REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Інформатика, комп'ютери, програмування → Інтерфейс користувача в системі управління основними засобами

Дипломний

проект

ДП 000.000.010 ПЗ

спеціальність

5.080405

Приходько

Ольга

Сергіївна

2000


Мінiстерство освiти Украiни

Олександрійський iндустрiальний технiкум

До захисту допускається

Завідуюча відділенням

Інтерфейс користувача в системі управління основними засобами Савченко Л.М.

Інтерфейс користувача в системі управління основними засобами" "

Інтерфейс користувача в системі управління основними засобами.

Пояснювальна записка до

дипломного проекту

ДП 000 000 036 ПЗ

Розробив: Приходько О.С.

ст. гр. МП-952

Керівник

поекту: Пакуліна Л.Г.

Консультант з

економічної частини: Бульба Т.М.

Норм.контроль: Малєнченко Є.Р.

2000

Зміст

Введення .....................................................................

 • Загальна частина

  1.1 Постановка задачі ......................................................

  1.2 Інфологічна модель задачі ...........................................

  1.3 Математичне забезпечення ЕОМ ...................................

  2. Спеціальна частина

  2.1 Розробка алгоритму ....................................................

  2.2 Програма задачі та її опис .............................................

  2.3 Відлагодження програми ..............................................

  2.4 Результати розрахунків ................................................

  2.5 Робота з програмою .....................................................

  3. Елементи технічного забезпечення обчислювальної системи

  3.1 Призначення та основні технічні характеристики

  обчислювальної системи ................................................

  3.2 Призначення та будова блоків обчислювальної

  системи ......................................................................

 • Організація економічної частини

  4.1 Розрахунок економічної доцільності використання розробленої програми ...................................................................

 • 5. Охорона праці та правила техніки безпеки

 • 5.1 Охорона оточуючого середовища ....................................

  5.2 Правила техніки безпеки при роботі обчислювальної

  системи .....................................................................

  Висновки ......................................................................

  Література .....................................................................

  Введення.

  В процесі свого розвитку людство рік за роком дійшло до того часу коли вийнайшли комп'ютер. Спочатку це були рахуючі машини, які могли виконувати лише прості арифметичні дії. Згодом можливості комп'ютерів збільшились, але великі можливості вимагали і великих розмірів.

  На сучасному етапі є поширеною електронiзацiя народного господарства. Вона передбачає комплекс органiзацiйних, технiчних, методичних i юридичних міроприємств по забезпеченню всiх сфер виробництва та суспiльного життя країни засобами обчислювальої технiки з метою пiдвищення продуктивностi працi, прискорення науково-технiчного прогресу в народному господарствi , а також з метою якiсної перебудови невиробничої сфери.

  Електронiзацiя народного господарства передбачає в першу чергу рiшення таких задач, як:

  - супер-ЕОМ нового поколiння з швидкодiю бiльше 10 млрд. операцiй в секунду, з використанням принципiв штучного iнтелекту, досконалих засобiв спiлкування людини з машиною;

  - масові засоби обчислювальної технiки, персональні ЕОМ з розвитком програмного забезпечення для широкого насичення галузей народного господарства, науководослiдницьких i конструкторських органiзацiй, комп'ютерiзацiї сфери освiти та застосування в побутi;

  - єдиної системи передачi цифрової iнформацiї, що забезпечує рiзке пiдвищення пропускної здатностi i надiйностi системи зв'язку та унiфiкацiї застосованих технiчних засобiв;

  - швидкiсні волоконно-оптичні засоби зв'язку i телебачення, якi забезпечують передачу повiдомлень та телевiзiйних програм на далекiй вiдстанi;

  - широкі гами рiзноманiтних приладiв, датчикiв, контрольно-вимiрювальних засобiв на основi передових досягнень мiкроелектронiки для неруйновного контролю деталей машин i будiвельних конструкцiй, вимiрювання складу i структури речовин та матерiалiв, автоматизацiя контролю навколишнього середовища i прискоренного проведення наукових дослiджень, якi дозволяють пiдвищити ефективнiсть виробництва, надiйнiсть та якiсть продукцiї;

  - єдина унiфiкована система виробiв електронної технiки, i в першу чергу нового поколiння більш великих i більш швидких iнтегральних схем високої надiйностi та високої степенi мiнiатюрiзацiї, а також спецiалiзованного технологiчного обладнання для їх виробництва.

  Автоматизацiя процесiв управлiння - об'єктивна необхiднiсть нашого часу, визвана тим, що вже в 60-х роках нашого столiття економiка розвинених країн представляла собою настiльки складну систему, що обсяг iнформацiї, необхiдний для управлiння нею, досяг своєрiдного iнформацiйного бар'єру.

  Основнi цiлi автоматизацiї управлiння:

  -звiльнити людину вiд виконання великого обсягу ручних операцiй;

  -по збору, обробцi, зберiганню, передачi та перевiрцi управлiнської iнформацiї i орiєнтувати людину на аналiтичну дiяльнiсть, на виробiтку оптимальних для конкретної ситуацiї управлiнських операцiй, на органiзацiю їх виконання, тобто на виконання творчих задач управлiння;

  -забезпечити оперативнiсть i повноту збору даних;

  -забезпечити оперативнiсть обробки даних на базi найновiших наукових теорiй i методiв;

  -забезпечити оперативне представлення, яке дуже зручне для вiдновлення у виглядi достовiрної, сучасної, повної та вiдпо-вiдаючої конкретним запитам iнформацiї керiвникам всiх рiвней даної органiзацiї, по їх разовим запитам або у режимi регулярного iнформацiйного обслуговування;

  -звiльненняти людей, зайнятих у сферi управлiння, з метою забезпечення фахiвцями тих галузей народного господарства, якi вiдчувають нехватку трудових ресурсiв.

  Розвиток сучасного суспiльства характеризується пiдвищен-ням технiчного рiвня, ускладненням органiзацiйної структури виробництва, поглибленням суспiльного розподiлу працi, пред'явленням високих вимог до методiв планування та господарського управлiння.

  Одним iз гoлoвних напрямкiв науково-технiчного прогресу на сучасному етапi являється зростання оснастки галузей народного господарства найновiшими ЕОМ, роботами, приладами i засобами автоматизацiї i переведення на цiй основi економiки народного господарства на iнтенсивнi рейки


 •  
  Загрузка...