REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Фінанси → Облік операцій з річного заключення рахунків

Реферат на тему:

Облік операцій з річного заключення рахунків

У зв'язку з завершенням бюджетного року органи Державного казначейства та НБУ в термін до 15-ої години останнього робочого дня року зобов'язані забезпечити проведення платежів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у межах кошторисних призначень (насамперед заробітної плати, стипендій, пенсій, інших соціальних виплат та розрахунків за енергоносії).

Для завершення бюджетного року відповідно до статті 57 Бюджетного кодексу залишки невикористаних коштів загального фонду державного бюджету у національній валюті, що містяться на рахунках, відкритих безпосередньо на ім'я розпорядників бюджетних коштів, здійснюються такі операції:

а) за балансовими рахунками 2512, 2520, 2523, 2570 (за Планом рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків), 3512, 3520, 3523 (за Планом рахунків Національного банку України) станом на 19-ту годину останнього робочого дня року перераховуються на рахунок Державного казначейства України №311240101 (за Планом рахунків бухгалтерського обліку Державного казначейства України), відкритий у Державному казначействі України (код органу 820172 згідно з постановою Правління НБУ від 23.12.1999 р. №609) на підставі платіжних доручень власників рахунків;

б) з рахунків обласних управлінь Державного казначейства за балансовим рахунком № 3921 "Інші рахунки органів Державного казначейства" останнього робочого дня рокуперераховуються на рахунок Державного казначейства України № 311240101, відкритий у Державному казначействі України. Зазначені залишки коштів перераховуються на рахунок Державного казначейства загальною сумою без розшифрування за кодами бюджетної класифікації (у призначенні платежу вказується: "Завершення бюджетного року").

Залишки коштів загального фонду, які залишаються на рахунках розпорядників бюджетних коштів, будуть віднесені в рахунок зменшення асигнувань наступного бюджетного року.

Взаєморозрахунки між установами Державного казначейства України після завершення бюджетного року за балансовим рахунком 3240 (НБУ) з використанням СЕП НБУ будуть виконуватись наступним за останнім робочим днем року з 9:00 до 12:00 (без клієнтів).

Зменшення асигнувань в обсязі їх залишків на реєстраційних рахунках надається окремо в Реєстрах повернених асигнувань. Залишки невикористаних асигнувань можуть відрізнятись від суми залишків коштів на реєстраційних рахунках на суму боргових зобов'язань.

У зв'язку з цим Управління державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, Управління з обслуговування кошторисів бюджетних установ та інших клієнтів Державного казначейства України зобов'язані надати Державному казначейству України відповідний Реєстр повернених асигнувань у розрізі кодів бюджетної класифікації за такою структурою:

— вид асигнувань (0);

— усі суми повернених асигнувань відповідно до кодів бюджетної класифікації (КФК, КВК, КЕКВ), які повинні мати позитивне значення;

— код одержувача коштів;

— назва розпорядника коштів;

— код УДК — код територіального управління;

— сума (в грн та коп.) проставляється в полі "Всього перерахування" та в полі "у т.ч. оплата рахунків".

Списані з рахунків кошти, які надійшли не в рахунок отриманих асигнувань, а від інших органів і віднесені на відновлення касових видатків, у Реєстр не включаються. Ці суми будуть зараховані Державним казначейством як інші надходження до державного бюджету. Розшифровуючи в Реєстрі повернуті асигнування за КФК 250101 ("Резервний фонд Кабінету Міністрів України"), у реквізиті "Примітка" слід обов'язково вказати номер постанови, згідно з якою вони були отримані. Залишки коштів за балансовим рахунком № 2570 (за Планом рахунків комерційних банків), відкритим на ім'я органів Державного казначейства, мають бути нульовими. Асигнування, отримані розпорядниками другого рівня Міністерства оборони України та інших силових структур від базових областей, повертаються зворотним шляхом, тобто невикористані асигнування повертаються транзитними областями на рахунки базових, а останні перераховують їх на центральний рівень за загальним порядком. Кошти на асигнування заходів, пов'язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення, отримані бюджетними установами як відшкодування, поверненню не підлягають.

Персональну відповідальність за достовірність даних Реєстрів несуть головні бухгалтери управлінь Державного казначейства.

Реєстр повернених асигнувань формується за допомогою АРМ "Формування розпорядження та реєстру на здійснення видатків державного бюджету" і надсилається на адресу Відділу управлінської звітності Управління консолідованої звітності з виконання бюджетів Державного казначейства України.

Підтвердження розшифрування Реєстру повернених невикористаних асигнувань надсилається поштою на паперових носіях за підписом керівника та головного бухгалтера УДК на адресу Державного казначейства України до 14 січня наступного року. Без підтвердження розшифрування повернених асигнувань на паперових носіях Реєстр не вважається наданим.

Відображення в бухгалтерському обліку з виконання державного бюджету і місцевих бюджетів операцій з річного заключен-ня рахунківнаведено в практикумі з бюджетного менеджменту.

Література

 • Германчук П. К., Стефанюк І. Б., Рубан Н. І., Александров В. Т., Назарчук О. І. Державний фінансовий контроль: ревізія та аудит. — К.: НВП "АВТ", 2004. — 424 с.

 • Годме П. М. Финансовое право: Пер. с франц. — М.: Прогресе, 1978.

 • Добриловський М. Основи фінансової науки: Курс лекцій. — Подебради: Українська господарська академія в ЧСР, 1934.

 • Єпіфанов А. О., Сало І. В., Д'яконова І. І. Бюджет і фінансова політика України: Навч. посібник. — К.: Наук, думка, 1999. — 303 с.

 • Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., Смовженко Т. С. Фінансовий словник. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2002. — С. 58.

 • Ивановский В. В. Учебник государственного права. — Казань, 1913. —С. 56.

 • 30. Казначейська система виконання бюджету: Підручник / За ред. С. О. Булгакової. — К.: КДТЕУ, 2000. — 250 с.

 • Классики теории государственного управлення: американская школа / Под ред. Дж. Шафритца, А. Хайда: Пер. с англ. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 2003.

 • 32. Колб Р. В., Родригес Р. Дж. Финансовьш менеджмент. — М.: Финпресс, 2001.

 • КрейгДж. Форма представлення бюджета й основньїе понятия: Материал, представленньїй на семинаре МВФ по вопросам налогово-бюджетной политики. — Вена, 1994.

 • Мескон М. X., Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджмента: Пер. с англ. — М.: Дело, 1993. — 702 с.

 • Мидлтон Д. Бухгалтерский учет й принятие решений: Пер. с англ. — М.: Аудит, 1997.


 •  
  Загрузка...