REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Інформатика, комп'ютери, програмування → Проектування АЕІС для розв’язання задачі Облік випуску готової продукції

ТЕРНОПІЛЬСЬКА АКАДЕМІЯ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

Кафедра ІІТ

Дисципліна: ПРОЕКТУВАННЯ АЕІС

Спеціальність: ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В МЕНЕДЖМЕНТІ

Курс VІ; Група ІСМз-62; Семестр I

ЗАВДАННЯ

на курсовий проект студента

Тема проекту: Проектування АЕІС для розв'язання задачі "Облік випуску готової продукції"

Строк здачі студентом закінченого проекту: ____________________________________________

Вихідні дані до проекту Вхідні документи , що містять інформацію про вироблену продукцію та інші показники, необхідні для розрахунку втрат при виготовленні і ціни продукції

Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань):

1. Опис предметної області.

2. Формалізація вимог до інформаційної системи.

3. Проектування позамашинної інформаційної бази.

4. Проектування внутрішньомашинної інформаційної бази.

5. Проектування модулів перетворення даних.

6. Опис програмної реалізації.

Перелік графічного матеріалу

  • даталогічна схема.

Дата видачі завдання "___" __________ 1999 р.

Студент __________ А.М. Стецюк

Керівник __________ І.А. Білоусов

"___" __________ 1999 р.

ЗМІСТ

Вступ 3

1. Опис предметної області. 4

2. Формалізація економічних процесів. 6

3. Проектування позамашинної інформаційної бази. 15

3.1. Проектування класифікаторів та кодів. 15

3.2. Проектування результуючих документів. 19

3.3. Проектування вхідних документів. 24

4. Проектування внутрішньомашинної інформаційної бази. 27

Тип машиного носія МД 29

Назва файлу "Склад" 31

Назва файлу "Перевід" 31

Тип машиного носія МД 31

Тип машиного носія МД 32

Тип машиного носія МД 32

Назва файлу "Операція" 32

5. Проектування модулів перетворення даних. 34

Висновки 34

Література. 35

Вступ

Розвиток засобів обчислювальної техніки забезпечив можливість для створення і широкого використання системи обробки даних різноманітного призначення. Розробляються інформаційні системи для обслуговування різних сфер діяльності системи управління господарськими і технічними об'єктами, модельні комплекси для наукових досліджень, системи автоматизації проектування і виробництва, всеможливі тренажери і навчальні системи.

Зараз системи обробки даних широко застосовуються в бухгалтерському обліку для розвязку різноманітних задач, оскільки облік займає одне з важливих місць в системі управління. Він відображає реальні процеси виробництва, обороту, розподілу і споживання, характеризує фінансовий стан підприємства, служить основою для планування його діяльності. Бухгалтерський облік не тільки відображає господарську діяльність, але й діє на неї. Будучи частиною управління, він дає важливу інформацію, яка дозволяє контролювати поточну діяльність підприємства, планувати його стратегію і тактику оптимально використовувати ресурси, вимірювати і оцінювати результати діяльності.

Облік є важливим засобом систематичного контролю за збереженям товарно-матеріальних цінностей, грошових засобів за правильним їх використанням.

Отже, для автоматизації обліку випуску готової продукції (на прикладі медпрепаратів) доцільно використати даний проект. Створена на основі проекту система покликана звільнити людину від трудомісткого розрахункового процесу і дати можливість отримати своєчасну і достовірну інформацію, необхідну для управління.

Автоматизація даної задачі надає можливість проводити якісний аналіз випущеної продукції і за допомогою цих даних передбачати попит на той чи інший вид виробів, та отримати статистичну та облікову інформацію про діяльність підприємства.

Метою даного курсового проектування є автоматизація обліку випуску готової продукції на фармацевтичному підприємстві.

Завданням курсового проекту є контроль за збереженням випущеної готової продукції на складі, аналіз надходження готової продукції в розрізі підрозділів та вибуття в розрізі отримувачів. Обробка і аналіз даних по надходженню і руху готової продукції ручним способом вимагає дуже векликих трудових і часових затрат, а тому автоматизація цієї задачі є необхідною.

Автоматизація і комп'ютеризація управління, звичайно, не вичерпується тільки підвищенням продуктивності управлінської праці. ЕОМ дозволяє підняти роботу по управлінню виробничими процесами, підприємствами та всім господарством країни вцілому на якісно новий рівень.

Ефективне використання операційної технології в управлінні різними ланками народного господарства країни повязано, перш за все, з розробкою та організацією функціонування систем автоматизованої обробки економічної інформації (САОЕІ), основна задача яких полягає в раціональній органазації всіх необхідних етапів перетворення економічних даних. Створення таких систем є складним процесом, який включає в себе:

  • аналіз вихідної інформації, що підлягає обробці;

  • постановку задачі;

  • розробку, або адаптацію програм і їх машинного рішення;

  • вибір і організацію технічного збору і обробки даних;

1. Опис предметної області.

Облік готової продукції повинен забезпечити контроль за : виконанням завдань, щодо випуску продукції, за договірним асортиментом, збереженням продукції в місцях схову і в дорозі до покупців, одержанням договірної дисциспліни відвантаження продукції покупцям і її оплатою, отриманням покупцями вантажів і внеобхідних випадках її переадресування, обгрунтованістю претензій покупців і розрахунками за претензійними сумами, своєчасним поверненням покупцями тари, правильним відображенням витрат повязаних з реалізацією продукції і результатів від її реалізації.

Основою побудови бухгалтерського обліку випуску готової продукції та її реалізації є:

  • визначення поняття "готова продукція";

  • класифікація готової продукції;

  • оцінка готової продукції в поточному обліку;

  • документальне оформлення випуску, відвантаження та реалізації готової продукції.

Виготовлені вироби облічують на складах готової продукції і оформляють діючими здавальними документами – прийомо-здавальними накладними. У поточному обліку готову продукцію оцінюють за "твердими" обліковими цінами (середньорічною плановою собівартістю, договірними або оптовими цінами або за фактичною собівартістю). Такі ціни є основою ведення бухгалтерського обліку готової продукції оперативно-бухгалтерським методом.

Велике значення для правильної організації обліку випуску готової продукції має розробка її номенклатури - перелік найменувань видів виробів, яке виробляє дане підприємство. За основу його складання береться класифікація готових виробів по визначеним ознакам, які дозовляють відрізняти один виріб від іншого (модель, фасон, сорт, марка, артикул і т. д.). номенклатурний номер може мати різну кількість цифр. Деякі підприємства користуються в якості номенклатурних номерів прейскурантними номерами, які затверджені Держкомітетом цін.

Вихід кожного


 
Загрузка...