REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Історія → Українська правова держава. Роль молоді в її розвитку

Тема:

українська правова держава. Роль молоді в її розвитку.

План

1. Розвиток ідеї правової держави

2. Основні ознаки правової держави.

3. Шляхи побудови правової держави в України.

Розвиток ідеї правової держави

Ще в стародавніх Греції та Римі деякі філософи висловлювали думки про доцільність панування в країні закону. Прибічниками цього були Солон і Геракліт, Платон і Аристотель. Але в умовах рабовласницького і феодального суспільства їхні ідеї не були реалізовані.

На основі знань з історії спробуйте пояснити, чому в рабовласницькому і феодальному суспільствах ідея правового суспільства не знайшла підтримки і розвитку?

По-новому ці ідеї були сприйняті в період формування капіталістичних відносин у країнах Європи. Саме тоді народилися ідеї поділу влади (її автор — Ш. Л. Монтеск'є), рівності усіх членів суспільства перед законом та інші, втілившись у правових актах новостворених буржуазних держав — Декларації прав людини і громадянина у Франції (1789), конституціях США (1787) і Франції (1791). Ідеї правової держави розвивали у своїх творах Ш. Л. Монтеск'є, Дж. Локк, І. Кант.

В Україні вперше ідея рівності всіх людей з'являється в Литовському статуті 1588 року. У творах українських мислителів-демократів та письменників Г. Сковороди, Т. Шевченка, І. Франка, М. Драгоманова, які писали за часів Польщі, Російської та Австро-Угорської імперій, до складу яких входила територія сучасної України, відстоювалися ідеї переходу до демократичного суспільства, республіканської форми правління, рівності, верховенства закону тощо.

На початку XX століття демократичні ідеї розвитку держави утверджували вчені-правознавці. За часів радянської влади в Україні та в СРСР у цілому було прийнято чимало законів, що відповідали ідеям демократії та правової держави. Одними з найдемократичніших У; світі для свого часу були Конституції СРСР 1936 року т" УРСР 1937 року. СРСР і УРСР підписали і ратифікували багато міжнародних угод, декларацій, серед яких Загальна декларація прав людини, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права та Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права, що діють і сьогодні. Але в умовах радянської влади чимало із цих проголошених на папері норм не було реалізовано.

Після початку перебудови в середині 80-х років ідеї правової держави знову отримали право на існування в наукових дискусіях, на сторінках книжок і періодичних видань.

Завдання побудови України як правової держави було проголошене в перших актах, прийнятих на шляху до незалежної української держави на початку 90-х років минулого століття. Нині цю ідею закріплено в Конституції України.

Основні ознаки правової держави.

Метою створення правової держави в Україні є забезпечення цивілізованого функціонування і розвитку громадянського суспільства.

Концепція правової держави в сучасних умовах - це не лише проголошення основних принципів і рис, що складають теорію такої держави, а й необхідність реального формування нових соціально-політичних інститутів, котрі замінили б закриту авторитарну політичну систему на відкриту демократичну систему, яка діяла б на засадах панування права (правового закону) в суспільстві.

Правова держава нині розглядається як держава, в якій виключно юридичними засобами забезпечуються верховенство права, реальне здійснення, охорона, захист і поновлення порушених прав громадян, взаємна відповідальність держави та особи, контроль і нагляд за утворенням і застосуванням юридичних законів. Метою створення правової держави в Україні є забезпечення цивілізованого функціонування і розвитку громадянського суспільства.

Отже, правова держава в Україні може розглядатись як політико-юридична форма організації суспільного життя, що належить до таких фундаментальних соціальних цінностей, як права людини і громадянина, конституціоналізм, демократія тощо.

Основні риси правової держави в Україні:

а) верховенство і панування правового закону;

б) постійне утвердження суверенітету народу як єдиного джерела державної влади;

в) здійснення поділу влади на законодавчу, виконавчу та судову;

г) забезпечення прав, свобод, законних інтересів людини і громадянина, виконання ними своїх обов'язків перед іншими людьми, державою і громадянським суспільством;

ґ) врегулювання взаємовідносин між особою та державою на засадах дозволеності особі робити все, що прямо не заборонено законом, а державним органам — тільки те, що прямо дозволено законом;

д) взаємна відповідальність між особою та державою, відповідальність держави перед особою і громадянським суспільством за свою діяльність;

е) ефективна організація контролю й нагляду за здійсненням законів і режиму законності.

Конституція та закони, як відомо, — це нормативні акти вищої юридичної сили. Але таке визначення законів є формальним. Велике значення має зміст законів, які мають бути демократичними, тобто захищати права і свободи людини, оскільки в противному разі законність як така може виявитися притаманною антидемократичним режимам.

Демократизм змісту законів і утвердження суверенітету народу як єдиного джерела влади знаходить відображення в концепції верховенства парламенту. Тільки парламент як представницький орган, обраний народом, має право приймати закони й контролювати їх виконання, а також є єдиним державним органом, що має право виступати й діяти від імені всього народу.

Важливе значення для утвердження правової держави має принцип поділу влади. Чітке розмежування законодавчих і виконавчих функцій в Україні здійснюється на основі чинної Конституції України (ст. 6). Усі закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України, тобто в Україні діє принцип верховенства правового закону (ст. 8). Зміст і спрямованість діяльності держави визначають права людини та гарантії їх здійснення, а забезпечення та утвердження прав людини є головним обов'язком держави (ст. 3). Права людини проголошуються як невідчужувані й непорушні (ст. 21). Конституція закріплює правовий порядок арештів і тримання під вартою за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставі та в порядку,


 
Загрузка...