REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Фінанси → Організація бюджетного контролю в демократичному суспільстві

користування за власним вибором;

• на відміну від підприємницького сектору, де діє комерційна таємниця, діяльність державних установ має бути прозорою для преси і громадськості.

З приводу всього цього можна зауважити, що ніхто не заперечує, що менеджмент у державному секторі відрізняється від біз-нес-менеджменту (цілями, сутністю, формами), це цілком зрозуміло. Але так само зрозуміло, що менеджмент (як система управління) об'єктивно функціонує як на макро- (державному) рівні, так і на мікрорівні, як на рівні державного, так і приватнопідприємницького секторів економіки і фінансів з різними функціональними завданнями і суттю. Які б нові терміни ми не формулювали, управління завжди залишається управлінням.

За поширеним переконанням, термін "менеджмент" увійшов у науковий і практичний вжиток завдяки праці Фредеріка Тейлора "Принципи наукового менеджменту" (1911 р.). Насправді заслуга у формулюванні даного терміна, призначеного для опису нових для свого часу управлінських технологій, належить іншому американцю — співробітникові Тейлора Луїсу Брандейсу (1856— 1941). "Першу половину XX століття науковий менеджмент був євангелієм, а Фредерік В. Тейлор — його пророком".

Синтезуючи погляди західних економістів і їхні підходи до розуміння дефініцій "бюджетний менеджмент" і "бюджетне адміністрування", ми розуміємо під бюджетним менеджментом сукупність заходів, форм і методів аналітичної, організаційної й оперативної діяльності персоналу фінансового відомства та інших державних інституцій щодо формування і витрачання (розасигнування) бюджетних, коштів у поєднанні з розпорядчими і контрольними діями на всіх фазах бюджетного процесу. Бюджетний менеджмент — наріжний камінь державного управління. Адже він є могутнім інструментом демократії, завдяки якому уряд перебуває під контролем електорату. За його допомогою здійснюють регулювання економічних і соціальних процесів у країні. Бюджетний менеджмент — ділова сфера в тому розумінні, що відповідає критеріям прикладної економіки, передбачаючи розподіл дефіцитних фінансових ресурсів між безліччю конкуруючих потреб.

Під таким кутом зору бюджетний менеджмент, або управління бюджетом, є поняттям ширшим від бюджетного адміністрування, а податковий менеджмент — від податкового адміністрування, в якому адміністративних заходів більше, ніж власне економічних. Отже, бюджетне адміністрування поряд з бюджетуванням є невід'ємною складовою бюджетного менеджменту й означає певну сукупність методів діяльності персоналу фінансових органів з управління процесами мобілізації доходів бюджету та їх використання.

Предметом бюджетного адміністрування як галузі знання є наукове обгрунтування ефективності даних методів та управлінських технологій. Відповідно різновидами бюджетного адміністрування є адміністрування видаткової частини бюджету, фіскальне (податкове) адміністрування.

Як засоби управління бюджетний менеджмент і бюджетне адміністрування передбачають процеси суспільного вибору, приймання рішень, а також ієрархічного підпорядкування і здійснення владних повноважень одних осіб відносно інших. У менеджменті переважають економічні та організаційні моменти, в адмініструванні — командно-дисциплінарні та процедурні.

В історичній ретроспективі розвиток тієї сукупності знань, які сьогодні становлять зміст бюджетного менеджменту і бюджетного адміністрування, розпочався з фіскального адміністрування. Перші засади фіскально-адміністративної науки були розроблені так званими камералістами — представниками першої науково оформленої німецької школи економічної, фінансової та адміністративної думки, що склалася в XVI—XVIII ст.1 Об'єктом камералістики як науки були механізми державного управління та збору доходів, призначених для задоволення державних потреб. Усі положення камералістики пронизував пафос державності.

Завдяки своїм функціям держава контролює правильність, закономірність, доцільність розпорядження матеріальними та іншими ресурсами всіма державними організаціями. Якщо оцінювати значення різних видів державного контролю, то перше місце посідатиме бюджетний контроль. У західній літературі бюджетний контроль визначається як нагляд контрольних органів за виконанням бюджету, доцільністю діяльності фінансованих державою установ (організацій, підприємств, програм), правомірністю фінансових операцій, дотриманням державних інтересів у бюджетній сфері.

На Заході поступово склалися умови для ефективного виконання органами бюджетного контролю їх функцій. А саме: незалежність контролю, що забезпечується підпорядкованістю законодавчому органу, статусом тривалої незмінюваності відповідальних працівників і навіть довічним перебуванням на своїй посаді, високим рівнем їх матеріального утримання; загальність контролю, тобто вільний доступ до документації, охоплення контрольними операціями всіх відомств; комплексність попередніх, поточних і подальших контрольних дій; публічність, тобто відкритість, гласність результатів контрольної діяльності.

Предмет бюджетного контролю — сфера фінансових операцій і руху грошових потоків, пов'язана зі створенням, розподілом і використанням бюджетів і позабюджетних фондів; узагалі фінансовий стан держави з кількісного, формального та якісного поглядів. До завдань контролю входить повне розкриття змісту фінансових операцій, які стосуються його предмета; надання інформації, необхідної для управління формуванням і виконанням бюджетів; здійснення контролю за державними доходами, видатками, позабюджетними фондами, а також державною власністю та іншими активами. Отже, маючи таке коло завдань, бюджетний контроль, крім власне сфери бюджету, торкається досить широкого спектра адміністративних, господарських, правових і етичних питань. Суспільна значущість бюджетного контролю полягає в захисті фінансових і майнових інтересів держави, підтриманні фінансової дисципліни виконання бюджету.

У країнах з розвиненою економікою функціонування органів бюджетного контролю обумовлене чинниками загального і спеціального характеру: існуванням громадянського суспільства й ефективними, науково розробленими технологіями контрольної роботи. За своїм політичним походженням та теоретичним обґрунтуванням бюджет і бюджетний контроль тісно пов'язані з доктриною поділу влади, якою пронизаний увесь суспільно-політичний устрій у країнах зі сталою демократією. За характером діяльності й статусом контрольних органів у світі склалися дві системи фінансового (бюджетного) контролю: адміністративна й у формі рахункових палат.

Батьківщина адміністративної системи фінансового контролю — Англія, звідки вона перейшла до США. Риси фінансового (бюджетного) контролю, організованого на адміністративних засадах, були властиві дореволюційній Росії, а потім успадкувалися й абсолютизувалися Радянським Союзом. Елементи адміністративної фінансово-контрольної системи зберігаються і в Україні.

Адміністративний контроль здійснюється за ознакою ієрархічної підлеглості зверху вниз. У цій системі центральна роль належить спеціальним органам фінансового контролю як відособленим урядовим інституціям. У США такою установою є Головне контрольно-ревізійне управління (ГАО), котре наділене функціями тлумачення фінансового законодавства, тобто складання підзаконних нормативних актів (інструкцій, циркулярів), а також щорічних рекомендацій президенту й конгресу щодо виконання федерального бюджету і фінансового стану країни.

Крім того, ГАО контролює законність і ефективність фінансових операцій, здійснюваних урядовими відомствами, стежить за


 
Загрузка...