REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Інформатика, комп'ютери, програмування → Інтерфейс користувача в системі управління основними засобами

src="i/21/c882ecb74.gif">Інтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобами

Інтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобами

Інтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобами

Інтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобами

Інтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобами

Інтерфейс користувача в системі управління основними засобами

Інтерфейс користувача в системі управління основними засобами

КЗС-керування системою забезпечення

Інтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобами

Рис.1.3.2. Склад програмного забезпечення.

 • Спеціальна частина.

  2.1. Розробка алгоритму.

  Принципова блок-схема алгоритму повинна вiдображати етапнiсть алгоритмiчного процесу. Етапнiсть зображується у виглядi блокiв ( сукупнiсть процедур рiшення задачi ) з вказанням взаємного зв'язку. В серединi кожного блоку коротко описується змiст вiдповiдного етапу алгоритма з використанням прийнятих в данiй задачi умовних позначень реквiзитiв. Блоки нумеруються арабськими цифрами над правим верхнiм кутом.

  Даний етап заключається врозкладені обчислювального процесу на можливі складові частини встановлення порядку їх послідовності.

  2.3. Відлагодження програми.

  При розробцi програми найбiльш важким являється етап вiдладки і тестування програми.

  Мета тестування полягає у виявленнi існуючих в програмi помилок.

  Мета вiдладки складається у виявленнi та знищеннi помилок.

  Вiдладку програми починають з складання плану тестування. Такий план повинен уявляти собi кожний програмiст.

  Cкладання плану спирається на поняття про джерела i характер помилок.

  Основними джерелами помилок являються:

  • недостатньо глибоке вивчення математичної моделi або алгоритму рiшення задачi;

  • порушення вiдповiдностi мiж схемою алгоритму або записом його на алгоритмiчнiй мовi i програмою, написанiй на мовi програмування;

  • помилкове оголошення початкових даних на програмному бланку;

  • невiдповiднiсть при наборi програми i початкових даних на клавiатурi пристрою вводу.

  Порушення вiдповiдностi мiж детально розробленим записом алгоритму в процесi кодування програми вiдносиься до помилок, що трапляються внаслiдок неуважностi програмiста.

  Вiдключення уважностi приводить i до всих останнiх помилок, виникаючими в процесi пiдготовки початкових даних і вводу програми в ЕОМ. Помилки, які виникають внаслiдок неуважностi, можуть мати непередбаченi наслiдки.

  Враховуючи рiзновиди джерел помилок, при складаннi плану тестування класифiкують помилки на два типи :

  - синтаксичнi;

  - семантичнi (змiстовi).

  Синтаксичні помилки - це помилки в запису конструкцiй мови програмування ( чисел, змiнних, функцiй, виразiв, операторiв, мiток i пiдпрограм ).

  Знаходження бiльшостi синтаксичних помилок автоматизо-вано в основних системах програмування.

  Семантичні помилки - це помилки, пов'язанi з невiрним змiстом дiй i використанням недопустимих значень величин.

  Пошук семантичних помилок набагато менш формалiзова-ний, нiж синтаксичних; частина їх з'являється при виконаннi програми в порушеннях процесу автоматичних обчислень та iндифiкуються або видачею дiагностичних повiдомлень робочої програми, або вiдсутнiстю друку результатiв із-за нескiнченого повторення однієї i тієї ж частини програми, або появою непередбаченої форми чи змiсту друку результатiв.

  Вiдладка програми включає в себе слiдуючi етапи:

 • Порiвняння програми зi схемою алгоритму.

 • Вiзуальний контроль програми на екрані дисплею або вiзуальне вивчення лiстингу програми та порiвняння його з оригiналом на бланку.

  Цi два етапи тестування здатнi знищити велику кiлькість помилок, як синтаксичних, так i семантичних (що дуже важливо, так як дозволяє виключити їх трудомісткий пошук в процесi подальшої вiдладки).

  3. Трансляцiя програми на машинну мову. На цьому етапi виявляються синтаксичнi помилки. Компiлятори з мов пргограмування видають дiагностичнi повiдомлення про синтаксичнi помилки в лiстiнгу програми (ЛIСТИНГОМ називаеться вихiдний документ транслятора, який супроводжує вiдтрансльовану програму на машиннiй мовi - об'єктний модуль).

  4. Редагування зовнiшнiх зв'язкiв та компановка програми. На етапi редагування зовнiшнiх зв'язкiв програмних модулiв програма-редактор зовнiшнiх зв'язкiв, або компановщик задач, знаходить такi синтаксичнi помилки, як невiдповiднiсть числа параметрiв в опису пiдпрограми i в зверненнi до неї, виклик неiснуючої стандартної програми, рiзнi довжини загального блоку пам'ятi в викликаючому та викликаємому модулi i ряд iнших помилок. Поява помилки в процесi вводу початкових данних або в процесi розрахунку приводить до переривання розрахунку та видачi дiагностичного повiдомлення робочої програми. Поява помилки дає привiд для виконання вiдладочних дiй; вiдсутнiсть же повiдомлень про помилки не означає їх вiдсутностi в програмi. План тестування включає при цьому перевiрку правильностi отриманних результатiв для яких-небудь допустимих значень початкових данних.

  5. Виконання програми. Пiсля знищення знайдених транслятором i редактором зовнiшнiх зв'язкiв (компановщиком задач) синтаксичних помилок переходять до слiдуючого етапу - виконанню програми на ЕОМ на машиннiй мовi: програма завантажується в оперативну пам'ять, у вiдповiдностi з вимогами програми вводяться початковi данi i починається розрахунок.

  6. Тестування програми. Якщо програма виконується успiшно, бажано завершити її випробування тестуванням при заданних початкових данних, приймаючих граничне для програми значення, а також виходячi за допустимi рамки значення на входi. Контрольнi приклади (тести) - це спецiально пiдiбранi задачi, результати яких вiдомi попередньо можуть бути визначенi без iстотних витрат. Як вже говорилось вище, при вiдладцi програми необхiдно довести правильнiсть роботи програми. Iснує два способи доведення правильностi програми:

 • Перевiрка працездатностi всих гілок програми. Даний метод примiнюється для логiчно побудованих простих програм.

 • Метод " чорного ящика ". Цей метод заключається в перевiрцi, як реагує програма на можливi критичнi дiї оператора.

  Тому при вiдладкі програми були виконанi слiдуючi дiї, які, у випадку непрацездатностi програми могли привести до неправильного результату: видача повідомлень при збої роботи


 •  
  Загрузка...