нас., окремими юр. та фіз.. особами. 4. впливають на інтереси суб'єктів розподільчих відносин і регулювати різні напрями соц.-ек. розвитку. 5. відіграють провідну роль у сис-мі ек. методів кер-ня ек-кою країни. 6. утворюють сис-му фін. показників, які відіграють роль індикаторів стану і розвитку ек. та соц. сфер сусп-ва. 7. забезпечують всеохоплюючий контроль між суб'єктами обмінно - розподільчих відносин за форм-ням та викор-ням фін ресурсів та доходів.

Головне призначення фін – забезпечити необхідні умови для здійснення процесу створення, розподілу й використання ВВП в держ. Це досягається шляхом створення і використання різноманітних фондів фін рес на всіх етапах діяльності держ., підприємців і кожного громадянина. Найважливіша роль належить фін на рівні госп.структур. Тут створення і використання фондів фін рес спрямовані на підвищення еф-сті госп. діяльності. Досягнення цієї мети можливе при залученні фондів фін рес на впровадження нових технологій, кращому викор-ню основних фондів. Вплив фінансів на еф-сть вир-ва на рівні госп.структури має свої обмеження, зумовлені обмеженістю рес у кожній одиниці госп-ня. Для підвищення еф-сті еко фонди фін.рес на рівні підприємств доповнюються відповідними фондами на рівні держ. У складі держ чи місцевих бюджетів – це витрати на роз-к еко в формі кап вкладень, витрат на виконання загальнодерж.програм. За умов перехідної еко – це фонди призначені для структурної перебудови еко, створення нових видів машин і механізмів, розробки нових технологій. Роль фін відчутно проявляється при розв'язанні соц проблем. Створуються фонди фін.рес як на рівні кожного громадянина для покриття витрат на соц цілі, так і на рівні госп.структур для задоволення соц потреб, започаткування благодійних фондів.Проте вирішальна роль у задоволенні соц потреб належить фондам, які створюються держ. Суспільні блага і послуги включають асигнування на нац.безпеку, оборону, захист довкілля, освіту, охорону здоров'я. В суч умовах використовуючи фін, держ виконує соц.функцію суспільного добробуту.

2-3. Прямі і непрямі податки (П), їх переваги і недоліки.

Прямі П встановлюються безпос щодо платників і сплачуються за рахунок їхніх доходів, а сума податку безпосередньо залежить від розмірів об'єкта оподаткування. Прямі податкивилучаються безпосередньо з власників майна, одержувачів доходів.

Прямі П сприяють такому розподілу П-ого тягаря, за якого більше платять ті члени суспільства, котрі мають вищі доходи. Такий принцип оП-ня більшістю економістів світу визнається найсправедливішим. Разом з тим форма прямого оП-ня потребує і складного механізму стягнення П-ів, бо виникають проблеми обліку об'єкта оП-ня й ухилення від сплати. Тому, незважаючи на справедливість прямих П-ів, П-ва с-ма не може обмежуватися тільки ними. Це був би однобокий підхід, який згубний для будь-якої системи. Прямі податки:

- Реальні (земельний, домовий, на цінні папери), - Податки з прибутків (з населення, з корпорацій, на приріст капіталу, на спадщину, майновий),

Непрямі П встановлюються в цінах товарів та послуг і сплачуються за рахунок цінової надбавки, а їх розмір для окремого платника прямо не залежить від його доходів. Наголошуємо на тому, що, тільки прямо, бо оскільки непрямі П включаються в ціни, то їх платить в абсолютному розмірі більше той, хто більше споживає, а більше споживає той, хто має вищі доходи. Непрямі податкивилучаються у сфері реалізації або споживання товарів та послуг, тобто перекладаються на споживача. Непрямі податки: - ПДВ - Акцизи на окремі види товарів, - Мита: за походженням (експортні, імпортні), за цілями (фіскальні, протекційні, антидемпінгові), за ставками (специфічні, адвалерні, змішані).

Переваги непрямих П: 1) ці П сплачує багато платників за місцем створення нової вартості; 2) простота обрахування; 3) широка база оП-ня , що сприяє зростанню дох-в бюджету, вилученню П на всіх етапах руху товарів, сприяє рівномірному розподілу податкового тягаря між усіма суб'єктами підпр-кої діял-ті; 4)можливість застосування нульової ставки на експортні товари, що сприяє збільшенню обсягу експорту та підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних товарів на світовому ринку.

Чим розвинутіша країна, тим більша частка надходжень припадає на прямі податки.

Історичний розвиток системи оП-ня привів до поступового розмивання чітких відмінностей між прямими та непрямими П. Універсальні форми непрямих П— акцизів, при перенесенні їх стягнення зі сфери реалізації у сферу вир-ва мають багато ознак прямого оП-ня, насамперед чітко визначений об'єкт оП-ня— обсяг обороту чи додану вартість. При цьому об'єкти оП-ня частково збігаються: пряма форма — П на прибуток і непряма форма — П на додану вартість, частину якої становить той же прибуток.

4. Фін пок-ки.

Фін пок-ки – це абсолютні величини, які характеризують створення і використання фін рес в ек-ці держави, її фін становище, рез-ти госп діяльності підпр структур, рівень доходів населення, розподіл та перерозподіл ВВП за допомогою фінансів. Вони визначають кількісну і якісну хар-ку госп явищ і процесів при функціонуванні фінансів як складової частини еко с-ми. Сукупність фін пок-ів створює с-му, що розподіляється на зведені й індивідуальні показники. Зведені хар-ють явища й процеси на макрорівні. Індивідуальні – деталізують та доповнюють зведені. Індивідуальні характеризують економічні процеси на мікрорівні: прибуток, різні податки та відрахування, платежі населення, соціальні гарантії, витрати на одну особу на освіту, соц. захист, підготовку кадрів, витрати на соц.-культурні потреби.Зведені можна розподілити на загал. державні, галузеві і територіальні. До зведених фін показників належать: заг обсяг фін рес, обсяги доходів і видатків бюджету, розміри фонду споживання та фонду нагромадження. Ці пок-ки дають змогу визначити загек пропорції, рівень фін забезпечення показників еко та соц розвитку. Зведені фін показники повинні давати оцінку фін аспекту еф-сті сусп вир-ва протягом певного періоду в розрахунку на одиницю всіх затрат. Зведені пок-ки потребують додаткових


 
Загрузка...