REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Історія економічних вчень → Тести Історія економічних вчень

Тема 1. Предмет і завдання курсу

1. Предметом історії ек-них учень є:

історичний процес виникнення, розв-ку та зміни ек-них теорій в ході еволюції людського сус-ва.

2. Визначте, що є предметом історії ек-них учень:

історичний процес створення і розв-ку ек-них те-орій різними напрямами і школами.

3.Вкажіть відмінності предмету історії ек-них учень від предмету ПЕ:

Предметом історії ек-них учень є історичний процес створення і розв-ку ек-них теорій різни-ми напрямами і школами., а предметом ПЕ – ви-робничі (соц-но-ек-ні) відносини, що виникають між людьми в процесі В, обміну, розподілу та спож-ня мат благ.

4.Вкажіть методи досл-ня історії ек-них учень:

історичний, логічний, територіальний, мотиваці-йний

Тема 2. Ек-на думка стародавнього світу та середньовіччя. Меркантилізм.

1.Ідеї мислителів якої країни або країн стали історичною висхідною для сучасної ек-ної науки:

Стародавньої Греції.

2.Ек-на думка Стародавнього світу хар-ся:

відображенням стану соц-но-ек-ого і політичного розв-ку тогочасних сус-в; переважанням натура-льно-госп-ого підходу до ек-них питань;

3.Визначіть історичні умови виникнення меркан-тилізму:

формування світового ринку; розклад феодаліз-му та зародження кап-зму; первісне нагромад-ження капіталу;

4.Які з наведених положень про меркантилізм є вірними ?

1-а теоретична спроба розробки кап-ого способу В; переважання практичної ф-ції ( обгрунтуван-ня ек-ної політики); предметом досл-ня є сфера обігу; джерелом багатства вважається лише зо-внішня торгівля; єдиним справжнім багатством країни є гроші;перше обгрунтування політики протекціонізму;

5.Встановіть відповідність:

А.Монкретьєн -"ПЕ";

Ранній меркантилізм - теорія грошового балансу

Т.Мен - теорія торгового балансу;

Г.Скаруффі - проект єдиної загальноєвропейсь-кої грошової сис-ми;

Пізній меркантилізм - мануфактурна сис-ма.

6.Визначте спільні риси раннього і пізнього меркантилізму:

вони досліджували багатство і джерела його зростання; головна увага зосереджується на сфері обігу, зокрема зовнішньої торгівлі; відоб-ражали інтереси торгової буржуазії, яка уособ-лювала торговий капітал.

7.Укажіть відмінності раннього і пізнього меркантилізму:

ранні ототожнювали багатство з грошима, то пі-зні під ним розуміли надлишок продуктів, які ма-ють на зовнішньому ринку перетворитися на гроші. Виходячи з цього, ранні мер-ти з метою зростання багатства пропонували накопичення скарбів, а пізні виступали за розв-к зовнішньої торгівлі, зокрема посередницької. А також були прихильниками розв-ку мануфактур. Ідеї моне-тарного меркантилізму ґрунтувалися на теорії грошового балансу, мануфактурного мерканти-лізму - торгівельного балансу. Ранні мер-ти бачили в грошах засіб накопичення, а пізні – засіб обігу і тлумачили їх як капітал: Г – Т – Г`.

8.Визначіть найважливішу проблему стародавньої римської літератури:

організіція та методи госп-ня в рабовласницьких латіфундіях; піднесення ек-ки с-г

9.Назвіть основні ек-ні проблеми, які досліджувалися Фомою Аквінським:

католицизм; власність; "справедлива ціна"; ли-хварство.

Тема 3. Класична школа ПЕ

1.Головним зав-ням ПЕ Д.Рікардо вважав:

визначення законів, які управляють розподілом створеного продукту між класами.

