REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Історія → Поняття та різновиди державного режиму

Курсова робота

Поняття та різновиди державного режиму

План

Вступ.............................................................................................3

РОЗДІЛ 1: Поняття та особливості державного режиму..........................5

  • Поняття, форми та ознаки державного режиму...............................5

  • Види державних режимів............................................................7

    РОЗДІЛ 2: Характеристика особливостей антидемократичних режимів...10

    2.1 Особливості та форми прояву авторитарного режиму........................10

    2.2 Сутність та різновиди тоталітарного режиму..................................12

    РОЗДІЛ 3: Сутнісна характеристика демократичного режиму...............16

    3.1 Поняття та види демократичного режиму......................................16

    3.2 Особливості утвердження демократичних інституцій в Україні...........20

    Висновки.......................................................................................27

    Використані джерела.......................................................................29

    Вступ

    Своєрідність конкретного державного режиму будь-якого історичного періоду визначається насамперед ступенем зрілості суспільства і державного життя, задачами й цілями, що ставить перед собою держава. Іншими словами, категорія державного режиму безпосередньо залежить від його змісту і визначається ним.

    Будь-яка держава є єдина по суті, змісту й формі. Щоб вона активно функціонувала, щоб якісно й корисно діяв її механізм, потрібна чітко організована державна влада, яка, забезпечуючи цілісність і безпеку суспільства, здійснювала б керівництво суспільством в інтересах домінуючої частини населення, а також управління загально – суспільними справами. На думку відомого юриста й філософа І.А. Ільїна, форма державного режиму не "політична схема", байдужа до життя людей, а жива організація влади народу. "Потрібно, щоб народ розумів свій життєвий устрій, вмів організовуватися, щоб поважав закони цього устрою і вкладав свою волю в цю організованість".

    Типологія держав тісно зв'язана з поняттям державного режиму. Особливості кожного конкретного типу держави встановлюються на основі аналізу його організаційного апарату, методів здійснення державної влади.

    Базовою основою державно-правового будівництва в Україні є українська політико-правова доктрина, яка базується на гарантії прав людини й нації, а саме питання дотримання прав і свобод людини й громадянина є тісно пов'язане з поняттям державного режиму.

    На межі двох тисячоліть у світі проходять складні, суперечливі й глибокі зміни й перетворення. Сказане відноситься перш за все до України, яка лише 14 років тому вирвалась з радянської імперії, відмовившись від політики соціалістичної країни. Адже саме в нашій країні після історичних подій на президентських виборах 2004 року триває перехід від командно-адміністративної до ринкової економіки, саме тут поступово формується громадянське суспільство і правова держава. Подібні перетворення потребують адекватних змін у державному управлінні і правовому регулюванні. В перехідний період порівняно швидко змінюються суспільні відносини, державні органи і діюче законодавство. Усе це ставить перед нами непрості задачі.

    Актуальність теми наукового дослідження зумовлена проблеми удосконалення державного режиму в Україні. На сьогодні це одне з найосновніших питань для кожного громадянина України, зокрема, та держави в цілому. Врахування цих питань – необхідна передумова побудови в Україні саме такої держави, яка могла б посісти гідне місце в Європейській та у світовій співдружності держав.

    Об'єктом дослідження в цій роботі є власне державний режим як сукупність прийомів, методів, форм, способів здійснення політичної державної влади в суспільстві, і розглядати його видається більш доцільним шляхом висвітлення його закономірностей і різновидів на основі їх співвідношення і поєднання.

    Основним ж предметом дослідження виступають особливості здійснення різних видів політичного режиму, їх вплив на суспільство та окрему особу.

    Виходячи з наведених положень метою даної курсової роботи є прагнення на підставі комплексного аналізу вчень провідних науковців і практиків як України так інших країн дослідити правову природу державного (політичного) режиму, з'ясувати основні його типи, а також зробити детальний аналіз форм здійснення державного режиму як в зарубіжних країнах, так і в Україні.

    Досягнення зазначеної мети можливе у процесі вирішення таких завдань:

    – визначити поняття і суть державного та політичного режимів;

    – розкрити види та ознаки державного режиму;

    – проаналізувати особливості демократичних та антидемократичних режимів;

    – охарактеризувати особливості утвердження демократичних інституцій в Україні, тощо.

    РОЗДІЛ 1: Поняття та особливості державного режиму.

    1.1 Поняття, форми та ознаки державного режиму.

    Реальна роль тих чи інших інститутів державної влади, справжній стан демократії, способи управління в тій чи іншій країні знаходять своє відображення в понятті державного режиму.

    Режим - управління, сукупність засобів і методів здійснення економічної і політичної влади пануючого класу.

    Державний режим означає сукупність прийомів, методів, форм, способів здійснення політичної державної влади в суспільстві, і характеризує ступінь політичної свободи, правове положення особи в суспільстві, а також тип політичної системи, що панує в країні.[15,c.95]

    Слід враховувати, що державна влада для вирішення своїх задач використовує одночасно різні форми і методи. По цьому, оцінюючи той чи інший державний режим, даючи йому відповідну оцінку важливо встановити, які методи здійснення державної влади є головними, провідними, складають домінанту державного режиму. Характер державного режиму в країні, застосування тих чи інших форм і методів державного режиму визначається багатьма чинниками. На нього впливають існуюча в країні партійна система, взаємостосунки між органами держави, прямі та зворотні зв'язки політичних партій, громадських організацій, органів держави з населенням, пануюча в суспільстві ідеологія, рівень політичної культури, традиції і багато інших обставини. Проте головним чинником є характер державної влади: демократична влада, що спирається на волю народу, має своїм наслідком демократичний режим; влада, що захищає інтереси певного класу, соціального шару, корисливі інтереси клану веде до диктаторських і тоталітарних режимів.

    Зміст державного режиму визначається взаєминами між двома політичними субстанціями – владою і свободою. Саме обсяг повноважень влади, способи і методи її діяльності, ступінь свободи індивідів дозволяють належно оцінити характер існуючому в суспільстві державного режиму.

    Ознаками виділення державного режиму в окремій тип є:

    • спосіб формування органів влади;

    • співвідношення між гілками


  •  
    Загрузка...