REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Історія економічних вчень → Економічна історія

Економічна історія

1. Меркантилізм: його суть, основні риси та еволюція. 3

2. Історичні передумови виникнення і загальна характеристика класичної ПЕ. 4

3. Ек-не вчення А. Сміта 5

4. Виникнення та суть маржиналізму. 6

5. К. Маркс 7

6. Теорії в-сті та додаткової в-сті К. Маркса 8

7. Економічна теорія Туган-Барановського 9

8. Теоретична сис-ма та ек-на програма Дж. М. Кейнса. 10

9. Інвестиційна теорія циклів Хансена 12

10. В.Ойкен та його концепція "ідеальних типів госп-их систем". 13

11. Монетаризм Фрідмена 14

12. Теорія "ек-ки пропозицій". А. Лаффер, 15

13. Теорія раціональних очікувань. 16

14. Теорія трансакційних витрат та ек-на тео-рія прав власності Р. Коуза. 17

15. Сучасні зх теорії трансформації економіки. Гелбрейт, Ростоу, Друкер. 18

16. Буржуазна пе 21

17. Загальна хар-ка інституціоналізму та основні етапи його р-ку. 22

17. Ранній інституціоналізм та його головні напрями. 23

1. Меркантилізм: його суть, основні риси та еволюція.

1-им проявом ек-них ідей буржуазного сус-ва став меркантилізм. У Зах. Європі він зародився вже у XV ст., але великого поширення набув у XVII ст. Головна передумова появи меркантилізму - розклад феодалізму та зародження кап-зму.

Прискорило розв-к кап-ого В виникнення світового ринку. (зі здійсненням великих географічних відкриттів XV — XVI ст). Після відкриття Америки й морського шляху навколо Африки почалося небувале пожвавлення зовнішньої торгівлі країн Зах. Європи. Меркантилізм відображав інтереси торгової буржуазії.

У центрі уваги меркантилістів опиняється "породження" грошей грошима. Предмет досл-ня – сфера обігу. Навіть сам термін "меркантилізм", що виник у XVII ст., походить від італійського слова купець. Метод досл-ня — збирання й описування реальних фактів та часткова їх класифікація, тобто вони прямують від конкретного до абстрактного.

Ідеологію меркантилізму розкривають такі головні положення:1). багатством є лише те, що може бути реалізованим і справді реалізується у грошах, тобто багатство — це не що інше, як нагромадження грошей; 2). В створює потрібні передумови для утворення багатства, а тому потребує постійного заохочення й розвитку; 3). Безпосереднім джерелом багатства є сфера обігу, тобто сфера, де продукти перетворюються на гроші; 4). сфера обігу є водночас і джерелом прибутку, що утворюється завдяки продажу товарів за більш високою ціною, ніж ціна купівлі; 5). не будь-який обіг товарів і грошей є джерелом багатства - джерелом багатства є лише зовнішня торгівля; 6). баланс зовнішньої торгівлі має бути активним, тобто треба менше купувати в іноземців і більше їм продавати (проте щодо розуміння активного балансу погляди ранніх та пізніх меркантилістів дуже різнилися).

Конкретна меркантилістська політика і теорія пройшли 2 етапи у своєму розв-ку. Це ранній меркантилізм, (монетарна система), і розвинутий меркантилізм (мануфактурний).

Ранній виник іще до епохи великих географічних відкриттів. Представники - Вільям Стаффорд в Англії таГаспар Скаруффі в Італії. Ранній меркантилізм ґрунтувався на теорії грошового балансу, яка мала 2 зав-ня: по-1-е, залучити в країну якомога більше грошей з-за кордону; по-2-е — зберегти гроші в самій цій країні. Відтак поставала вимога якнайменшого витрачання і якнайбільшого нагромадження грошей у країні з одночасною забороною їх вивезення.

Мануфактурний досяг свого розквіту у XVII ст. Представниками -Томас Мен у Англії,Антуан Монкретьєн у Франції,Антоніо Сєрра в Італії. Виникла власне сис-ма меркантилізму, для якої хар-рною є теорія торгового балансу. Пізні меркантилісти центр ваги перенесли зі сфери грошового обігу у сферу товарного обігу. Вони ставили своїм зав-ням забезпечення активного торгового сальдо.

Отже, в центрі уваги всіх меркантилістів була проблема збагачення країни. У головному й ранні, і пізні меркантилісти єдині — основою основ всієї системи їхніх поглядів було уявлення, що єдиним справжнім багатством країни є гроші. Всі меркантилісти виступають на захист максимального нагромадження грошей. Основна відмінність полягала у різних поглядах на суть активного балансу.

2. Історичні передумови виникнення і загальна характеристика класичної ПЕ.

Розв-к кап-них відносин (17-поч18ст.) спричинив занепад меркантилізму (насамперед у Англії). Інтереси буржуазії переміщуються зі сфери обігу у сферу В. На 1-й план виходить промисловий капітал. Вчення меркантилістів вже не було в змозі вирішити проблеми буржуазії, яка потребувала обгрунтування головних засад кап-ого В, розробки таких категорій як зар-пл, прибуток, рента.

Представники класичної ПЕ (У.Петті, П'єр де Буагільбер, А.Сміт, Д.Рікардо) зробили спробу наукового аналізу сучасних їм вироб-их відносин, використовуючи метод наукової абстракції. Доводили, що в ек-ому житті панують об'єктивні з-ни. Вони не залежать від волі людини, але можуть бути нею пізнані. Класична ПЕ проголосила принцип ек-ної свободи, максимального обмеження впливу держави на ек-не життя. ПЕ стала наукою про категорії й з-ни ек-ого життя. В працях представників класичної ПЕ був даний глибокий аналіз основних категорій товарного госп-ва: товару, гро-шей, цінності (в-сті), капіталу, прибутку зар-пл, ренти.

Класики проголосили ідею природного порядку, економ. свободи, лібералізму. Проблему цінності (вартості) розглядали з позиції трудової теорії (праця – джерело вартості).

Заснував в Англії Уільям Петті (1623-1687) "Трактат про податки і збори"(1662), "Слово мудрим" (1664) , "Політична арифметика" (1676), "Різне про гроші" (1682). Його заслугою є усвідомлення "виробничого" походження багатства, джерелом якого є праця і виробництво. Петті вважається засновником трудової теорії вартості. вперше виокремив категорію НД і розрахував .

Франція – П"єр де Буайльбер (1646-1714) "Докладний опис становища Франції"(1696), "роздрібна торгівля Франції" (1696), "Міркування про природу багатства, грошей, і податків"(1707). Вважає джерелом багатства вир-во (с/г) . Екон. ідеї Буальберга розвинули фізіократи (2-а половина 18 ст.) – прихильники економ. лібералізму.

А.Сміт (1723-1790) "Багатство народів" (1776)

Д.Рікардо (1772-1823) 1817- "Основи політ. економіки та оподаткування".

3. Ек-не вчення А. Сміта

Адам Сміт (1723—1790) Праці: "Досл-ня про природу і причини багатства народів".1776 р

Сміт ставить перед собою наукове завдання ком-плексного досл-ня людини. У своїх працях він розглядає окремі аспекти, сторони людської приро-ди: моральні, громадські, ек-ні. Сміт досліджує "людину ек-ну", однак не ізолює її від 2-х інших аспектів людської природи. Метод, який застосовує Сміт, можна назвати дедуктивно-індуктивним. Він підкреслює, що за умов "природного


 
Загрузка...