REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Інформатика, комп'ютери, програмування → Автоматизація господарської діяльності ВАТ Коломийський сирзавод

Міністерство освіти України

Чернівецький державний університет

ім. Ю. Федьковича

Кафедра електронно-обчислювальних машин

7.09.15.01 "Комп'ютерні та інтелектуальні системи та мережі"

Автоматизація господарської діяльності

ВАТ "Коломийський сирзавод"

Дипломний проект

Завідуючий кафедрою ЕОМ

доктор фізико-математичних наук, профессор

__________________________З. Д. Ковалюк

______________________________________

Науковий керівник

кандидат фізико-математичних наук, доцент

__________________________ В. І. Федорук

______________________________________

Виконав студент 5-го курсу

____________________________ Лазор О. Б.

______________________________________

2000

Форма №У-9.01*

Затв. Наказом Мінвузу УРСР

Від 3 серпня 1984р. №253

Чернівецький державний університет

Факультет фізичний Кафедра електронно-обчислювальних машин

Спеціальність Комп`ютерні та інтелектуальні системи та мережі

Заверджую:

зав. кафедрою __________________

"____"_________________2000р.

Завдання на дипломний проект (роботу) студентові

Лазору Олегу Богдановичу

 • Тема проекту (роботи): Автоматизація господарської діяльності

  ВАТ "Коломийський сирзавод".

  Затверджена наказом по університету від "___"____________2000р. №_______

 • Термін здачі студентом закінченого проекту (роботи)____________________

 • Вихідні дані до проекту (роботи): ____________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Зміст розрахунково-пояснювальної записки: (перегляд питань, які слід розробити): Теоретичні відомості з питань бухгалтерського обліку основних фондів підприємства, опис програмного комплексу та роботи з програмою.

 • Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових кресленнь): _______________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Консультанти по проекту (роботі) з зазначенням розділів проекту, що стосуються їх:

  Розділ

  Консультант

  Підпис, дата

  Завдання видав

  Завдання прийняв

 • Дата видачі завдання:

  Керівник________________________

  (підпис)

  Завдання прийняв до виконання __________________ "___"______2000р.

  (підпис)

  Календарний план.

  № п/п

  Найменування етапів курсової роботи

  Термін виконання

  Примітка

  1

  Розробка алгоритму програми

  2

  Введення і відладка програми

  3

  Оформлення ПД отримання рецензії

  4

  Захист дипломної роботи

  Студент дипломник ________________________Лазор О.Б.

  (підпис)

  Керівник проекту___________________В. І. Федорук

  (підпис)

  Зміст

 • Анотація.

 • Специфікація.

 • Пояснювальна записка.

  3.1. Вступ.

  3.2. Призначення та область використання.

  3.3. Технічні характеристики.

  3.4. Опис алгоритму програми.

  3.5. Опис організації вхідних та вихідних даних.

  3.6. Вибір та обгрунтування апаратних та програмних засобів.

 • Технічне та економічне обгрунтування дипломного проекту.

 • Охорона праці.

 • Висновки.

 • Список використаної літератури.

 • Додаток 1 – Текст програмних модулів.

 • Додаток 2 – Приклади електронних звітів.

 • Додаток 3 – Блок схеми основних алгоритмів.

 • 5

  7

  9

  11

  12

  13

  19

  29

  30

  31

  34

  36

  37

  38

  85

  Анотація

  Даний дипломний проект містить 70 сторинок друкованого тексту і 6 графічних додатків. Написаний українською мовою.

  Створено програмний комплекс, що автоматизує облік основних засобів будь-якого підприємства чи господарства, та автоматично нараховує поквартальний знос на них, а також виводить загальні звіти по підприємству, а також звіти по внутрішніх відділах підприємства.

  Проект містить опис алгоритму, опис програми та текст програми.

  Використання розробленого програмного забезпечення автоматизує працю бухгалтера пов`язану з обліком засобів підприємства, та нарахуванням амортизаційного зносу.

  Sumary

  Given degree project is kept - pages of printed text and graphic exhibits. Written on ukrainian language.

  Created programme complex, which automates an account of main fund of some enterprise, or facilitieses, and automatically adds quarterly deductions, as well as produces general reports on the enterprise, as well as reports on its internal branches.

  Project is kept an algorithm description,program description and text of program.

  Using developping software vastly simplifies a working an accountant is connected with the account of funds of an enterprise, and an adding a quarterly deduction.

  Затверджено

  Ф.ФФ.57071-01 93 01-1-ЛУ

  Автоматизація господарської діяльності

  ВАТ "Коломийський сирзавод".

  Специфікація

  Ф.ФФ.57071-01 93 01-1-ЛУ

  Листів 2

  2000

  Ф.ФФ.57071-01 93 01-1-ЛУ

  Позначення

  Найменування

  Примітка

  Ф.ФФ.57071-01 81 01-1

  Пояснювальна записка

  Ф.ФФ.57071-01 13 01-1

  Опис програми

  Ф.ФФ.57071-01 12 01-1

  Текст програми

  Затверджено

  Ф.ФФ.57071-01 93 01-1-ЛУ

  Автоматизація господарської діяльності

  ВАТ "Коломийський сирзавод".

  Пояснювальна записка

  Ф.ФФ.57071-01 93 01-1-ЛУ

  Аркушів 28

  2000

  Ф.ФФ.57071-01 93 01-1 81 01-1

  Зміст

 • Вступ

 • Призначення та область використання.

 • Традиційні методи вирішення


   
 • Загрузка...