REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Історія → Порядок формування та повноваження правоохоронних органів за чинною Конституцією України

КУРСОВА РОБОТА

на тему:

Порядок формування та повноваження правоохоронних органів за чинною Конституцією України

ПЛАН

Вступ

 • Поняття та види правоохоронних органів України

 • Органи прокуратури в системі правоохоронних органів України

  2.1. Повноваження органів прокуратури

  2.2. Структура та порядок формування органів прокуратури

 • Міністерство юстиції України як правоохоронний орган України

  3.1. Система та повноваження органів юстиції України

  3.2. Порядок формування та повноваження обласних управлінь юстиції

  3.3. Формування та повноваження районних структур системи органів Міністерства юстиції України

  3.4. Організаційне забезпечення діяльності судів – один з основних напрямків роботи Міністерства юстиції України і його органів

 • Порядок формування та повноваження органів служби безпеки України

 • Місце та роль Міністерства внутрішніх справ та його органів у системі правоохоронних органів України

 • Адвокатура в системі правоохоронних органів

  Висновки

  Список нормативно-правових актів та використаної літератури

  Вступ

  Розбудова України як демократичної, правової, соціальної держави, закріплення в Конституції України положення про найвищу соціальну цінність людини, її життя і здоров'я, честі і гідності, недоторканості і безпеки вимагає формування нових підходів до захисту прав людини.

  Віднині головним змістом і спрямованістю діяльності держави стають права і свободи людини та гарантії їх здійснення. Утвердження та забезпечення цих прав і свобод Конституція України покладає на державу як її головний обов'язок. Діяльність щодо охорона прав та законних інтересів громадян, фізичних та юридичних осіб від протиправних посягань, забезпечення неухильного дотримання законності та громадського порядку, боротьба зі злочинами та іншими правопорушеннями прийнято називати правоохоронною діяльністю. У широкому розумінні правоохоронна діяльність – це діяльність усіх державних органів та недержавних організацій щодо забезпечення дотримання прав і свобод громадян, їх реалізації, законності та правопорядку. У вузькому розумінні правоохоронна діяльність – це діяльність спеціально уповноважених органів (державних та недержавних) з охорони права від правопорушень, що здійснюється у встановленій законом формі згідно з компетенцією того чи іншого органу.

  Для здійснення цієї діяльності реалізуючи свою правоохоронну функцію, держава створює систему правоохоронних органів.

  У юридичній літературі немає єдиного підходу до визначення поняття правоохоронні органи. Одні науковці до їх складу відносять суди, органи прокуратури, служби безпеки, органи внутрішніх справ, Міністерство юстиції та його органи на місцях, органи пожежної безпеки, адвокатуру, нотаріат, мотивуючи це тим, що всі вони охороняють права та законні інтереси особи. На нашу думку, такий підхід є невиправданим, оскільки в такому випадку до правохононних органів необхідно віднести всі органи, які створюються та функціонують в державі, оскільки так чи інакше їх діяльність спрямована на захист прав громадян. Однак, окермі з перелічених органів виконують конкретизовано вузькі функції. Так суд є перш за все органом правосуддя. Саме це його основне призначення. Тому найбільш обґрунтованим, на нашу думку, є та позиція, згідно якої до правоохоронних органів відносять: органи прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, юстиції, адвокатури.

  На основі аналізу Конституції України, чинного законодавства і наукових теоретичних положень в даній роботі окреслюється порядок формування та компетенція правоохоронних органів на основі специфічних ознак, за допомогою яких можна віднести їх до категорії правоохоронних.

  1. Поняття та види правоохоронних органів України

  Для реалізації функцій правоохоронної діяльності створюються певні органи, які традиційно називаються правоохоронними. На сьогоднішній день в законодавчому порядку чітко не визначено, які саме органи слід віднести до правоохоронних. Тому серед науковців і практиків це питання вирішується неоднозначно: різні автори відносять до правоохоронних різні органи. Для віднесення того чи іншого органу до категорії правоохоронних, слід враховувати роль, значення і питому вагу цього органу в загальній масі повноважень з реалізації правоохоронної діяльності. Наприклад, для органів пожежної охорони, командирів військових частин, начальників виправно-трудових установ, капітанів кораблів, що перебувають у далекому плаванні, функції дізнання є далеко не основними в їх повсякденній діяльності, хоча за законом вони повинні провести дізнання у випадку вчинення злочину [22, c. 8]. Виконання функцій дізнання для цих органів є незначною, хоча і важливою, ділянкою роботи у порівнянні з тими завданнями, які стоять перед ними. Тому віднесення всіх цих та деяких інших органів до правоохоронних було б неправильним.

  З врахуванням висловленого до правоохоронних органів можна віднести органи прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, юстиції, адвокатури та ряд громадських формувань, основне завдання яких полягає в сприянні успішній реалізації правоохоронної діяльності.

  2. Органи прокуратури в системі правоохоронних органів України

  2.1. Повноваження органів прокуратури

  Основна мета діяльності органів прокуратури полягає в здійсненні вищого нагляду за додержанням і правильним застосуванням законів України, спрямована на утвердження верховенства закону; зміцнення правопорядку і має своїм завданням захист від неправомірних посягань:

  • закріплених Конституцією України незалежності держави, суспільного і державного ладу, політичної та економічної системи, прав національних груп і територіальних утворень;

  • гарантованих Конституцією, іншими законами України та міжнародними правовими актами соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод людини та громадянина;

  • основ демократичного устрою державної влади, правового статусу місцевих Рад депутатів, органів територіального громадського самоврядування [26, c. 27].

  Працівники прокуратури не можуть належати до будь-яких політичних партій чи рухів.

  Під функціями розуміються основні напрямки діяльності того чи іншого органу, в яких знаходять свій вираз сутність, завдання і цілі конкретного органу. До основних функцій органів прокуратури відносяться:

  • нагляд за додержанням законів усіма органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами та громадянами;

  • нагляд за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу із злочинністю та іншими правопорушеннями і розслідують діяльність, що містять ознаки злочину;

  • розслідування діянь, що містять ознаки злочину;

  • підтримання державного обвинувачення, участь у


 •  
  Загрузка...