REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Інформатика, комп'ютери, програмування → Систематизація діалогових моделей за прагматичними, функціональними та структурними параметрами

комп'ютером є доречним зафіксувати не за допомогою випадкових тематичних елементів, а за допомогою певної кількості проблемних ситуацій, які можна побудувати на основі даної теми в рамках задачі, що обговорюється і яка відповідає предметній області. Структура проблемної ситуації, що представляє деякий фрагмент задачі, є більш стійкою, ніж власне тематична. Це зумовлено тим, що саме в проблемній ситуації визначаються елементи вирішення задачі на основі встановленого набору тем. В рамках поточної теми виділяється предмет обговорення – одна з специфікованих ознак проблемної ситуації. Предметом обговорення може виступати і поточна тема в цілому, що відповідає головному параметру проблемної ситуації.

В межах великої теми або підтеми можна задати обмежений набір проблемних ситуацій, які вважаються характерними або типовими для даної задачі. Так, для розділу "Загальні відомості про студента" визначаються такі типові проблемні ситуації:

 • ПІБ (номер залікової книжки)

  {анкета};

 • ПІБ (номер залікової книжки)

  {навчання на факультеті};

 • ПІБ (номер залікової книжки)

  {прописка};

 • ПІБ (номер залікової книжки)

  {сімейний стан};

 • ПІБ (номер залікової книжки)

  {всі відомості про студента}.

  Можна казати про тему як про компонент ситуації, якщо виходити з того, що в діалозі людини з комп'ютером тема діалогу фіксована. Розглядаючи конкретні проблемні ситуації при вирішенні певної задачі, тему вводимо в ситуацію в якості предмета обговорення в даній проблемній ситуації (змістовна ознака теми) та в якості матеріального елементу, оскільки вона передається матеріальними мовними засобами (формальна ознака теми). Способом задання теми є словник відповідної предметної області. Якщо тема ідентифікується наближено, то програма має можливість довизначити неповну ситуацію, так як тема і ситуація пов'язані відомою залежністю. Таким чином ситуація будується на базі теми, яка, в свою чергу, передається в діалозі послідовністю проблемних ситуацій.

  Типи ситуацій в діалозі

  На базі деякої основної теми виділяються такі типи ситуацій: проблемна ситуація за запитом користувача, фіксована проблемна ситуація, ситуація спілкування, узагальнена ситуація "запит-відповідь", поточна проблемна ситуація.

  Проблемна ситуація за запитом користувача моделює деякий фрагмент предметної області. В діалозі з програмою "Студент" виділяються три типи проблемних ситуацій: визначені, частково-визначені та невизначені3. Визначеними є ситуації, що сформульовані таким запитом користувача, у відповідь на який система видає або інформацію, про яку запитували, або уточнююче запитання "Вас цікавить (повтор частини запиту, що передає власне тему)?", або відповідь про відсутність необхідної інформації в базі. Визначеними вважаються також проблемні ситуації, що формуються повідомленнями системи, у відповідь на які отримані "так" або "ні" користувача, або додатковий запит користувача за обраною поточною темою.

  Якщо проблемна ситуація представлена запитом, відповідь на який містить більше інформації, ніж запитувалось, або є проханням системи переформулювати запит інакше, то такі проблемні ситуації називаються частково-визначеними. Програма корегує видачу відповіді за допомогою результуючого перезапиту "Ви отримали всю необхідну інформацію про цього студента?".

  Невизначеними будуть такі проблемні ситуації, що сформовані запитом користувача, відповідь на які містить менше інформації, ніж запитувалось, або являє собою випадкову відповідь в межах даної основної теми діалогу. В останньому випадку відповідь системи відповідає темі діалогу, але не відповідає ситуації.

  Фіксовані проблемні ситуації є елементами моделі предметної області. Може спостерігатися збіг (повний або частковий) фрагментів предметної області, утворених структурами проблемних ситуацій за запитом користувача та фіксованих проблемних ситуацій.

  Ситуація спілкування може бути нейтральною (у випадку, коли проблемна ситуація за запитом користувача визначена) або відміченою (коли проблемна ситуація за запитом користувача частково-визначена або не визначена). В програмі "Студент" репліки, що передають відповідні ситуації спілкування, не синтезуються програмою, а зберігаються у готовому вигляді. Це можливо тому, що проблемні ситуації, які аналізуються, досить стереотипні, відповідно, і засоби передачі ситуації спілкування, що породжуються деякою проблемною ситуацією, що вимагає уточнення, можуть бути представлені певними стандартними конструкціями4.

  Узагальнена ситуація "запит-відповідь" (СЗВ) вибрана в якості комунікативної одиниці діалогу людини з комп'ютером. Оскільки така ситуація є мінімальним діалогом, можна вважати, що вона відповідає вимозі, що пред'являється до відношення "частина-ціле". Згідно цієї вимоги, частина повинна відображати властивості цілого, а не просто бути елементом цілого5.

  Узагальнена ситуація "запит-відповідь" як одиниця діалогу людини з комп'ютером характеризується наступними особливостями. Це фрагмент мовної комунікативної ситуації, яка в значній мірі визначається фактором підготовленості діалогу6. На мовному рівні узагальнена ситуація "запит-відповідь" являє собою фрагмент тексту, семантична спільність якого зумовлена єдністю теми і мікрозадачі, що формулюється реплікою-запитом. В цьому варіанті узагальнена ситуація "запит-відповідь" передається двома репліками, одна з яких – відкриваюча – належить програмі, а інша – закриваюча – користувачу. Такій ситуації відповідає двочленна діалогічна єдність. Оскільки відповідь-репліка як реагуючий компонент закриває ситуацію, узагальнені ситуації запит-відповідь характеризуються закінченістю. Основним правилом синтаксису правильно побудованого діалогу для діалогу людини з комп'ютером є заборона вводити нову тему або новий запит стосовно даної теми, поки не буде отримана відповідь на поточний запит. Відповідно, узагальнені ситуації "запит-відповідь" мають межі. Внутрішні межі показують зміну мовних суб'єктів в рамках даної ситуації, а зовнішні – при переході до іншої ситуації.

  Проблемна ситуація, в якій зберігається головний параметр, а змінюються (уточнюються, доповнюються) ознаки для специфікації, вважається поточною, незалежно від того, яка лінія діалогу є на протязі деякого часу домінуючою – основна чи уточнююча. Зв'язок між поточною проблемною ситуацією та узагальненою ситуацією "запит-відповідь" виражається в тому, що одна поточна проблемна ситуація може бути передана кільком узагальненим ситуаціям "запит-відповідь". Це залежить від характеру проблемних ситуацій за запитом користувача, що викликають в певних випадках уточнюючі діалоги.

  Мовна ситуація

  Є ще один тип ситуації, що має назву "мовна ситуація". Елементи проблемної ситуації, що задаються головними параметрами у сукупності з ознаками для специфікації, статичні, оскільки в них немає динаміки, що приноситься їх взаємодією з іншими компонентами структури діалогу в певній мовній ситуації. Самі по собі ситуації спілкування також статичні. Ознаки дії, а точніше взаємодії, на рівні самих перерахованих компонент не виражені, а виявляються лише в середовищі. Це ж можна сказати і про елементи теми. Тому, поряд з поняттями


 •  
  Загрузка...