REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Фінанси → Іспит з курсу Теорія фінансів 3

1. Призначення та роль фінансів

Призначення фінансів — забезпечити необхідні умови для здійснення процесу створення, розподілу й використання ВВП в державі. Це досягається шляхом створення й використання різноманітних фондів фінансових ресурсів на всіх етапах діяльності держави, підприємців і кожного громадянина

Фонди фінансових ресурсів, які обслуговують економічні процеси, є досить різноманітні як за методами створення, напрямками використання, рівнем відображення інтересів, так і за суб'єктами економічної діяльності, методами виробничої й суспільної інтеграції та кінцевою метою відповідного виду діяльності.

Найважливіша роль належить фінансам на рівні господарських структур. Тут створення й використання фондів фінансових ресурсів спрямовані на підвищення ефективності господарської діяльності, тобто одержання високої норми прибутку на вкладений капітал.

Вплив фінансів на ефективність виробництва на рівні господарської структури має свої обмеження, зумовлені обмеженістю ресурсів у кожній одиниці господарювання. Звісно, кожна певна виробнича структура повинна мати можливість створювати за результатами своєї діяльності фонди фінансових ресурсів, достатні за своїм обсягом для стимулювання соціального розвитку, високих результатів виробництва, його розширення та удосконалення.

Роль фінансів найвідчутніше проявляється при розв'язанні соціальних проблем.

Вирішальна роль у задоволенні соціальних потреб належить фондам, які створюються державою. За нинішніх умов у більшості країн світу державою все більше виділяється коштів на вирішення соціальних питань, які одержали назву суспільних благ і послуг. Ці блага й послуги є неречовими, нетоварними, але вони істотно впливають на рівень добробуту та якість життя.

Суспільні блага й послуги включають асигнування на національну безпеку й правопорядок, оборону, захист довкілля, освіту, охорону здоров'я, науку, спорт тощо.

На сьогодні в світі існує наукова теорія суспільних благ, біля витоків якої стояли відомі вчені, лауреати Нобелівської премії Бюкенен і Самуельсон. За теоретичними постулатами обмін за схемою "блага — податки" триває доти, доки корисність послуг перевищує податкову "ціну".

Загалом, можна дійти висновку, що в сучасних умовах, використовуючи фінанси, держава виконує соціальну функцію суспільного добробуту. Фонди фінансових ресурсів, що створюються державою й використовуються для задоволення соціальних потреб, відіграють вирішальну роль для досягнення зазначеної мети. Фонди фінансових ресурсів, що створюються й використовуються підприємницькими структурами та населенням, теж у відповідній формі регулюються державою через визначення переліку платних послуг, норм плати тощо.

6. Становлення та розвитокподаткової системи У(ПСУ).

Нині в Укр створено П-ву с-му, яка дає змогу мобілізувати кошти в розпорядження держ, здійснювати їх розподіл і перерозподіл на цілі еко та соц розвитку. Однак ПСУ виявилася неадекватною щодо умов перехідної еко, створила значні П-ві навантаження на суб'єктів госп-ня, призвела до невиправданого вилучення обігових коштів підпр, виникнення додаткової потреби у кредитних ресурсах. Значними вадами ПС є: 1.нестабільність у ставках П, у визначені бази та періодів оП-ня; 2.надмірна кількість П-их пільг зумовила необгрунтований перерозподіл ВВП, створила неоднакові еко умови для госп-ня. Усе це призвело до виникнення значного тіньового сектора еко, ухилення від оП-ня, П-вої заборгованості. Аналіз еко стану держави свідчить, що без реформування П-вої с-ми змінити ситуацію на кращу не можна. Головними чинниками, що зумовлують необхідність П реформи є: 1.зміна форм власності, умов еко ринку, соц-еко орг-ї суспільства, що створює основу для реформування, визначає напрямки та цілі П-их реформ; 2.закономірний сусп розвиток, що проявляється в постійному намаганні суспільства оптимізувати П-ву с-му і неможливості досягнення цього; 3.зміна концепції оП-ня, яка має відображати соц-еко стан та зміну пріорітетів держави. Удосконалення с-ми оП-ня має відбуватися шляхом поступового зниження П-вого тягаря у процесі поетапної П-вої реформи. Основними ел-ми П-воїреформи повинні бути: 1.науковообгрунтована держ політ доходів, законодавче закріплення якої повинне бути відображенне в П-му кодексі; 2.система оП-ня має бути складовою держ мех регул-ня руху певних галузей еко; 3.с-ма оП-ня повинна мати інвест та соц спрямованість; 4.зміни в с-мі оП-ня повинні здійснюватись одночасно з реформуванням с-ми оплати праці, пенсійного забезпечення і вдосконалення соц сфери; 5.основу ПС мають становити прямі П; 6.застосування при оП-ні обгрунтованої диференціації ставок П-ів залежно від видів діяльності та розміру одержаного доходу; 7.ліквідація П-их пільг, які спияють неоправданому перерозподілу доходів. Пільги можуть надаватися на певний строк і за умови викор-ня вивільнених коштів на визначені державою потреби; 8.умови оП-ня повинні бути прості і зрозумілі платникам; 9.чітке розмежування прав органів місцевого самоврядування у сфері оП-ня.

2. Прямі і не прямі податки їх переваги і недоліки.

Прямі П встановлюються безпос щодо платників і сплачуються за рахунок їхніх доходів, а сума податку безпосередньо залежить від розмірів об'єкта оподаткування. Прямі податкивилучаються безпосередньо з власників майна, одержувачів доходів.

Прямі П сприяють такому розподілу П-ого тягаря, за якого більше платять ті члени суспільства, котрі мають вищі доходи. Такий принцип оП-ня більшістю економістів світу визнається найсправедливішим. Разом з тим форма прямого оП-ня потребує і складного механізму стягнення П-ів, бо виникають проблеми обліку об'єкта оП-ня й ухилення від сплати. Тому, незважаючи на справедливість прямих П-ів, П-ва с-ма не може обмежуватися тільки ними. Це був би однобокий підхід, який згубний для будь-якої системи. Прямі податки:

- Реальні (земельний, домовий, на цінні папери), - Податки з прибутків (з населення, з корпорацій, на приріст капіталу, на спадщину, майновий),

Непрямі П встановлюються в цінах товарів та послуг і сплачуються за рахунок цінової надбавки, а їх розмір для окремого платника прямо не залежить від його доходів. Наголошуємо на тому, що, тільки прямо, бо оскільки непрямі П включаються в ціни, то їх платить в абсолютному розмірі більше той, хто більше споживає, а більше споживає той, хто має вищі доходи. Непрямі податкивилучаються у сфері реалізації або споживання товарів та послуг, тобто перекладаються на споживача. Непрямі податки: - ПДВ - Акцизи на окремі види товарів, - Мита: за походженням (експортні, імпортні), за цілями (фіскальні, протекційні, антидемпінгові), за ставками (специфічні, адвалерні, змішані).

Переваги непрямих П: 1) ці П сплачує багато платників за місцем створення нової вартості; 2) простота обрахування; 3) широка база оП-ня , що сприяє зростанню дох-в бюджету, вилученню П на всіх етапах руху товарів, сприяє рівномірному розподілу податкового тягаря між усіма суб'єктами підпр-кої діял-ті; 4)можливість застосування


 
Загрузка...