2.Назвіть основні положення і особливості класичної школи ПЕ:

За предмет досл-ня брали сферу В,проголосили ідею природного порядку, дію об'єктивних з-нів., принципи ек-ної свободи,ек-ого лібералізму, бу-ли противниками протекціонізму, проблема цін-ності вирішували з позиції трудової теорії в-сті.

3. Визначте відповідність тлумачень категорії "в-сть":

Петті – в-сть створюється працею та природою;

Буагільбер – в-сть визначається працею на ви-добуток золота і срібла;

А. Сміт – в-сть визначається затратами праці в мат В;

Д. Рікардо – в-сть розпадається на зар-пл, при-буток і ренту.

4.Вкажіть позиції, з яких не виходив А.Сміт у своєму досл-ні:

прагнення людей до общинного В; конкуренція.

5.Визначте, що, за А.Смітом, віднесено до основного капіталу?

знаряддя праці; будівлі на фермі;

Тема 4. Еволюція класичної ПЕ в 1-ій пол.XIX ст. Завершення класичної традиції

1.В яких питаннях представники класичної школи і ек-сти "нової хвилі" були одностайні?

щодо ролі мат сфери В в розв-ку сус-ва; щодо об'єктивності ек-них з-нів; щодо ролі ринку в ре-гулюванні ек-ки;щодо ролі вільної конкуренції та раціонального розподілу в-сті; щодо значен-ня проблеми ек-ого розв-ку; щодо можливості втручання держави;

2.Найбільший вплив на розв-к американської ек-ної теорії 1-ої пол. XIX ст. справили:

англійська класична ПЕ;

3.Визначити відповідність:

Д. Рікардо – теорія порівняльних переваг (витр-ат);

Ж. Б. Сей – теорія 3-х факторів В;

Т. Р. Мальтус – "природний" з-н народонаселен-ня;

Н. Сенсор – теорія утримання;

Ф. Бастіа – теорія послуг.

4.Визначте історичні умови еволюції класичної школи в I половині XIX століття :

поява періодичних ек-них криз надВ; загострен-ня ек-них протиріч кап-зму; вихід на історичну арену робітничого класу

5.Назвіть найбільш відомих представників класичної школи 1-ої пол. XIXст:

Мальтус, Мілль, Сеніор, Дж. Стюарт Мілль, Сей, Бастіа, Кері.

6.Порівняйте ідеї Ф.Бастіа та Г.Ч.Кері. Зазначте спільні риси та відмінності їх теорій:

Бастіа - прихильник ідеї лібералізму, проти про-текціонізму. Противник соціалізму і комунізму. У 1850р.-"Гармонія інтересів" . Кап-зм забезпечує гармонію інтересів на основі дії об"єктивних ек-их з-нів Узгодження інтересів відбувається на основі обміну і спож-ня, в-сного відношення, 2 послуг, що обмінюються .Звідси виводить "роз-поділ" за вкладом кожного у В. "З-н зменшення" у сукупному продукті Кері – 1850 "Гармонія інте-ресів". Не спиймає ідеї Рікардо, Мальтуса, а на-слідує ідеї Сміта, Прихильник ідеї протекціоніз-му. Теорія в-сті - пише про ідею в-сті, яка існує в людському розумі. В основі розподілу нац-ого багат. лежать в-сні відношення. Розподіл відбу-вається на основі вкладу кожного у В, забезпе-чується гармонія інтересів.

7.Визначте основні з-ни ринку, сформульовані Ж.Б.Сеєм:

чим більше виробників і екстенсивніший ринок – тим більше спож-чів і тим прибутковіший він для виробників; кожен виробник зацікавлений в успішній діяльності ін.; імпорт позитивно впли-ває на розв-к обміну.

Тема 5. Критичний напрям ПЕ. Формування соціалістичних ідей

1.Визначити відповідність:

С.Сісмонді - теорія реалізації ("третіх осіб"); за-сновник критичного напрямку в ПЕ; ек-ний рома-нтизм;

П.Прудон - теорія


 
Загрузка...