REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Інформатика, комп'ютери, програмування → Інтерфейс користувача в системі управління основними засобами

проблемно-орiєнтованi на рiшення досить визначного класу задач.

ЗІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиагальне програмне забезпегення

Програмне забез-печення обчислю-вального процесу

Програмне забез-печення технології і розробки

Інтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобами

ПІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамирограма почат-кового запуску

Діагностичні тести

Мови проекту-вання програм

Мови відладки і тестування

ПІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамирограма диспечерізації

Програма аналізу збоїв

Система транс-ляції програм

Транслятори тестів і відла-дочних завдань

ПІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамирограми обмі-ну з зовнішні-ми пристроями

Програми фу-нкціонального контролю

Система комп-лексування програм

Інтерпритатори команд управ-ління ЕОМ

ПІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамирограми обмі-ну з зовнішніми запоминаючими пристроями

Програми функціональ-ного контро-лю

Проектування баз даних

Інформуюча система

ПІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамирограми взає-модії комплек-сованих ЕОМ

Програма контролю задачі

Система підго-товки докумен-тів і їх розмно-ження

Моделі зовнішніх абониментів

Система оброб-ки результатів

Інтерфейс користувача в системі управління основними засобами

Операційна система

Система функціональ-ного контролю

Система автоматизації програмування

Система автоматизації відладки

Рис 3.1.1. Структура загального програмного забезпечення.

Кpiм пакетiв пpикладних пpогpам в склад спецiального пpогpамного забеспечення входить також комплекс програм технiчного обслуговування. Данний комплекс мiстить текст програми, які по функцiональному призначенню дiляться на вiдладочнi, перевiрочнi i дiагностичнi:

1.Вiдладочнi програми використовують для перевiрки правильностi роботи пристроїв i блокiв ЕОМ пiд час налагодження машини. Вони розробленi для центральних процесорiв, основної памятi, каналiв вводу-виводу, зовнiшнiх пристроїв. Вiдладочнi програми є автономними i виконуються без участi операцiйних систем.

2.Перевiрочнi програми призначені для перiодичної перевiрки правильностi функцiонування пристроїв, блокiв i машини в цiлому i для знаходження несправностей в процесi експлуатації.

3.Дiагностичнi програми дозволяють класифiкувати вiдмови i локалiзувати мiсця несправностей.

Перевiрочнi i дiагностичнi програми працюють пiд керiвництвом спецiальної програми-монiтора, в функцiї якої входить виклик, виконання кожного окремого теста i керування ним.

Однiєю з головних складових частин програмного забес-печення ЕОМ є операцiна система, яка представляє собою органiзовану сукупнiсть програм i структур даних, призначених для керування функцiонуванням ЕОМ, збiльшуючи її перепускну здiбність, розширення сфери примiнення, автоматизацiї пiдготовки, складних програм до виконання на ЕОМ.

Склад програмного забезпечення приведено на рисунку 1.3.2.

Visual FoxPro 5 новий потужний продукт, який дозволяє примінювати при розробці баз данних всю гнуцкість об'єктно-орієнтованного програмування. Найбільш значним нововеденням версії 3.0 був перехід до бази даних в її класичному розумінні і реалізації технології обробки данних за допомогою SQL-операторів.

У версії 5.0 додано багато нових функцій, які дозволяють використовувати SQL-оператори, збільшен словник бази даних, представленні бібліотеки додаткових елементів керування, введенні нові команди та функції для підтримки OLE-технології.

Visual FoxPro є потужнім та зручним засобом розробки баз данних з архітектурою клієнт-сервер. Професійна версія Visual Foxpro має спеціальні засоби переноса баз данних Visual FoxPro на SQL-сервер.

Visual FoxPro має широкий спектр можливостей розробки баз данних з архітектурою клієнт-сервер, серед яких можна виділити слідуючі:

-використання баз даних;

-тригери та правила перевірки;

-встроєна буферізація даних;

-транзакція;

-об'єктно-орієнтоване програмування;

-візуальне програмування;

-продвинутий графічний інтерфейс користувача;

-підтримка OLE та встроєна мова SQL.

Інтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобами

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Інтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобами

ЗАГАЛЬНЕ СПЕЦIАЛЬНЕ

Інтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобами

Інтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобами

Інтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобами

Інтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобами

Інтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобами


 
Загрузка...