REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Фінанси → Категорії з курсу Теорія фінансів

чи цілей.

Очікування - ситуація, за якої поведінка об'єктів ринкової господарської системи залежить не лише від подій, які мали місце в минулому або відбуваються в даний момент, а й від того, що може відбутися.

Планування як функція менеджменту - це особливий вид управлінської діял-сті, за допомогою якого створюється орієнтир майбутньої діяльності фірми.

Потреби - відчуття фізіологічного, психологічного чи соціальною дискомфорту, нестача чого-небудь або необхідність у чомусь.

Предмет науки управління - процеси створення, функціонування і розвитку організаційних утворень (підприємств, виробничих систем, а також систем відносин управління, які об'єктивно виникають на різни стадіях суспільного т індивідуального відтворення матеріальних благ).

Прийняття рішень - у вузькому розумінні - вибір найліпшого рішення множин альтернатив варіанті, у широкому - діяльність по визначенні політики управління (від підприємства до держави), яка означає не тільки вибір а й підготовку до нього, збір необхідної інформації. вибір засобів досяг-ня мети, визначення ресурсів для забезпечення прийнятого рішення до виконавців.

Принцип - в економіці базис, вихідне положення економічної теорії, основне правило (керівний напрям) організації конкретної економічної діяльності.

Розподіл праці ієрархічний - розподіл робіт за рівнями ієрархії управління.

Розподіл праці кваліфікаційний - розподіл працівників у відповідності з їх кваліфікацією, стажем роботи та особистими здібностями.

Розподіл праці посадовий - розподіл управлінських працівників у відповідності з їх компетенцією.

Розподіл праці професійний - диференціація управлінських працівників у відповідності з їх професійною підготовкою.

Розподіл праці технологічний - диференціація процесу управління на операції по збору, передачі, зберіганню та перетворенню інформації.

Розподіл праці функціональний - виділення функцій, необхідних для управління організацією.

Службовці (технічні виконавці) - обслуговують діяльність спеціалісті та керівників, виконують інформаційно-технічні операції.

Спеціалісти - аналізують інформацію та готують варіанти рішень для керівників.

Стиль управління - скупість методів, прийомів та дій, найбільш-характерних для керівника в його стосунках із підлеглими, найбільш звична манера поведінки з підлеглими.

Стиль управління авторитарний – заснований на централізації повноважень, структуруванні роботи підлеглих та використовує елементи спонукання.

Стиль управління анархічний - характеризується уникненням керівника від відповідальності за діяльність підлеглих та не дозволяє їм контролювати власну діяльність.

Стиль управління демократичний - здійснюється через демократичні норми, правила, процедури.

Стиль управління ліберальний - характеризується наданням підлеглим повної свободи у визначенні власних цілей діяльності, мінімальною участю керівника в управлінні колективом та відповідальністю керівника за діяльність підлеглих.

Стиль управління тоталітарний - здійснюється на базі повної централізації влади та повноважень та використовує спонукання, підкорення.

Теорія комплексна Л. Портера і Е. Лоулера - включає елементи теорії очікувань і теорії справедливості. Передбачає задоволення чи незадоволення працівника внаслідок отриманої винагороди за рівень досягнутих результатів при виконанні конкретних завдань, який у свою чергу визначається затраченими зусиллями, здібностями, характером та оцінкою ролі працівника.

Теорія очікувань В. Врума — передбачає такі очікування: „затрачені зусилля -

очікування певного рівня результатів , „отримані результати - очікування певної винагороди", „очікування цінної винагороди, яка здатна задовольнити потреби". Невід'ємність урахування усіх видів очікування.

Теорія потреб А. Маслоу - базується на виділенні потреб первинних (фізіологічні, безпеки і захищеності) і вторинних (соціальні, поваги, самовираження). Причому поведінка людей визначається потребами нижчого порядку (первинними потребами), але після їх задоволення мотивуюча дія цих потреб припиняється.

Теорія потреб Д. Мак-Клелланда - базується на приділенні основної уваги потребам високого порядку, оскільки потреби нижчого порядку вже задоволені. основними потребами, що мотивують людину, виз-ся потреби у владі, успіху, причетності.

Теорія потреб М. Туган-Барановського базується на виділенні фізіологічних, статевих, альтруїстичних потреб, симптоматичних потреб та інстинктів і потреб практичного характеру. Причому особливе значення відіграє приналежність до народностей, моральні і релігійні погляди.

Теорія справедливості С. Адамса - дотримування принципів справедливості та об'єктивності при встановленні та розподілі винагород. Врахування можливої реакції працівників на несправедливе мотивування.

Управлінська праця - праця робітників апарату управління, частина сукупної загальної праці. Предметом У.п. є інформація, необхідна для управління виробництвом, продуктом праці - управлінське рішення як різновид інформації, а об'єктом - колектив працівників, безпосередньо залучений до виробництва матеріальних благ.

Управлінське рішення - це розумовий, емоційний та правовий акти, що протікаю у часі, по вибору однієї з наявних альтернатив, який здійснює керівник в межах своїх повноважень.

Функції менеджменту — відносно відокремлені напрями управлінської діяльності (трудові процеси в сфері управління), які забезпечують управлінську дію(планування, організація, мотивація, контроль). Вони відображаються суть і зміступравлінської діяльності на всіх рівнях управління.

Школа адміністративного управління (класична школа) - це концепція управління яка базується на розробці і використанні універсальних принципів і санкцій управління підприємством, таких як: структура виробництва, розподіл праці, централізація, ініціатива, планування, дисципліна, система заохочень, підпорядкованість особистих інтересів загальним). Школа людських відносин - це концепція управління, яка в центр уваги ставить колектив працівників, відносини в середині колективу.

Школа математична (або кількісний підхід) - це концепція управління, яка взується на використанні математичних методів в управлінні.

Школа наукового управління - це концепція управління, яка виходить з того, що використовуючи спостереження, заміри, логіку й аналіз можна, вдосконалити багато операцій ручної праці, з метою досягнення більше ефективності.

Школа поведінських наук - це концепція управління, яка в центр уваг ставить працівника та використання його потенціалу.


 
Загрузка...