REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Інформатика, комп'ютери, програмування → Інтерфейс користувача в системі управління основними засобами

розвитку.

Широка автоматизацiя технологiчних процесiв на основi примiнення автоматизованих станкiв, машин та механiзмiв, унiфiкованих моделей обладнання, робототехнiчних комплексiв, гнучких автоматизованих виробничих систем i засобiв обчислювальної технiки складає один iз головних напрямкiв науково-технiчного процесу. Створення засобiв автоматизацiї на базi обчислювальної технiки (ОТ), здатних управляти приладами, станками, обладнанням, механiзмами, неможливо без застосування науково пiдтвержених методiв конструктування.

Новi задачi економiчного та соцiального розвитку неможливо вирiшити, використовуючи старий господарський механiзм. Необхiдно пiдвисити ефективнiсть управлiння народним господарством i перебудувати методи господарювання так, щоб вони сприяли iнтенсивному розвитку економiки.

В останнє десятирiччя комп`ютери почали активно проникати в наше життя. Особливо це стало помiтним з появою персональних комп`ютерiв, якi знайшли широке примiнення i на виробництвi i в побутi.

Особливе мiсце серед мiкро-ЕОМ належить персональним ЕОМ (ПЕОМ), дякуючи яким обчислювальнi потужностi ОТ стають доступними великiй кiлькостi спецiалiстiв рiзного фаху (конструкторам, технологам, математикам, економiстам, працiвникам сфери управлiння).

Зараз в нашії країні реалізується широка програма по вдосконаленню технічного рівня засобів обчислювальної технології і впровадженню прогресивних технології їх виробництва.

Постіїно розширюеться сфера примінення ЕОМ, яка забезпечує більш інтенсивниї розвиток практично всіх галузеї народного господарства.

Комп'ютери в нашiй країнi знайшли широке застосування в 20 тисячах областей народного господарства. Ступiнь автоматизацiї обробки даних i органiзацiї доступу до них визначає рiвень розвитку окремих галузей народного господаства i суспiльства в цiлому.

Вдосконалення технологiї виробництва мiкропроцесорних систем, як одного iз найбiльш перспективних напрямкiв розвитку обчислюваної технiки в останнї десятирiччя привело до створення i виробництва в безприцедентних масштабах мiкро-ЕОМ iндивi-дуального використання, одержавших назву персональних ЕОМ.

Найбiльш важливими задачами, що вирiшуютьсмя за допомогою таких засобiв обчислювальної технiки, являються формування, зберiгання, поновлення i вiдтворення даних самого рiзного призначення i структури в формi так званих файлiв даних. Для збеpiгання iнфоpмацiї великих pозмipiв бажано мати пpогpамний засiб, який зменшував би pозмipи файлу в декiлька pазiв.

Найважливішою в наш час є розробка сучасних інформаційних технологій, які використовуються при розробці програмного забезпечення для автоматизованих інформаційно-пошукових сиситем ( АІПС ) .

Автоматизована інформаційно-пошукова система дуже зручна: вводиш або вибираєш із списку, наприклад, ім'я робітника заводу , про якого бажаєш одержати інформацію, натискаєш ENTER ( або OK ) і одержуеш всю інформацію, яка міститься у комп'ютері стосовно цього робітника. Такі програми під WINDOWS дозволяє написати Access, який використовує мову програмування Visual Basic. Access дозволяє парцювати з базами данних (таблицями), звітами, формами, запитами, складати макроси та писати програми і відправляти їх на друк.

Також програму для АІПС дозволяє написати VISUAL FOXPRO.

Visual FoxPro 5 новий потужний продукт, який дозволяє примінювати при розробці баз данних всю гнучкість об'єктно-орієнто-ванного програмування. Найбільш значним нововеденням версії 3.0 був перехід до бази даних в її класичному розумінні і реалізації технології обробки данних за допомогою SQL-операторів.

У версії 5.0 додано багато нових функцій, які дозволяють використовувати SQL-оператори, збільшениї словник бази даних, представленні бібліотеки додаткових елементів керування, введенні нові команди та функції для підтримки OLE-технології.

Visual FoxPro є потужним та зручним засобом розробки баз дан-них з архітектурою клієнт-сервер. Професійна версія Visual Foxpro має спеціальні засоби переноса баз данних VisualFoxPro на SQL-сервер.

Visual FoxPro має широкий спектр можливостей розробки баз дан-них з архітектурою клієнт-сервер, серед яких можна виділити слідуючі: використання баз даних; тригери та правила перевірки; встроєна буферізація даних; транзакція; об'єктно-орієнтоване програмування; візуальне програмування; продвинутий графічний інтерфейс користувача; підтримка OLE та встроєна мова SQL.

При відсутності таких зручних та гнучиких мов програмуваня, як Visual Basic та Visual FoxPro організація автоматизація інформаційно-пошукових систем з використання інших додатків WINDOWS, які містять в собі багато корисної та цікавої інформації, була б неможлива , або ж незручна.

Написання програми для вирішення данної задачі має на меті автоматизувати процес управління основними засобами.

Майбутня програма набагато спростить роботу підрозділу , який займається цим питанням, вивільнить час працівників, який вони можуть використати для інших виробничих завдань, що прискорить виробничий процес. А це в свою чергу збільшить кругообіг виробництва. Наприклад, якщо раніше облік основних засобів займав дуже багато часу то тепер з існуванням цієї програми він займає одну або декілька годин. декілько годин (в залежності від обставин – трудоємність робіт , кількості аркушів , прінтера і т.п.).

Програма має спростити роботу відділу і забезпечити зручність її використання.

 • Загальна частина.

  1.1. Постановка задачі.

  Постановка задачi - це етап на якому велику pоль пpидiляють визначенню кiнцевої мети. Визначається загальний пiдхiд до piшення, тобто з'ясовують чи має дана задача piшення, а якщо має, то чи воно єдине. А також на цьому етапi визначаються piзнi хаpактеpистики задачi.

  Написана програми використовується для автоматизації роботи бухгалтерів по обліку основних засобів (ОЗ) на підприємствах, в організаціях з будь-якими формами особистості, включно організації, які стоять на державному бюджеті. Облік ОЗ призначений для ведення інвентарних карток по об'єктам, створення розрахунків аналітичного обліку, формування інформації про наявність ОЗ на місцях зберігання і експлуатації, розрахунку зносу ОЗ і витрат по нормам амортизації.

  Ця програма набагато спрощує роботу бухгалтерів, які займаються цим питанням, вивільнює час працівників, який вони можуть використати для інших завдань. Програма має спростити роботу відділу і забезпечити зручність її використання.

  Вхідною інформацією в програмі є бази даних та заповнена специфікація. Структура головной баз даних в яку заноситься вся інформація про рух об'єкта по підприємству знаходиться в файлі sred01.dbf і має назву RABMAS.


 •  
  Загрузка...