REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератів
ODBC.

Синтаксис для ODBC заснований на стандарті ANSI SQL-92.

Майже кожна СУБД використовує свій власний діалект SQL, синтаксис якого може трохи відрізнятися. Кожен діалект може підтримувати різний набір властивостей. Драйвер ODBC для конкретної бази даних забезпечить необхідний переклад загального SQL на специфічний діалект, що використовується в певній СУБД.

Існує три основні групи операторів SQL:

 • мова визначеня даних DDL (Data Definition Language) використовується для задання структури бази даних і створення її об'єктів;

 • мова керування даними DCL (Data Control Language) – для роботи з правами користувача на конкретні об'єкти;

 • мова маніпулювання даними DML (Data Manipulation Language) – для виконання інших операцій таких, як додавання і модифікація даних, а також виконання запитів.

Всі ці мови є частиною SQL, а не є окремими мовами, хоча в більшості застосувань використовуються лише оператори, що відносяться до конкретної групи.

В DDL для роботи з об'єктами використовуються такі оператори SQL:

 • CREATE – створює новий об'єкт;

 • ALTER– модифікує існуючий об'єкт;

 • DROP- видаляє об'єкт.

Ці оператори використовуються для роботи з різними об'єктами бази даних таких, як таблиці, індекси і представлення таблиць. Для кожного з цих типів об'єктів використовується різний синтаксис оператора. В таблицях – основних об'єктах реляційних базах даних – можуть міститися дані різних типів. Типи даних SQL, згруповані згідно рівням підлеглості ODBC SQL. Мінімальний рівень:
 • CHAR (n) – символьний рядок з n символів фіксованої довжини.
 • VARCHAR (n) – символьний рядок змінної довжини, але не більше n символів.
 • LONG VARCHAR – символьний рядок змінної необмеженої довжини.
Базовий рівень:
 • DECIMAL (p,s) або NUMERIC (p,s) – значення з плавучою комою.
 • SMALLINT- двохбайтове ціле.
 • INTEGER – чотрьохбайтове ціле.
 • REAL – чотирьохбайтове значення з плавучою комою.
 • FLOAT або DOUBLE PRECISION – восьмибайтове значення з плавучою комою.
Розширений рівень:
 • BIT – один біт.
 • TINYINT – однобайтове ціле.
 • BIGINT – восьмибайтове ціле.
 • BINARY (n) – двійкове поле фіксованої довжини, що складається з n байт.
 • VARBINARY (n) – двійкове поле змінної довжини, що не перевищує n байт.
 • LONG VARBINARY- двійкове поле змінної необмеженої довжини.
 • DATE- значення дати.
 • TIME – значення часу.
 • TIMESTAMP – значення, що містить час і дату.
Створення таблиці.CREATE TABLE Student (StudID UNTEGER,StudName VARCHAR (20) ) Стовпчики таблиці можна довизначити, якщо додати після типу даних додаткові модифікатори. Найчастіше використовується модифікатор NOT NULL, який вказує на те, що значення для цього стовпця повинно бути задано. Можна також вимагати, щоб конкретне поле в таблиці не повторювалось. Для цього використовується модифікатор UNIQUE. Можна також задати для стовпця значення, що буде використовуватися по замовченню, якщо не було задано явних значень. Для цього служить модифікатор DEFAULT. Видалення таблиці.DROP TABLE Student В опрераторі видалення можуть використовуватися ключові слова CASCADE та RESTRICT. Якщо в операторі вказано ключове слово CASCADE, то при видаленні таблиці видаляються також всі представлення або обмежувачі цілостності, пов'язані з цією таблицею. Модифікатор RESTRICT не дозволить видалити таблицю, якщо на неї є посилання в яких-небудь представленнях або обмежувачах цілостності. Зміна таблиці. Додавання стовпців: ALTER TABLE Student ADD COLUMN Course INTEGER Видалення стовпців: ALTER TABLE Student DROP COLUMN Course Як і при видаленні таблиці, тут можна використовувати ключові слова CASCADE та RESTRICT. При включенні модифікатору CASCADE видаляються також всі представлення і обмежувачі, які посилаються на видаляємий стовпець. Використання модифікатора RESTRICT запобігає видаленню стовпця, якщо на нього є посилання в представленнях або обмежувачах цілостності посилань. Індекси. Це об'єкти баз даних, що забезпечують більш ефективний доступ до рядків таблиці. Індекс продивляється рядки таблиці на основі значень певного стовпця або декількох стовпців. Індекси можуть значно підвищити продуктивність бази даних при виконанні певних типів операцій пошуку, проте для їх підтримання треба великий обсяг динамічної пам'яті. Якщо для одної таблиці створити багато різних індексів, продуктивність всього застосування значно зменшиться. CREATE [UNIQUE] INDEX StudIndex ON Student (StudID) [ASC, DESC] ASC – в зростаючому порядку DESC – в спадаючому порядку Змінити індекс неможливо, а можна лише видалити його. DROP INDEX StudIndexПредставлення. Педставлення таблиць, або просто представлення можна розглядати як вид віртуальної таблиці. З точки зору застосувань користувачів, представлення таблиці виглядає як і сама таблиця. Проте в представленні зберігаються не його власні дані, а лише посилання на дані, що містяться в таблицях. В цілому представлення використовуються для відображення даних, що містяться в таблицях, різними способами зручними для користувача. Представлення можна використовувати для відображення підмножини стовпців однієї або декількох таблиць, що віповідають деякому типу запита. Це дозволяє представляти таблицю з потрібними даними, хоча в дійсності стуктура бази даних може бути іншою, сформованою виходячи з міркувань цілостності та продуктивності. Представлення таблиць зручні для забезпечення безпеки. За допомогою представлення можна забезпечити доступ користувачів до деякої підмножини стовпців в таблиці, залишаючи захищеними інші стовпці. Представлення служать і для забезпечення логічної незалежності даних, завдяки чому зміни занесені в реальні таблиці баз даних не відображаються на застосуваннях користувача. Якщо таблиця в базі даних буде змінена, то можна буде просто настроїти представлення у відповідності з новою структурою таблиці і не треба буде повертатися і вносити зміни в кожне написане застосування. CREATE VIEW MyView AS SELECT * FROM TABLE MyTable Представлення відображає всі стовпці таблиці CREATE VIEW MyView (Id, Name) AS SELECT (StudID, Studname) FROM Student Існуюче представленя не можна модифікувати, але можна його видалити. DROP VIEWMyViewМова керування даними DCL. Дозволяє працювати з правами користувачів на об'єкти в базі даних. Мова SQL дозволяє присвоїти групі користувачів певні права на деякий об'єкт. Права можуть бути такими:
 • SELECT дозволяє запитувати дані
 • INSERT дозволяє додавати нові рядки
 • DELETE дозволяє видаляти рядки
 • UPDATE дозволяє змінювати існуюючі рядки
 • REFERENCES це право потрібне лише в тому випадку, коли користувач намагається модифікувати таблицю, що має обмеження цілостності посилань, які зсилаються на стовпці іншої таблиці. Такий користувач повинен мати право REFERENCES на стовпці, що використовуються з обмеженнями.

 
Загрузка...