REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Інформатика, комп'ютери, програмування → Інтерфейс користувача в системі управління основними засобами

src="i/21/45c53b8e8.gif">Інтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобами

Арифметично-логічниї

пристрії

Інтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобами

Процесор

Персональний комп'ютер Pentium включає в себе слiдуючi пристрої:

  • процесор, який виконує управлiння комп'ютером, обчислення ;

  • клавiатуру, яка дозволяє вводити символи в комп'ютер;

  • монiтор (або дiсплей) для зображення текстової i графiчної iнформацiї;

  • накопичувачi (або дисководи) для гнучких магнiтних дискiв, що використовуються для читання i запису на гнучкi магнiтнi диски (дискети);

  • накопичувач на жорсткому магнiтному диску, що призначе-ний для читання i запису на жорсткий магнiтний диск (вiнчес-тер).

Крiм того, до комп'ютеру можуть пiдключатися:

  • прiнтер - для виводу на друк текстової i графiчної iнформацiї;

  • миш - пристрiй, що полегшує ввод iнформацiї в комп'ютер та iншi пристрої .

Центром обчислювальної системи являється її процесор. Саме процесор володiє здiбнiстю виконувати команди, якi складають комп'ютерну програму.

Персональнi комп'ютери будуються на базi мiкро-процесорiв, якi виконуються в теперiшнiй час на одному кристалi або "чiпi". Процесор персонального комп'ютеру Pentium мiстить:

-основний мiкропроцесор, який керує роботою комп'ютеру i виконує всi обчислення. В даному персональному комп'ютерi вико-сристовується 32-х розрядний мiкропроцесор. Загальна перевага 32-х розрядних процесорiв в значному пiдвищеннi їх швидкодiї, потужностi, зручностi їх набору команд. Крiм цього, суттєво збiльшується обсяг адресуємої пам'ятi;

  • оперативну пам'ять, в якiй розташованi програми, що викону-ються комп'ютером, i данi, що використовуються програмами. Ємнiсть оперативноi пам'ятi дорiвнюї 32 Мбайт;

  • електронi схеми (контролери), якi управляють роботою рiзноманiтних пристроїв, що входять до комп'ютера (монiтору, накопичувачi на магнiтних дисках );

- порти вводу-виводу, через якi процесор обмiнюється даними з зовнiшнiми пристроями.

4.Організація економічної частини.

4.1. Розрахунок економічної доцільності використання розробленої програми.

Економічна частина дипломного проекту передбачає розрахунок ефективності використання програми розробленої в дипломному проекті.

Економічна ефективність використання програми може бути розрахована порівнянням витрат на обробку інформаціїдо впровадження програми і витрат після її впровадження.

Для цього потрібно розрахувати витрати на ручниї облік та витрати на автоматизованиї облік основних засобів. Після розрахунку визначити: чи доцільно розроблювати таку програму або доцільніше висти облік в ручну.

ПІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиочаткові дані :

ЗПп= 130 грн. ЗПп - оклад програміста

ЗПрр= 120 грн. ЗПрр - оклад робітника зайнятого заповненням

Фд= 160 год. відомості

ЗПд= 20% Фд - середньомісячний фонд часу

Кн= 1.01 ЗПд- додаткова зарплата

n= 1440 Кн - коефіцієнт накладних витрат

Смч= 0.4 грн. n - фактична к-ть рішення задачі

Тр= 0.05год. Смч- виртість 1 машиногодини

Nзап= 35 Тр- витрати часу на ручну обробку по 1 зап.

Твід=115год. Nзап - середньоописочна к-ть записів

Qпр=475год. Твід - час на відлагодження

Тп=0.8 год. Qпр-витрати часу на розробку програми

Так= 0.32 год. Тп- час на підготовку початкових даних

Тр=0.4 год. Так - час на аналіз і контроль

Трозм=0.03 год. Тр - машиний час на обробку інформації

Nарк= 4 Трозм - маш. час на розмноження вих. даних

Nарк - кількість аркушів

Розрахунок економічної доцільності рішення задачі включає в себе:

1.Визначення кількості варіантів, при якій собівартість вирішення задачі на ЕОМ нижче собівартості ручної обробки інформації:

n > Cрп / ( Ср-Са) , де

n - фактична кількість рішень задачі за рік

1440 > 952.95/( 6.16- 2.12)

1440 > 236

2. Річна економія витрат на обробку інформації. Визначається шляхом співставлення витрат на автоматизовану обробку інформації (Са) та витрат , які проводяться при рішенні задачі вручну (Са):

Е=(Ср- Са)*n

E=( 6.16 – 2.12 )*1440 = 5817,6 грн.

3. Відносне вивільнення працівників при переході на автоматизовану обробку інформації:

Ч=n*(Тр-Та)/Фд , де

Тр - час , необхідний для рішення задачі при ручній обробці

Та - час , необхідний для рішення задачі при автоматизованій обробці інформації

Та=Тп+Так+Тр+Трозм

Ч = 1440*( 0.05*35 - ( 0.8 +0.32+0.4+0.048))/160=1.62 чол.

Висновок: впровадження програми для автоматизації юбліку основних засобів доцільна , так як :

1. умовна річна економія від впровадження програми становить 5817.6 грн.;

2. вивільнить час двох працівників , який вони можуть використати для інших виробничих завдань , що прискорить виробничий процес, а це в свою чергу збільшить кругообіг виробництва .

Крім того впровадження програми окупить себе вже після 236-го використання програми.

5.Охорона праці та правила техніки безпеки.

5.1. Охорона оточуючого середовища.

Охорона навколишнього середовища - це комплексна проблема, що потребує зусиль вчених багатьох спеціальностей , в тому числі і прграмістів.

Природне середовище, яке оточує людину, є місцем її існування і життезабезпечення. Штучні зміни, які привносить сама людина в природну рівновагу, особливо ті, які пов'язані з забрудненням біосфери шкідливими для людського організму компонентами, стають загрозливо небезпечними для життя.

Останім часом через надмірне використання рослин, тварин, грунту, водних ресурсів, корисних копалин, посилився негативний вплив на навколишне середовище. Загрозливих маштабів набуло забруднення води, грунтів та атмосфери продуктами неповного згорання вугілля, переробки нафти, газу та інших природних ресурсів, а такрж хімічними речовинами.

Дуже велику загрозу для існування життя становить забруднення води. Скидання стічних вод у відкриті водойоми в остані роки дуже збільшилося. Неблагополучним є також і стан грунтів. Вони деградуються, їхня родючість щороку зменьшується.

Розширення промислового виробництва, лісового і сільского господарства зумовлює значне порушення природних екосистем.

Згідно із "Законом про охорону навколишнього природного середовища" державні установи, обласні, районні, міські організації розробляють і реалізують заходи з охорони водних ресурсів, лісових багатств, рідкісних і зникаючих рослин і тварин.

Представники ціх організації


 
Загрузка...