REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Інформатика, комп'ютери, програмування → Автоматизація господарської діяльності ВАТ Коломийський сирзавод

задачі.

 • Технічні характеристики.

  4.1. Файлова структура комплексу.

  4.2. Організація основних та службових даних.

  4.3. Основні функції, що реалізує комплекс.

  4.4. Захист інформації від несанкціонованого доступу.

  4.5. Інсталяція комплексу.

  4.6. Необхідні для роботи ресурси дискової та оперативної пам'яті.

  4.7. Часові характеристики робочого циклу програми.

  4.4. Можливість модернізації.

  4.5. Адаптація до мережевого використання.

 • Опис програми.

  5.1. Анотація.

  5.2. Опис структури алгоритму

  5.3. Вихід та індикація вдалого закінчення сеансу.

  5.4. Структурні підрозділи підприємства.

  5.5. Ввід даних.

  5.6. Відображення інформації.

  5.7. Контроль помилок.

  5.8. Зміна параметрів нарахування.

  5.9. Перехід на новий квартал.

  5.10. Типи звітів та їх вивід на принтер.

  5.11. Опис організації вхідних та вихідних даних.

  5.12. Вибір та обгрунтування апаратних та програмних засобів.

  5.12.1. Обгрунтування вибору програмних засобів.

  5.12.2. Обгрунтування вибору апаратних засобів.

 • Технічне та економічне обгрунтування дипломного проекту

 • Охорона праці

 • Висновки.

  9.1. Специфіка вибору методу реалізації.

  9.2. Мережеве використання.

 • Список використаної літератури.

 • Додаток 1 – Текст програми.

 • Додаток 3 – Приклади комп'ютерних звітів

 • Додаток 3 – Блок-схеми алгоритму, та основних модулів.

 • 11

  12

  13

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  18

  18

  18

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  25

  26

  27

  27

  27

  28

  29

  30

  30

  30

  31

  34

  36

  36

  36

  37

  38

  85

 • Вступ.

  Сучасне підприємство або установа у тій, або іншій формі займається обробкою різноманітних даних.

  В сучасних умовах важливою областю стало інформаційне забезпечення, задача якого полягає в зборі та переробці інформації, необхідної для обгрунтованих керівних рішень.

  Передача інформації про положення і діяльність підприємства на вищий рівень керування та взаємний обмін інформацією між усіма підрозділами фірми виконується на базі сучасної електронно-обчислювальної техніки та інших технічних засобів зв'язку.

  В діяльності комерційних структур, що є комплексами повсякденно зв'язаних та взаємодіючих підприємств передача інформації є першочерговим та необхідним фактором нормального функціонування даної структури. При цьому особливе значення набуває забезпечення оперативності та достовірності інформації.

  Інформація служить основою для підготовки доповідей, звітів, пропозицій та прийняття відповідних рішень.

  До інформації ставляться деякі вимоги:

  • по об'єкту та якості – стислість та чіткість формулювань, вчасність отримання;

  • по цілеспрямованості – задоволення конкретних вимог;

  • по точності та достовірності – правильний відбір первинних даних, оптимальність систематизації та безперервність збору і обробки інформації.

  Особлива відмінність праці товарознавця, бухгалтера, економіста полягає в тому, що він переписує дані з первинних документів у картки, журнали, накопичувально-групувальні відомості та інші облікові регістри на папері з подальшим їх узагальненням та перенесенням загальних результатів на рахунки.

  Всі ці операції займають велику кількість часу, досить трудомісткі, у них достатньо великий відсоток помилок.

  Один з шляхів полегшення роботи – створення автоматизованого робочого місця (АРМ) бухгалтера, товарознавця, кладовщика.

  АРМ має задовольняти наступні вимоги:

  • звільнення людини від рутинної праці, пов'язаної з простими операціями, які часто повторюються;

  • зведення до мінімуму помилок;

  • доступний інтерфейс;

  Дана дипломна робота орієнтована на створення АРМ бухгалтера, що займається основними фондами підприємства.

 • Призначення та область використання.

  Програма призначена для відображення основних фондів підприємства результатом роботи якої є квартальний звіт, а також для автоматизації нарахування зносу на вищезгадані фонди.

  Основні засоби підприємства.

  Основні засоби підприємства – це сукупність матеріально речових цінностей, що діють у натуральній формі протягом тривалого часу як у сфері матеріального виробництва, так і в невиробничій сфері, термін служби яких більше одного року і вартість з 1,01,1994 р. складає 5000 українських карбованців і більше.

  До основних засобів відносяться сільськогосподарські машини і знаряддя, будівельний механізований інструмент, робоча і продуктивна худоба, які є основними засобами незалежно від їх вартості.

  Гранична вартість предметів, що належать до основних засобів, може змінюватись за рішенням Кабінету Міністрів України.

  Основні засоби приймаються на облік на підставі Актів вводу в експлуатацію, та актів прийомки-передачі встановленої форми.

  Основні засоби підприємства відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за фактичними затратами на їх придбання, спорудження і виготовлення. Ці затрати становлять іх первісну вартість. Зміни первісної вартості основних засобів допускаються лишу у разі добудови, дообладнання реконструкції та часткової ліквідації відповідних об`єктів, переоцінки та індексації основних засобів за рішенням уряду.

  Погашення вартості основних засобів підприємства здійснюється шляхом віднесення зносу (амортизаційних відрахувань) за затвердженими нормами на витрати виробництва та обсяги протягом терміну, за який первісна вартість повністю переноситься на витрати виробництва.

  Одиницею основних засобів є окремий інвентарний об`єкт. За кожним інвентарним об`єктом закріпляється інвентарний номер.

  Основні засоби як діючі, так і на консервації або в запасі, а також закінчені капітальні вкладення в орендовані основні засоби, показують в активі балансу за первісною та залишковою вартістю. Залишкова вартість основних засобів по балансу визначається як різниця між первісною їх вартістю та сумою зносу.

  Облік основних засобів.

  Порядок відображення у фінансовій звітності об'єктів основнихзасобів регулюється ПБО 7 "Основні засоби".

  Виходячи з визначення основних фондів, яке присутнє в ПБО 7, до основних фондів належать матеріальні активи, котрі підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва, або поставки товарів і послуг, надання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він перевищує рік). На сьогодні ПБО


 •  
  Загрузка...